Protactini

Protactini (Pa)

element with symbol Pa and atomic number of 91
Số nguyên tử91
Nguyên tử khối231.03588
số khối231
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton91 p+
Nơ tron140 n0
Electrons91 e-
Animated Mô hình Bohr of Pa (Protactini)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
169 pm
Metallic Radius
ionic radius
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Bán kính van der Waals
243 pm
mật độ
15,4 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Pa (Protactini)
Nhiệt bay hơi
481,2 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
16,7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
563 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Mô hình Bohr: Pa (Protactini)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Pa (Protactini)
Cấu hình electron[Rn] 5f2 6d1 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Pa (Protactini)
Orbital Diagram of Pa (Protactini)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.5
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.845,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancebright, silvery metallic luster
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
5,6 MS/m
điện trở suất
0,00000018 m Ω
Siêu dẫn
1,41 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000007509 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBốn phương tâm khối (TET)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử4K11/2
space group139 (I4/mmm)

Đồng vị của Protactini

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền30
Radioactive Isotopes31

211Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,023674036 ± 0,000074581 Da
số khối211
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2006
parity-

211Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

212Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,023184819 ± 0,000094047 Da
số khối212
g-factor
chu kỳ bán rã
5,8 ± 1,9 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

212Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,021099644 ± 0,000061374 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
7,4 ± 2,4 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

213Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,020891055 ± 0,00008718 Da
số khối214
g-factor
chu kỳ bán rã
17 ± 3 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

214Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,019113955 ± 0,000088513 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
14 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

215Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,019134633 ± 0,000026459 Da
số khối216
g-factor
chu kỳ bán rã
105 ± 12 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

216Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,018309024 ± 0,000013417 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
3,8 ± 0,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

217Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

218Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,020021133 ± 0,000019158 Da
số khối218
g-factor
chu kỳ bán rã
108 ± 5 us
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

218Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,019949909 ± 0,000074831 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
56 ± 9 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity-

219Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,021769753 ± 0,000015732 Da
số khối220
g-factor
chu kỳ bán rã
0,85 ± 0,06 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2005
parity-

220Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,021873393 ± 0,000063746 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
5,9 ± 1,7 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity-

221Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,023687064 ± 0,000092975 Da
số khối222
g-factor
chu kỳ bán rã
3,8 ± 0,2 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

222Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,023980414 ± 0,000081193 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

223Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,025617286 ± 0,000008145 Da
số khối224
g-factor
chu kỳ bán rã
844 ± 19 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity-

224Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

225Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,026147927 ± 0,000087887 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
1,71 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity-

225Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,027948217 ± 0,000012037 Da
số khối226
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

226Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,028803586 ± 0,000007797 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
38,3 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

227Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,031050758 ± 0,000004659 Da
số khối228
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
chu kỳ bán rã
22 ± 1 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

228Pa Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,032095585 ± 0,000003521 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
1,55 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

229Pa Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,034539717 ± 0,000003261 Da
số khối230
g-factor
1 ± 0,1
chu kỳ bán rã
17,4 ± 0,5 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

230Pa Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
100
relative atomic mass
231,0358825 ± 0,000001901 Da
số khối231
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
32,65 ± 0,2 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
ngày khám phá1918
parity-

231Pa Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,038590205 ± 0,000008206 Da
số khối232
g-factor
chu kỳ bán rã
1,32 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

232Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)%

233Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,040246535 ± 0,000001433 Da
số khối233
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
chu kỳ bán rã
26,975 ± 0,013 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
ngày khám phá1938
parity-

233Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,043305555 ± 0,000004395 Da
số khối234
g-factor
chu kỳ bán rã
6,7 ± 0,05 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1913
parity+

234Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,045399 ± 0,000015 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
24,4 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

235Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,048668 ± 0,000015 Da
số khối236
g-factor
chu kỳ bán rã
9,1 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity

236Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,051023 ± 0,000014 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

237Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,054637 ± 0,000017 Da
số khối238
g-factor
chu kỳ bán rã
2,28 ± 0,09 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

238Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,05726 ± 0,00021 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,5 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

239Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,061203 ± 0,000215 Da
số khối240
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

240Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

241Pa

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,064134 ± 0,000322 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

241Pa Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Protactinium-233.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
nơi khám pháEngland/France
ngày khám phá1917
từ nguyên họcGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
cách phát âmPRO-tak-tin-eh-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0000014 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000000005 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants