મોલિબ્ડેનમનો

મોલિબ્ડેનમનો (Mo)

chemical element with symbol Mo and atomic number 42
Atomic Number42
Atomic Weight95.95
mass number98
Group6
Period5
Blockd
પ્રોટોન42 p+
neutron56 n0
ઈલેક્ટ્રોન42 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mo (મોલિબ્ડેનમનો)

Physical Property

Atomic Radius
145 pm
molar volume
Covalent Radius
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waals radius
217 pm
density
10.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: મોલિબ્ડેનમનો020406080100120140160180200220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7.09243 eV/particle
ionization energy of Mo (મોલિબ્ડેનમનો)
enthalpy of vaporization
590 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
658.98 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 13, 1
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Mo (મોલિબ્ડેનમનો)
valence electron1
Lewis structure: Mo (મોલિબ્ડેનમનો)
electron configuration[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Mo (મોલિબ્ડેનમનો)
Orbital Diagram of Mo (મોલિબ્ડેનમનો)
oxidation number-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
વિદ્યુતઋણતા
2.16
Electrophilicity Index
1.2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,912.15 K
Melting Point
2,895.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Gray
appearancegray metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000048 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
20 MS/m
electrical resistivity
0.00000004999999999997 m Ω
superconductivity
0.915 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000117 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001122 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001203
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
5.5 MPa
bulk modulus
230 GPa
shear modulus
120 GPa
Young's modulus
329 GPa
Poisson's ratio
0.31
અવાજની ઝડપ
6,190 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
quantum number7S3
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

mass number81
neutron number39
relative atomic mass
80.966226 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

mass number82
neutron number40
relative atomic mass
81.956661 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

mass number83
neutron number41
relative atomic mass
82.950252 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23 ± 19 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

mass number84
neutron number42
relative atomic mass
83.941846 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

mass number85
neutron number43
relative atomic mass
84.938260736 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

mass number86
neutron number44
relative atomic mass
85.931174092 ± 0.000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.1 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1991
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

mass number87
neutron number45
relative atomic mass
86.928196198 ± 0.000003067 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.1 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

mass number88
neutron number46
relative atomic mass
87.921967779 ± 0.0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

mass number89
neutron number47
relative atomic mass
88.919468149 ± 0.0000042 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.11 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

mass number90
neutron number48
relative atomic mass
89.91393127 ± 0.000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.56 ± 0.09 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

mass number91
neutron number49
relative atomic mass
90.91174519 ± 0.000006696 Da
g-factor
-0.20688888888889 ± 0.00066666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.49 ± 0.01 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

mass number92
neutron number50
relative atomic mass
91.906807153 ± 0.000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14.649 ± 0.106
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

93Mo

mass number93
neutron number51
relative atomic mass
92.906808772 ± 0.000000193 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4 ± 0.8 ky
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1946
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

mass number94
neutron number52
relative atomic mass
93.905083586 ± 0.000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9.187 ± 0.033
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

95Mo

mass number95
neutron number53
relative atomic mass
94.905837436 ± 0.000000132 Da
g-factor
natural abundance
15.873 ± 0.03
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.022 ± 0.001
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

96Mo

mass number96
neutron number54
relative atomic mass
95.90467477 ± 0.000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16.673 ± 0.008
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

97Mo

mass number97
neutron number55
relative atomic mass
96.906016903 ± 0.000000176 Da
g-factor
natural abundance
9.582 ± 0.015
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.255 ± 0.013
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

98Mo

mass number98
neutron number56
relative atomic mass
97.905403609 ± 0.000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24.292 ± 0.08
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

99Mo

mass number99
neutron number57
relative atomic mass
98.907707299 ± 0.000000245 Da
g-factor
0.75 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
65.932 ± 0.005 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Mo

mass number100
neutron number58
relative atomic mass
99.907467982 ± 0.000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9.744 ± 0.065
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.07 ± 0.14 Ey
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1930
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

101Mo

mass number101
neutron number59
relative atomic mass
100.910337648 ± 0.000000331 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.61 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Mo

mass number102
neutron number60
relative atomic mass
101.910293725 ± 0.000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.3 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Mo

mass number103
neutron number61
relative atomic mass
102.913091954 ± 0.0000099 Da
g-factor
-0.18 ± 0.013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
67.5 ± 1.5 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Mo

mass number104
neutron number62
relative atomic mass
103.913747443 ± 0.000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
60 ± 2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

105Mo

mass number105
neutron number63
relative atomic mass
104.916981989 ± 0.000009721 Da
g-factor
-0.22 ± 0.008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.3 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1962
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Mo

mass number106
neutron number64
relative atomic mass
105.918273231 ± 0.000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.73 ± 0.12 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Mo

mass number107
neutron number65
relative atomic mass
106.92211977 ± 0.000009901 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.5 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Mo

mass number108
neutron number66
relative atomic mass
107.924047508 ± 0.000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.105 ± 0.01 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

mass number109
neutron number67
relative atomic mass
108.928438318 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
700 ± 14 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

mass number110
neutron number68
relative atomic mass
109.930717956 ± 0.000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
292 ± 7 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

mass number111
neutron number69
relative atomic mass
110.935651966 ± 0.000013503 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
193.6 ± 4.4 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

mass number112
neutron number70
relative atomic mass
111.938293 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
125 ± 5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

mass number113
neutron number71
relative atomic mass
112.943478 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 2 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

mass number114
neutron number72
relative atomic mass
113.946666 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
58 ± 2 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

mass number115
neutron number73
relative atomic mass
114.952174 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45.5 ± 2 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

mass number116
neutron number74
relative atomic mass
115.955759 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
32 ± 4 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

mass number117
neutron number75
relative atomic mass
116.961686 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

mass number118
neutron number76
relative atomic mass
117.965249 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

mass number119
neutron number77
relative atomic mass
118.971465 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકCarl Wilhelm Scheele
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1778
etymologyGreek: molybdos (lead).
ઉચ્ચારmeh-LIB-deh-nem (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.2 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.01 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00001 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.00012 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894