مولیبدن

مولیبدن (Mo)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۴۲
عدد اتمی42
عدد جرمی95.95
عدد جرمی98
گروه6
تناوب5
بلوکd
پروتون42 p+
نوترون56 n0
الکترون42 e-
Animated مدل بور of Mo (مولیبدن)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۴۵ pm
حجم مولی
۹٫۴ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۸ pm
Metallic Radius
۱۳۰ pm
شعاع یونی
۶۹ pm
Crystal Radius
۸۳ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۷ pm
density
۱۰٫۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: مولیبدن0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۷۴۸ eV/particle
ionization energy
۷٫۰۹۲۴۳ eV/particle
ionization energy of Mo (مولیبدن)
آنتالپی تبخیر
۵۹۰ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۶۵۸٫۹۸ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 13, 1
مدل بور: Mo (مولیبدن)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Mo (مولیبدن)
آرایش اتمی[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced مدل بور of Mo (مولیبدن)
Orbital Diagram of Mo (مولیبدن)
عدد اکسایش-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
2.16
Electrophilicity Index
۱٫۲۱۱۱۴۷۸۶۰۸۹۷۲۷۵۴ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۴٬۹۱۲٫۱۵ K
نقطه ذوب
۲٬۸۹۵٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancegray metallic
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۰۴۸ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۰۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۵۱ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲۰ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ m Ω
ابررسانایی
۰٫۹۱۵ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۱۲۰۳
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۳٫۱۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۵٫۵ MPa
مدول حجمی
۲۳۰ GPa
مدول برشی
۱۲۰ GPa
مدول یانگ
۳۲۹ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۱
سرعت صوت
۶٬۱۹۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۸۷ ± ۶ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٫۶
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۹
عدد کوانتومی7S3
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های مولیبدن

ایزوتوپ های پایدار4
ایزوتوپ های ناپایدار35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

عدد جرمی81
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۸۰٫۹۶۶۲۲۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

عدد جرمی82
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۸۱٫۹۵۶۶۶۱ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2013
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

عدد جرمی83
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۸۲٫۹۵۰۲۵۲ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۱۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

عدد جرمی84
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۸۳٫۹۴۱۸۴۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

عدد جرمی85
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۸۴٫۹۳۸۲۶۰۷۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲ ± ۰٫۲ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

عدد جرمی86
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۸۵٫۹۳۱۱۷۴۰۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1991
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

عدد جرمی87
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۸۶٫۹۲۸۱۹۶۱۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۱ ± ۰٫۳ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

عدد جرمی88
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۸۷٫۹۲۱۹۶۷۷۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

عدد جرمی89
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۸۸٫۹۱۹۴۶۸۱۴۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۱ ± ۰٫۱ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

عدد جرمی90
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۸۹٫۹۱۳۹۳۱۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۵۶ ± ۰٫۰۹ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

عدد جرمی91
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۹۰٫۹۱۱۷۴۵۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۶۹۶ Da
g-factor
‎−۰٫۲۰۶۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹ ± ۰٫۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۴۹ ± ۰٫۰۱ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

عدد جرمی92
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۹۱٫۹۰۶۸۰۷۱۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۴٫۶۴۹ ± ۰٫۱۰۶
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

93Mo

عدد جرمی93
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۹۲٫۹۰۶۸۰۸۷۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴ ± ۰٫۸ ky
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1946
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

94Mo

عدد جرمی94
عدد جرمی52
جرم اتمی نسبی
۹۳٫۹۰۵۰۸۳۵۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۵۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹٫۱۸۷ ± ۰٫۰۳۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

95Mo

عدد جرمی95
عدد جرمی53
جرم اتمی نسبی
۹۴٫۹۰۵۸۳۷۴۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۳۲ Da
g-factor
natural abundance
۱۵٫۸۷۳ ± ۰٫۰۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۲۲ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1930
پاریته+

96Mo

عدد جرمی96
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۹۵٫۹۰۴۶۷۴۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۶٫۶۷۳ ± ۰٫۰۰۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

97Mo

عدد جرمی97
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۹۶٫۹۰۶۰۱۶۹۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۷۶ Da
g-factor
natural abundance
۹٫۵۸۲ ± ۰٫۰۱۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۵۵ ± ۰٫۰۱۳
تاریخ کشف1930
پاریته+

98Mo

عدد جرمی98
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۹۷٫۹۰۵۴۰۳۶۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۴٫۲۹۲ ± ۰٫۰۸
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

99Mo

عدد جرمی99
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۹۸٫۹۰۷۷۰۷۲۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۲۴۵ Da
g-factor
۰٫۷۵ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۵٫۹۳۲ ± ۰٫۰۰۵ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1948
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

100Mo

عدد جرمی100
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۹۹٫۹۰۷۴۶۷۹۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۹٫۷۴۴ ± ۰٫۰۶۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۰۷ ± ۰٫۱۴ Ey
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1930
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

101Mo

عدد جرمی101
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۰۰٫۹۱۰۳۳۷۶۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۳۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۶۱ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

102Mo

عدد جرمی102
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۰۱٫۹۱۰۲۹۳۷۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۳ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

103Mo

عدد جرمی103
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۰۲٫۹۱۳۰۹۱۹۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸ ± ۰٫۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۷٫۵ ± ۱٫۵ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1963
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

104Mo

عدد جرمی104
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۰۳٫۹۱۳۷۴۷۴۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۵۶۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

105Mo

عدد جرمی105
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۰۴٫۹۱۶۹۸۱۹۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۷۲۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۲ ± ۰٫۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۳ ± ۰٫۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1962
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

106Mo

عدد جرمی106
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۰۵٫۹۱۸۲۷۳۲۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۷۳ ± ۰٫۱۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

107Mo

عدد جرمی107
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۰۶٫۹۲۲۱۱۹۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۵ s
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

108Mo

عدد جرمی108
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۲۴۰۴۷۵۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۹۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۰۵ ± ۰٫۰۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

عدد جرمی109
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۲۸۴۳۸۳۱۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۱۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

عدد جرمی110
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۳۰۷۱۷۹۵۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۲ ± ۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1992
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

عدد جرمی111
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۳۵۶۵۱۹۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۵۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۳٫۶ ± ۴٫۴ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

عدد جرمی112
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۳۸۲۹۳ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۵ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

عدد جرمی113
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۴۳۴۷۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰ ± ۲ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

عدد جرمی114
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۴۶۶۶۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸ ± ۲ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1997
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

عدد جرمی115
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۵۲۱۷۴ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵٫۵ ± ۲ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

عدد جرمی116
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۵۵۷۵۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

عدد جرمی117
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۶۱۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

عدد جرمی118
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۶۵۲۴۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2015
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

عدد جرمی119
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۷۱۴۶۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفCarl Wilhelm Scheele
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1778
ریشه‌شناسیGreek: molybdos (lead).
pronunciationmeh-LIB-deh-nem (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱٫۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۱ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۱ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۱۲ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۹ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۵ %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894