યુનુન્ટ્રિયમનો

યુનુન્ટ્રિયમનો (Nh)

chemical element with atomic number 113
Atomic Number113
Atomic Weight286
mass number278
Group13
Period7
Blockp
પ્રોટોન113 p+
neutron165 n0
ઈલેક્ટ્રોન113 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Nh (યુનુન્ટ્રિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Nh (યુનુન્ટ્રિયમનો)
valence electron3
Lewis structure: Nh (યુનુન્ટ્રિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Nh (યુનુન્ટ્રિયમનો)
Orbital Diagram of Nh (યુનુન્ટ્રિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P1/2
space group ()

Isotopes of Nihonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes13
Natural Isotopes0

278Nh

mass number278
neutron number165
relative atomic mass
278.170725 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

mass number279
neutron number166
relative atomic mass
279.171187 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

mass number280
neutron number167
relative atomic mass
280.173098 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

mass number281
neutron number168
relative atomic mass
281.17371 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

mass number282
neutron number169
relative atomic mass
282.17577 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
140 ± 90 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

mass number283
neutron number170
relative atomic mass
283.176666 ± 0.000469 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
140 ± 90 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

mass number284
neutron number171
relative atomic mass
284.178843 ± 0.000573 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
0.97 ± 0.11 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

mass number285
neutron number172
relative atomic mass
285.180106 ± 0.000832 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.6 ± 1.1 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

mass number286
neutron number173
relative atomic mass
286.182456 ± 0.000634 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12 ± 5 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

mass number287
neutron number174
relative atomic mass
287.184064 ± 0.000759 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

mass number288
neutron number175
relative atomic mass
288.186764 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

mass number289
neutron number176
relative atomic mass
289.188461 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

mass number290
neutron number177
relative atomic mass
290.191429 ± 0.000503 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 6 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકRIKEN
શોધનું સ્થળJapan
શોધની તારીખ2015
etymologyNamed after the country of Japan.
ઉચ્ચાર

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants