மங்கனீசு

மங்கனீசு (Mn)

chemical element, symbol Mn and atomic number 25
Atomic Number25
Atomic Weight54.938044
திணிவெண்55
Group7
Period4
Blockd
நேர்மின்னி25 p+
நொதுமி30 n0
எதிர்மின்னி25 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Mn (மங்கனீசு)

Physical Property

அணு ஆரம்
140 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
205 pm
அடர்த்தி
7.3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: மங்கனீசு0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
797.3 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
7.434018 eV/particle
ionization energy of Mn (மங்கனீசு)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
221 kJ/mol
enthalpy of fusion
13.4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283.3 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 13, 2
போர் அணு மாதிரி: Mn (மங்கனீசு)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Mn (மங்கனீசு)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Mn (மங்கனீசு)
Orbital Diagram of Mn (மங்கனீசு)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,334.15 K
Melting Point
1,519.15 K
critical pressure
critical temperature
4,325.15 K
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000217 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.62 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000016 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.000000121 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.0000000066475 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.00090387
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
100 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (CUB)
lattice constant
8.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
அமுங்குமை
120 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
198 GPa
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
5,150 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774.4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13.3
Neutron Mass Absorption
0.0083
குவாண்டம் எண்6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes1

43Mn

திணிவெண்43
neutron number18
relative atomic mass
43.018647 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

44Mn

திணிவெண்44
neutron number19
relative atomic mass
44.008009 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

45Mn

திணிவெண்45
neutron number20
relative atomic mass
44.994654 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

46Mn

திணிவெண்46
neutron number21
relative atomic mass
45.986669 ± 0.000093 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
36.2 ± 0.4 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

திணிவெண்47
neutron number22
relative atomic mass
46.975774 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
88 ± 1.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

திணிவெண்48
neutron number23
relative atomic mass
47.96854876 ± 0.000007191 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
158.1 ± 2.2 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

திணிவெண்49
neutron number24
relative atomic mass
48.95961335 ± 0.000002377 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
382 ± 7 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

திணிவெண்50
neutron number25
relative atomic mass
49.954238157 ± 0.000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
283.21 ± 0.07 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

திணிவெண்51
neutron number26
relative atomic mass
50.94820877 ± 0.000000326 Da
g-factor
1.43 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.81 ± 0.21 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

திணிவெண்52
neutron number27
relative atomic mass
51.94555909 ± 0.000000138 Da
g-factor
0.51036666666667 ± 0.0002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.591 ± 0.003 d
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

திணிவெண்53
neutron number28
relative atomic mass
52.941287497 ± 0.000000371 Da
g-factor
1.438 ± 0.0014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.7 ± 0.4 My
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

திணிவெண்54
neutron number29
relative atomic mass
53.940355772 ± 0.00000108 Da
g-factor
1.099 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
312.081 ± 0.032 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

திணிவெண்55
neutron number30
relative atomic mass
54.93804304 ± 0.000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

56Mn

திணிவெண்56
neutron number31
relative atomic mass
55.938902816 ± 0.000000314 Da
g-factor
1.08 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5789 ± 0.0001 h
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

திணிவெண்57
neutron number32
relative atomic mass
56.938285944 ± 0.000001615 Da
g-factor
1.3924 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
85.4 ± 1.8 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

திணிவெண்58
neutron number33
relative atomic mass
57.940066643 ± 0.0000029 Da
g-factor
2.623 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.1 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

திணிவெண்59
neutron number34
relative atomic mass
58.940391111 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.3976 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.59 ± 0.05 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

திணிவெண்60
neutron number35
relative atomic mass
59.943136574 ± 0.0000025 Da
g-factor
2.488 ± 0.007
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
280 ± 20 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

திணிவெண்61
neutron number36
relative atomic mass
60.944452541 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.4132 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
709 ± 8 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.36 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

திணிவெண்62
neutron number37
relative atomic mass
61.947907384 ± 0.000007023 Da
g-factor
2.384 ± 0.007
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
92 ± 13 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

திணிவெண்63
neutron number38
relative atomic mass
62.949664672 ± 0.000004 Da
g-factor
1.3756 ± 0.0012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
275 ± 4 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

திணிவெண்64
neutron number39
relative atomic mass
63.953849369 ± 0.0000038 Da
g-factor
2.085 ± 0.003
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
88.8 ± 2.4 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

திணிவெண்65
neutron number40
relative atomic mass
64.956019749 ± 0.000004 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
91.9 ± 0.7 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

திணிவெண்66
neutron number41
relative atomic mass
65.960546833 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
63.8 ± 0.9 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

திணிவெண்67
neutron number42
relative atomic mass
66.96395 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46.7 ± 2.3 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

திணிவெண்68
neutron number43
relative atomic mass
67.968953 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.7 ± 1.5 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

திணிவெண்69
neutron number44
relative atomic mass
68.972775 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22.1 ± 1.6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

திணிவெண்70
neutron number45
relative atomic mass
69.978046 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.9 ± 1.7 ms
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

திணிவெண்71
neutron number46
relative atomic mass
70.982158 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

திணிவெண்72
neutron number47
relative atomic mass
71.988009 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

திணிவெண்73
neutron number48
relative atomic mass
72.992807 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Johann Gahn
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1774
சொற்பிறப்பியல்Latin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
950 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.00002 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.27 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.001 %
Abundance in Universe
0.0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168