மீட்நேரியம்

மீட்நேரியம் (Mt)

chemical element with atomic number 109 and symbol Mt
Atomic Number109
Atomic Weight276
திணிவெண்265
Group9
Period7
Blockd
நேர்மின்னி109 p+
நொதுமி156 n0
எதிர்மின்னி109 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Mt (மீட்நேரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி
37.4 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Mt (மீட்நேரியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
போர் அணு மாதிரி: Mt (மீட்நேரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Mt (மீட்நேரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Mt (மீட்நேரியம்)
Orbital Diagram of Mt (மீட்நேரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்4F9/2
space group ()

Isotopes of Meitnerium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

265Mt

திணிவெண்265
neutron number156
relative atomic mass
265.135937 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

266Mt

திணிவெண்266
neutron number157
relative atomic mass
266.137062253 ± 0.000103568 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2 ± 0.5 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

திணிவெண்267
neutron number158
relative atomic mass
267.137189 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

268Mt

திணிவெண்268
neutron number159
relative atomic mass
268.138649 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 7 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Mt

திணிவெண்269
neutron number160
relative atomic mass
269.138809 ± 0.000335 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

270Mt

திணிவெண்270
neutron number161
relative atomic mass
270.140322 ± 0.000205 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 400 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Mt

திணிவெண்271
neutron number162
relative atomic mass
271.140741 ± 0.000354 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

272Mt

திணிவெண்272
neutron number163
relative atomic mass
272.143298 ± 0.000521 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

திணிவெண்273
neutron number164
relative atomic mass
273.144695 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

திணிவெண்274
neutron number165
relative atomic mass
274.147343 ± 0.000404 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
850 ± 540 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Mt

திணிவெண்275
neutron number166
relative atomic mass
275.148972 ± 0.000416 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31 ± 17 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Mt

திணிவெண்276
neutron number167
relative atomic mass
276.151705 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
700 ± 80 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

277Mt

திணிவெண்277
neutron number168
relative atomic mass
277.153525 ± 0.000711 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9 ± 6 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

திணிவெண்278
neutron number169
relative atomic mass
278.156487 ± 0.000621 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6 ± 3 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Mt

திணிவெண்279
neutron number170
relative atomic mass
279.158439 ± 0.00072 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

திணிவெண்280
neutron number171
relative atomic mass
280.161579 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

திணிவெண்281
neutron number172
relative atomic mass
281.163608 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

திணிவெண்282
neutron number173
relative atomic mass
282.166888 ± 0.00048 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants