நோபெலியம்

நோபெலியம் (No)

chemical element with the atomic number of 102 and symbol No
Atomic Number102
Atomic Weight259
திணிவெண்248
Group
Period7
Blockf
நேர்மின்னி102 p+
நொதுமி146 n0
எதிர்மின்னி102 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of No (நோபெலியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
110 pm
Crystal Radius
124 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
246 pm
அடர்த்தி
9.9 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of No (நோபெலியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: No (நோபெலியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: No (நோபெலியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of No (நோபெலியம்)
Orbital Diagram of No (நோபெலியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்2, 3
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்1S0
space group ()

Isotopes of Nobelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes17
Natural Isotopes0

248No

திணிவெண்248
neutron number146
relative atomic mass
248.086623 ± 0.000241 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

249No

திணிவெண்249
neutron number147
relative atomic mass
249.087802 ± 0.0003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
57 ± 12 us
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

திணிவெண்250
neutron number148
relative atomic mass
250.087565 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.08 ± 0.27 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2003
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

திணிவெண்251
neutron number149
relative atomic mass
251.088942 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 10 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

திணிவெண்252
neutron number150
relative atomic mass
252.08896607 ± 0.000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.467 ± 0.016 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

திணிவெண்253
neutron number151
relative atomic mass
253.09056278 ± 0.00000742 Da
g-factor
-0.11777777777778 ± 0.017777777777778
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.57 ± 0.02 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
5.9 ± 1.7
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

திணிவெண்254
neutron number152
relative atomic mass
254.090954211 ± 0.000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.2 ± 0.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

திணிவெண்255
neutron number153
relative atomic mass
255.093196439 ± 0.000015079 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.52 ± 0.18 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

திணிவெண்256
neutron number154
relative atomic mass
256.094281912 ± 0.000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.91 ± 0.05 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

திணிவெண்257
neutron number155
relative atomic mass
257.096884203 ± 0.000006652 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
24.5 ± 0.5 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

திணிவெண்258
neutron number156
relative atomic mass
258.098205 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.23 ± 0.12 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1989
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

திணிவெண்259
neutron number157
relative atomic mass
259.100998364 ± 0.000006829 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
58 ± 5 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

திணிவெண்260
neutron number158
relative atomic mass
260.102641 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
106 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

திணிவெண்261
neutron number159
relative atomic mass
261.105696 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

262No

திணிவெண்262
neutron number160
relative atomic mass
262.107463 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

திணிவெண்263
neutron number161
relative atomic mass
263.110714 ± 0.000526 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

திணிவெண்264
neutron number162
relative atomic mass
264.112734 ± 0.000634 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Nobel Institute for Physics
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
pronunciationno-BELL-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants