મૅંગેનીઝનો

મૅંગેનીઝનો (Mn)

chemical element, symbol Mn and atomic number 25
Atomic Number25
Atomic Weight54.938044
mass number55
Group7
Period4
Blockd
પ્રોટોન25 p+
neutron30 n0
ઈલેક્ટ્રોન25 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mn (મૅંગેનીઝનો)

Physical Property

Atomic Radius
140 pm
molar volume
Covalent Radius
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waals radius
205 pm
density
7.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: મૅંગેનીઝનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
797.3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7.434018 eV/particle
ionization energy of Mn (મૅંગેનીઝનો)
enthalpy of vaporization
221 kJ/mol
enthalpy of fusion
13.4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283.3 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 13, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Mn (મૅંગેનીઝનો)
valence electron2
Lewis structure: Mn (મૅંગેનીઝનો)
electron configuration[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mn (મૅંગેનીઝનો)
Orbital Diagram of Mn (મૅંગેનીઝનો)
oxidation number-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
વિદ્યુતઋણતા
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,334.15 K
Melting Point
1,519.15 K
critical pressure
critical temperature
4,325.15 K
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000217 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0.62 MS/m
electrical resistivity
0.0000016 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000121 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000066475 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00090387
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
100 K
structure
Crystal StructureBody Centered Cubic (CUB)
lattice constant
8.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
bulk modulus
120 GPa
shear modulus
Young's modulus
198 GPa
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
5,150 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774.4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13.3
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes1

43Mn

mass number43
neutron number18
relative atomic mass
43.018647 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

44Mn

mass number44
neutron number19
relative atomic mass
44.008009 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

45Mn

mass number45
neutron number20
relative atomic mass
44.994654 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

46Mn

mass number46
neutron number21
relative atomic mass
45.986669 ± 0.000093 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.2 ± 0.4 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

mass number47
neutron number22
relative atomic mass
46.975774 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
88 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

mass number48
neutron number23
relative atomic mass
47.96854876 ± 0.000007191 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
158.1 ± 2.2 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

mass number49
neutron number24
relative atomic mass
48.95961335 ± 0.000002377 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
382 ± 7 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

mass number50
neutron number25
relative atomic mass
49.954238157 ± 0.000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
283.21 ± 0.07 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

mass number51
neutron number26
relative atomic mass
50.94820877 ± 0.000000326 Da
g-factor
1.43 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.81 ± 0.21 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.08
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

mass number52
neutron number27
relative atomic mass
51.94555909 ± 0.000000138 Da
g-factor
0.51036666666667 ± 0.0002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.591 ± 0.003 d
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.07
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

mass number53
neutron number28
relative atomic mass
52.941287497 ± 0.000000371 Da
g-factor
1.438 ± 0.0014285714285714
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.7 ± 0.4 My
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

mass number54
neutron number29
relative atomic mass
53.940355772 ± 0.00000108 Da
g-factor
1.099 ± 0.001
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
312.081 ± 0.032 d
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

mass number55
neutron number30
relative atomic mass
54.93804304 ± 0.000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.01
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી-

56Mn

mass number56
neutron number31
relative atomic mass
55.938902816 ± 0.000000314 Da
g-factor
1.08 ± 0.00066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5789 ± 0.0001 h
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.08
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

mass number57
neutron number32
relative atomic mass
56.938285944 ± 0.000001615 Da
g-factor
1.3924 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
85.4 ± 1.8 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

mass number58
neutron number33
relative atomic mass
57.940066643 ± 0.0000029 Da
g-factor
2.623 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.08
શોધની તારીખ1961
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

mass number59
neutron number34
relative atomic mass
58.940391111 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.3976 ± 0.0012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.59 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.03
શોધની તારીખ1976
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

mass number60
neutron number35
relative atomic mass
59.943136574 ± 0.0000025 Da
g-factor
2.488 ± 0.007
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
280 ± 20 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

mass number61
neutron number36
relative atomic mass
60.944452541 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.4132 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
709 ± 8 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.36 ± 0.03
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

mass number62
neutron number37
relative atomic mass
61.947907384 ± 0.000007023 Da
g-factor
2.384 ± 0.007
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
92 ± 13 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

mass number63
neutron number38
relative atomic mass
62.949664672 ± 0.000004 Da
g-factor
1.3756 ± 0.0012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
275 ± 4 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

mass number64
neutron number39
relative atomic mass
63.953849369 ± 0.0000038 Da
g-factor
2.085 ± 0.003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
88.8 ± 2.4 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

mass number65
neutron number40
relative atomic mass
64.956019749 ± 0.000004 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
91.9 ± 0.7 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

mass number66
neutron number41
relative atomic mass
65.960546833 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
63.8 ± 0.9 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

mass number67
neutron number42
relative atomic mass
66.96395 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
46.7 ± 2.3 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

mass number68
neutron number43
relative atomic mass
67.968953 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.7 ± 1.5 ms
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

mass number69
neutron number44
relative atomic mass
68.972775 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22.1 ± 1.6 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

mass number70
neutron number45
relative atomic mass
69.978046 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.9 ± 1.7 ms
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

mass number71
neutron number46
relative atomic mass
70.982158 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

mass number72
neutron number47
relative atomic mass
71.988009 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

mass number73
neutron number48
relative atomic mass
72.992807 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકJohann Gahn
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1774
etymologyLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
ઉચ્ચારMAN-ge-nees (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
950 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.0002 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00002 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.27 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.001 %
Abundance in Universe
0.0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168