யுனண்ட்ரியம்

யுனண்ட்ரியம் (Nh)

chemical element with atomic number 113
Atomic Number113
Atomic Weight286
திணிவெண்278
Group13
Period7
Blockp
நேர்மின்னி113 p+
நொதுமி165 n0
எதிர்மின்னி113 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Nh (யுனண்ட்ரியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
போர் அணு மாதிரி: Nh (யுனண்ட்ரியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி3
Lewis structure: Nh (யுனண்ட்ரியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Nh (யுனண்ட்ரியம்)
Orbital Diagram of Nh (யுனண்ட்ரியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2P1/2
space group ()

Isotopes of Nihonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes13
Natural Isotopes0

278Nh

திணிவெண்278
neutron number165
relative atomic mass
278.170725 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.3 ± 1.3 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

திணிவெண்279
neutron number166
relative atomic mass
279.171187 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

திணிவெண்280
neutron number167
relative atomic mass
280.173098 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

திணிவெண்281
neutron number168
relative atomic mass
281.17371 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

திணிவெண்282
neutron number169
relative atomic mass
282.17577 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
140 ± 90 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

திணிவெண்283
neutron number170
relative atomic mass
283.176666 ± 0.000469 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
140 ± 90 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

திணிவெண்284
neutron number171
relative atomic mass
284.178843 ± 0.000573 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
0.97 ± 0.11 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

திணிவெண்285
neutron number172
relative atomic mass
285.180106 ± 0.000832 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.6 ± 1.1 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

திணிவெண்286
neutron number173
relative atomic mass
286.182456 ± 0.000634 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 5 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

திணிவெண்287
neutron number174
relative atomic mass
287.184064 ± 0.000759 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

திணிவெண்288
neutron number175
relative atomic mass
288.186764 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

திணிவெண்289
neutron number176
relative atomic mass
289.188461 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

திணிவெண்290
neutron number177
relative atomic mass
290.191429 ± 0.000503 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 6 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்RIKEN
location of discoveryJapan
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2015
சொற்பிறப்பியல்Named after the country of Japan.
pronunciation

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants