நியன்

நியன் (Ne)

10 ஆம் அணுவெண்ணைக் கொண்ட மூலகம்
Atomic Number10
Atomic Weight20.1797
திணிவெண்20
Group18
Period2
Blockp
நேர்மின்னி10 p+
நொதுமி10 n0
எதிர்மின்னி10 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ne (நியன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
160 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
154 pm
அடர்த்தி
0.000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: நியன்0102030405060708090100110120130140150160pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
198.8 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
21.56454 eV/particle
ionization energy of Ne (நியன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
1.74 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8
போர் அணு மாதிரி: Ne (நியன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி8
Lewis structure: Ne (நியன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ne (நியன்)
Orbital Diagram of Ne (நியன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
27.104 K
Melting Point
24.56 K
critical pressure
2.6786 MPa
critical temperature
44.492 K
மும்மைப் புள்ளி
24.5561 K
43.37 kPa
appearance
நிறம்
Colorless
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
1.000067
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000041 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000827 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.00000000369
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
936 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
174.4 kJ/mol
polarizability
2.6611 ± 0.00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6.2 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.04
Neutron Mass Absorption
0.00059
குவாண்டம் எண்1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Neon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

திணிவெண்15
neutron number5
relative atomic mass
15.043172977 ± 0.000071588 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
770 ± 300 ys
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2014
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

திணிவெண்16
neutron number6
relative atomic mass
16.02575086 ± 0.000021986 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

திணிவெண்17
neutron number7
relative atomic mass
17.017713962 ± 0.00000038 Da
g-factor
1.5746 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
109.2 ± 0.6 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

திணிவெண்18
neutron number8
relative atomic mass
18.005708696 ± 0.00000039 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1,664.2 ± 0.47 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

திணிவெண்19
neutron number9
relative atomic mass
19.001880906 ± 0.000000171 Da
g-factor
-3.7703 ± 0.00014
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.2569 ± 0.0019 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

திணிவெண்20
neutron number10
relative atomic mass
19.99244017525 ± 0.00000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
90.48 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1913
parity+

21Ne

திணிவெண்21
neutron number11
relative atomic mass
20.993846685 ± 0.000000041 Da
g-factor
-0.44113333333333 ± 0.00002
natural abundance
0.27 ± 0.01
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1928
parity+

22Ne

திணிவெண்22
neutron number12
relative atomic mass
21.991385113 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
9.25 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1913
parity+

23Ne

திணிவெண்23
neutron number13
relative atomic mass
22.994466905 ± 0.000000112 Da
g-factor
-0.43176 ± 0.0004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
37.15 ± 0.03 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.145 ± 0.013
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

24Ne

திணிவெண்24
neutron number14
relative atomic mass
23.993610649 ± 0.00000055 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.38 ± 0.02 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

25Ne

திணிவெண்25
neutron number15
relative atomic mass
24.997814797 ± 0.000031181 Da
g-factor
-2.012 ± 0.001
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
602 ± 8 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

26Ne

திணிவெண்26
neutron number16
relative atomic mass
26.000516496 ± 0.000019784 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
197 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

திணிவெண்27
neutron number17
relative atomic mass
27.007569462 ± 0.000097445 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.9 ± 1.1 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

திணிவெண்28
neutron number18
relative atomic mass
28.012130767 ± 0.000135339 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.8 ± 0.2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

திணிவெண்29
neutron number19
relative atomic mass
29.019753 ± 0.0001605 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
14.7 ± 0.4 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

திணிவெண்30
neutron number20
relative atomic mass
30.024992235 ± 0.000271875 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.22 ± 0.18 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

திணிவெண்31
neutron number21
relative atomic mass
31.033474816 ± 0.000285772 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.4 ± 0.8 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

திணிவெண்32
neutron number22
relative atomic mass
32.03972 ± 0.00054 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.9 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

திணிவெண்33
neutron number23
relative atomic mass
33.049523 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

34Ne

திணிவெண்34
neutron number24
relative atomic mass
34.056728 ± 0.000551 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2002
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Sir William Ramsey, M.W. Travers
location of discoveryEngland
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1898
சொற்பிறப்பியல்Greek: neos (new).
pronunciationNEE-on (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.005 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00012 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.1 %
Abundance in Universe
0.13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416