ไมต์นีเรียม

ไมต์นีเรียม (Mt)

chemical element with atomic number 109 and symbol Mt
เลขอะตอม109
มวลอะตอม276
เลขมวล265
หมู่9
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน109 p+
นิวตรอน156 n0
อิเล็กตรอน109 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mt (ไมต์นีเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
37.4 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Mt (ไมต์นีเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Mt (ไมต์นีเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Mt (ไมต์นีเรียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mt (ไมต์นีเรียม)
Orbital Diagram of Mt (ไมต์นีเรียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F9/2
space group ()

Isotopes of Meitnerium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Natural Isotopes0

265Mt

เลขมวล265
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
265.135937 ± 0.000471 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

266Mt

เลขมวล266
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
266.137062253 ± 0.000103568 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

เลขมวล267
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
267.137189 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

268Mt

เลขมวล268
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
268.138649 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 7 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Mt

เลขมวล269
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
269.138809 ± 0.000335 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

270Mt

เลขมวล270
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
270.140322 ± 0.000205 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 400 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Mt

เลขมวล271
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
271.140741 ± 0.000354 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

272Mt

เลขมวล272
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
272.143298 ± 0.000521 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

เลขมวล273
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
273.144695 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

เลขมวล274
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
274.147343 ± 0.000404 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
850 ± 540 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Mt

เลขมวล275
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
275.148972 ± 0.000416 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 17 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Mt

เลขมวล276
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
276.151705 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
700 ± 80 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

277Mt

เลขมวล277
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
277.153525 ± 0.000711 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 6 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

เลขมวล278
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
278.156487 ± 0.000621 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Mt

เลขมวล279
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
279.158439 ± 0.00072 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

เลขมวล280
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
280.161579 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

เลขมวล281
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
281.163608 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

เลขมวล282
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
282.166888 ± 0.00048 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1982
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Mt
 • element 109
 • unnilennium
 • Une

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลmeitnerium
 • ฝรั่งเศสmeitnérium
 • อังกฤษmeitnerium
 • นอร์เวย์นีนอสก์meitnerium
 • เดนมาร์กmeitnerium
 • สวีเดนmeitnerium
 • ดัตช์meitnerium
 • เยอรมันMeitnerium
 • สเปนmeitnerio
 • อิตาลีmeitnerio
 • ฮังการีmeitnerium
 • ฟินแลนด์meitnerium
 • โปรตุเกสmeitnério
 • อัมฮาราሜይትኔሪየም
 • อารากอนMeitnerio
 • อาหรับمايتنريوم
 • อาเซอร์ไบจานMeytnerium
 • เบลารุสМейтнерый
 • บัลแกเรียмайтнерий
 • บังกลาমাইটনেরিয়াম
 • บอสเนียmajtnerij
 • คาตาลันmeitneri
 • คอร์ซิกาMeitneriu
 • เช็กmeitnerium
 • ชูวัชМейтнери
 • เวลส์Meitneriwm
 • กรีกμαϊτνέριο
 • เอสเปรันโตmejtnerio
 • เอสโตเนียmeitneerium
 • บาสก์meitnerio
 • เปอร์เซียمایتنریم
 • ฟรูลีMeitneri
 • ไอริชMeitniriam
 • กาลิเซียmeitnerio
 • มานซ์Meitnerium
 • จีนแคะmeitnerium
 • ฮิบรูמייטנריום
 • ฮินดีฟิจิMeitnerium
 • โครเอเชียmajtnerij
 • อาร์เมเนียմայտներիում
 • อินเตอร์ลิงกัวmeitnerium
 • อินโดนีเซียmeitnerium
 • อีโดmeitnerio
 • ญี่ปุ่นマイトネリウム
 • โลชบันjinmrmaitneri
 • ชวาMeitnerium
 • กันนาดาಮೀಟ್ನೇರಿಯಮ್
 • เกาหลี마이트너륨
 • เคิร์ดMeitneryûm
 • โกมิМейтнерий
 • ละตินmeitnerium
 • ลักเซมเบิร์กMeitnerium
 • ลิกูเรียMeitnerio
 • ลิทัวเนียmeitneris
 • ลัตเวียmeitnērijs
 • มาลายาลัมമെയ്റ്റ്നേറിയം
 • มารีตะวันตกМейтнерий
 • มาเลย์Meitnerium
 • โปแลนด์meitner
 • เคชวาMeitneryu
 • โรมาเนียmeitneriu
 • รัสเซียмейтнерий
 • ซิซิลีmeitneriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียMeitnerij
 • สโลวักmeitnérium
 • สโลวีเนียmajtnerij
 • เซอร์เบียмајтнеријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Meitnerium
 • ตุรกีmeitneriyum
 • อุยกูร์مېيتنېرىي
 • ยูเครนмейтнерій
 • อูรดูmeitnerium
 • เวเนโต้Meitnèrio
 • เวปส์Meitnerii
 • เวียดนามmeitneri
 • วาเรย์Meitneryo
 • คัลมืยค์Мейтнериүм
 • โยรูบาMeitneriomu
 • จีน
 • เบรตันMeitneriom
 • เซบูMeitneryo
 • มาซิโดเนียмајтнериум
 • เคิร์ดตอนกลางمایتنەریۆم
 • คุชราตમાઈટનિરીયમ
 • โอดิยาମିଟ୍ନେରିଅମ
 • อ็อกซิตันmeitnèri
 • ตาตาร์мейтнерий
 • ลาฮ์นดาمیٹرنیم
 • ทมิฬமெய்ட்னீரியம்
 • ฮินดีमेइट्नेरियम
 • โซมาลีMeitneriyaam
 • คาซัคМейтнерий
 • แอลเบเนียmeitneriumi
 • เนวาร์मेइट्नेरियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Майтнэр
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียMeitneriu
 • คีร์กีซМейтнерий
 • สันสกฤตमेइट्नेरियम
 • มอลตาmeitnerju
 • เนปาลमेइट्नेरियम
 • เกลิกสกอตMeitnerium
 • บาลีमेइट्नेरियम
 • โภชปุรีमेइट्नेरियम
 • เตลูกูమీట్నీరియం
 • cdoMeitnerium
 • จีนมินหนานMeitnerium
 • มราฐีमाइट्नरियम
 • ลิมเบิร์กMeitnerium
 • อุซเบกMeytneriy
 • อัสตูเรียสmeitneriu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)meitnerium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • โปรตุเกส (บราซิล)meitnério
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกMeitneryo
 • kbpMayɩnɛrɩyɔm
 • มองโกเลียмейтнери
 • แอฟริกานส์Meitnerium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาmaitnerio
 • ฟริเซียนเหนือMeitneerium
 • โวลาพึคmätnerin
 • เยอรมันต่ำMeitnerium
 • ไอซ์แลนด์meitnerín
 • ทาจิกМейтнерий
 • สวาฮีลีMeitneri
 • ซาร์เดญาMeitnèriu
 • จีนอู๋
 • พม่าမိုက်ဒ်နီရီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกمايتنيريوم
 • บัชคีร์Мейтнерий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์مايتنريوم
 • พัชโตمېټېنېټريوم
 • คอร์นิชMeitneriom
 • บาหลีMeitnérium
 • จอร์เจียმეიტნერიუმი