நியோபியம்

நியோபியம் (Nb)

chemical element with symbol Nb and atomic number 41
Atomic Number41
Atomic Weight92.90637
திணிவெண்93
Group5
Period5
Blockd
நேர்மின்னி41 p+
நொதுமி52 n0
எதிர்மின்னி41 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Nb (நியோபியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
145 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
147 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
218 pm
அடர்த்தி
8.57 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நியோபியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.917406 eV/particle
ionization energy
6.75885 eV/particle
ionization energy of Nb (நியோபியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
680 kJ/mol
enthalpy of fusion
26.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
733 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 12, 1
போர் அணு மாதிரி: Nb (நியோபியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Nb (நியோபியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d4 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Nb (நியோபியம்)
Orbital Diagram of Nb (நியோபியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.6
Electrophilicity Index
1.2609233730892566 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,014.15 K
Melting Point
2,750.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancegray metallic, bluish when oxidized
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
53.7 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000073 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0.265 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
6.7 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000015 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
9.25 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000276 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000256 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000237
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
அமுங்குமை
170 GPa
shear modulus
38 GPa
யங்கின் மட்டு
105 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.4
ஒலியின் விரைவு
3,480 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.15
Neutron Mass Absorption
0.0004
குவாண்டம் எண்6D1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Niobium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes1

79Nb

திணிவெண்79
neutron number38
relative atomic mass
78.966022 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Nb

திணிவெண்80
neutron number39
relative atomic mass
79.958754 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

81Nb

திணிவெண்81
neutron number40
relative atomic mass
80.95023 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Nb

திணிவெண்82
neutron number41
relative atomic mass
81.94438 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51 ± 5 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Nb

திணிவெண்83
neutron number42
relative atomic mass
82.93815 ± 0.000174 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.9 ± 0.2 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

திணிவெண்84
neutron number43
relative atomic mass
83.934305711 ± 0.00000043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.8 ± 0.9 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

திணிவெண்85
neutron number44
relative atomic mass
84.928845836 ± 0.0000044 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.5 ± 0.7 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

திணிவெண்86
neutron number45
relative atomic mass
85.925781536 ± 0.000005903 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
88 ± 1 s
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

திணிவெண்87
neutron number46
relative atomic mass
86.920692473 ± 0.000007302 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.7 ± 0.1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

திணிவெண்88
neutron number47
relative atomic mass
87.918226476 ± 0.000062059 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.5 ± 0.11 m
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

திணிவெண்89
neutron number48
relative atomic mass
88.913444696 ± 0.000025367 Da
g-factor
1.3813333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.03 ± 0.07 h
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

திணிவெண்90
neutron number49
relative atomic mass
89.911259201 ± 0.000003561 Da
g-factor
0.61825 ± 0.0005
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.6 ± 0.05 h
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

திணிவெண்91
neutron number50
relative atomic mass
90.906990256 ± 0.00000314 Da
g-factor
1.4473333333333 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
680 ± 130 y
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.25 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

திணிவெண்92
neutron number51
relative atomic mass
91.90718858 ± 0.000001915 Da
g-factor
0.73285714285714 ± 0.00057142857142857
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.7 ± 2.4 My
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
-0.35 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

திணிவெண்93
neutron number52
relative atomic mass
92.90637317 ± 0.000001599 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.32 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1932
parity+

94Nb

திணிவெண்94
neutron number53
relative atomic mass
93.907279001 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.4 ± 0.4 ky
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Nb

திணிவெண்95
neutron number54
relative atomic mass
94.90683111 ± 0.000000545 Da
g-factor
1.3646666666667 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.991 ± 0.006 d
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Nb

திணிவெண்96
neutron number55
relative atomic mass
95.908101586 ± 0.000000157 Da
g-factor
0.82916666666667 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23.35 ± 0.05 h
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Nb

திணிவெண்97
neutron number56
relative atomic mass
96.908101622 ± 0.000004556 Da
g-factor
1.3673333333333 ± 0.0011111111111111
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
72.1 ± 0.7 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

98Nb

திணிவெண்98
neutron number57
relative atomic mass
97.910332645 ± 0.000005369 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.86 ± 0.06 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

99Nb

திணிவெண்99
neutron number58
relative atomic mass
98.911609377 ± 0.000012886 Da
g-factor
1.3244444444444 ± 0.0066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 0.2 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
-0.41 ± 0.14
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Nb

திணிவெண்100
neutron number59
relative atomic mass
99.914340578 ± 0.000008562 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.2 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

101Nb

திணிவெண்101
neutron number60
relative atomic mass
100.915306508 ± 0.000004024 Da
g-factor
1.2744 ± 0.0008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.1 ± 0.3 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.05 ± 0.07
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Nb

திணிவெண்102
neutron number61
relative atomic mass
101.918090447 ± 0.000002695 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.3 ± 0.4 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Nb

திணிவெண்103
neutron number62
relative atomic mass
102.919453416 ± 0.000004224 Da
g-factor
1.2532 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.34 ± 0.07 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

104Nb

திணிவெண்104
neutron number63
relative atomic mass
103.922907728 ± 0.000001915 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.98 ± 0.05 s
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

திணிவெண்105
neutron number64
relative atomic mass
104.924942577 ± 0.000004324 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.91 ± 0.05 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1984
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

திணிவெண்106
neutron number65
relative atomic mass
105.928928505 ± 0.00000152 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
900 ± 20 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

திணிவெண்107
neutron number66
relative atomic mass
106.931589685 ± 0.000008612 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
286 ± 8 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

திணிவெண்108
neutron number67
relative atomic mass
107.936075604 ± 0.000008844 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
201 ± 4 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)

109Nb

திணிவெண்109
neutron number68
relative atomic mass
108.939141 ± 0.0004625 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106.9 ± 4.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

திணிவெண்110
neutron number69
relative atomic mass
109.943843 ± 0.0009 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
75 ± 1 ms
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

111Nb

திணிவெண்111
neutron number70
relative atomic mass
110.947439 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
54 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Nb

திணிவெண்112
neutron number71
relative atomic mass
111.952689 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38 ± 2 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Nb

திணிவெண்113
neutron number72
relative atomic mass
112.956833 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32 ± 4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

114Nb

திணிவெண்114
neutron number73
relative atomic mass
113.962469 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17 ± 5 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Nb

திணிவெண்115
neutron number74
relative atomic mass
114.966849 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 8 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Nb

திணிவெண்116
neutron number75
relative atomic mass
115.972914 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Niobium crystals and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Charles Hatchet
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1801
சொற்பிறப்பியல்From Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
pronunciationni-OH-bee-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00001 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000019 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000004 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079