سرب

سرب (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
عدد اتمی82
عدد جرمی207.2
عدد جرمی208
گروه14
تناوب6
بلوکp
پروتون82 p+
نوترون126 n0
الکترون82 e-
Animated مدل بور of Pb (سرب)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۸۰ pm
حجم مولی
۱۸٫۳ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۴ pm
Metallic Radius
۱۵۰ pm
شعاع یونی
۹۸ pm
Crystal Radius
۱۱۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۲ pm
density
۱۱٫۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: سرب0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۳۵۶۷۴۳۱۶ eV/particle
ionization energy
۷٫۴۱۶۶۷۹۶ eV/particle
ionization energy of Pb (سرب)
آنتالپی تبخیر
۱۷۷٫۸ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۴٫۷۷ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۹۵٫۲ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 4
مدل بور: Pb (سرب)
الکترون‌های ظرفیت4
ساختار لوویس: Pb (سرب)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced مدل بور of Pb (سرب)
Orbital Diagram of Pb (سرب)
عدد اکسایش-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
الکترونگاتیوی
1.8
Electrophilicity Index
۱٫۰۶۹۸۷۶۸۶۶۴۴۲۵۴۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۲٬۰۲۲٫۱۵ K
نقطه ذوب
۶۰۰٫۶۱۲ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
تخته سنگ خاکستری
appearancemetallic gray
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۳۵٫۳ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۲۸۹ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۶٫۸۴ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۳ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۴٫۸ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۲۱ m Ω
ابررسانایی
۷٫۲ K
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۱۷
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۴٫۹۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۱٫۵ MPa
مدول حجمی
۴۶ GPa
مدول برشی
۵٫۶ GPa
مدول یانگ
۱۶ GPa
نسبت پواسون
۰٫۴۴
سرعت صوت
۱٬۲۶۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات پس واسطه, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۷ ± ۳ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۰٫۱۷۱
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۰۰۳
عدد کوانتومی3P0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های سرب

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

عدد جرمی178
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۷۸٫۰۰۳۸۳۶۱۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۲۴۸۸۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵۰ ± ۸۰ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2001
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

عدد جرمی179
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۰۰۲۲۰۲۴۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۸۷۲۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷ ± ۰٫۲ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

180Pb

عدد جرمی180
عدد جرمی98
جرم اتمی نسبی
۱۷۹٫۹۹۷۹۱۶۱۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۳۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۱ ± ۰٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

181Pb

عدد جرمی181
عدد جرمی99
جرم اتمی نسبی
۱۸۰٫۹۹۶۶۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۹۱۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹ ± ۰٫۸ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1989
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

عدد جرمی182
عدد جرمی100
جرم اتمی نسبی
۱۸۱٫۹۹۲۶۷۳۵۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۹۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۵ ± ۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1986
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

عدد جرمی183
عدد جرمی101
جرم اتمی نسبی
۱۸۲٫۹۹۱۸۶۲۵۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۳۱۱۱ Da
g-factor
‎−۰٫۷۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳۵ ± ۳۰ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1980
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

عدد جرمی184
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۸۳٫۹۸۸۱۳۵۶۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۷۴۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۰ ± ۲۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

عدد جرمی185
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۴٫۹۸۷۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷۳۶۴ Da
g-factor
‎−۰٫۷۵۸ ± ۰٫۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۳ ± ۰٫۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

عدد جرمی186
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۵٫۹۸۴۲۳۹۴۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۸۱۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۸۲ ± ۰٫۰۳ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

عدد جرمی187
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۹۸۳۹۱۰۸۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۶۸ Da
g-factor
‎−۰٫۷۴۸ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۲ ± ۰٫۳ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

عدد جرمی188
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۸۰۸۷۹۰۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۸۶۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۵٫۱ ± ۰٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

عدد جرمی189
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۸۰۸۴۳۶۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۰۹۶ Da
g-factor
‎−۰٫۷۱۸ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹ ± ۸ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

عدد جرمی190
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۷۸۰۸۱۸۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۴۳۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۱ ± ۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

عدد جرمی191
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۷۸۲۱۶۴۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۳ ± ۰٫۰۸ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

عدد جرمی192
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۷۵۷۸۹۵۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۱۴۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۱ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1974
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

عدد جرمی193
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۷۶۱۳۵۹۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۰۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1974
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

عدد جرمی194
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۷۴۰۱۱۷۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۷۱۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۷ ± ۰٫۶ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

عدد جرمی195
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۷۴۵۱۶۱۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۱٫۴ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1957
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

عدد جرمی196
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۷۲۷۸۷۵۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۲۷۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۷ ± ۳ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1957
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

عدد جرمی197
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۷۳۴۳۴۷۳۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۵۷ Da
g-factor
‎−۰٫۷۱۴۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۱ ± ۱٫۷ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۸ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

عدد جرمی198
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۷۲۰۱۵۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۹۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

عدد جرمی199
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۷۲۹۱۲۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۲۲ Da
g-factor
‎−۰٫۷۱۳۸ ± ۰٫۰۰۰۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۰ ± ۱۰ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۸ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

عدد جرمی200
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۷۱۸۱۸۵۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۵ ± ۰٫۴ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

201Pb

عدد جرمی201
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۷۲۸۷۰۴۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۷۵۸ Da
g-factor
۰٫۲۶۹۲۴ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۳۳ ± ۰٫۰۳ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۱ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

عدد جرمی202
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۷۲۱۵۱۶۱۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۰۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۲٫۵ ± ۲٫۸ ky
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

203Pb

عدد جرمی203
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۷۳۳۹۰۶۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۳۶ Da
g-factor
۰٫۲۷۳۶۴ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱٫۹۲۴ ± ۰٫۰۱۵ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1942
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

204Pb

عدد جرمی204
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۷۳۰۴۳۵۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱٫۴ ± ۰٫۶
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1932
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

205Pb

عدد جرمی205
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۷۴۴۸۱۶۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۲۸ Da
g-factor
۰٫۲۸۳۷۶ ± ۰٫۰۰۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷ ± ۰٫۹ My
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۳ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

206Pb

عدد جرمی206
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۷۴۴۶۵۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۴٫۱ ± ۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

207Pb

عدد جرمی207
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۷۵۸۹۶۸۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۱ Da
g-factor
۱٫۱۸۱۲ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
۲۲٫۱ ± ۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

208Pb

عدد جرمی208
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۷۶۶۵۲۰۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
۵۲٫۴ ± ۷
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1927
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)

209Pb

عدد جرمی209
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۸۱۰۸۹۹۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸۷۵ Da
g-factor
‎−۰٫۳۲۶۳۵۵۵۵۵۵۵۵۵۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲۳۵ ± ۰٫۰۰۵ h
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۷ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

210Pb

عدد جرمی210
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۹۸۴۱۸۸۳۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۵۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲٫۲ ± ۰٫۲۲ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1900
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

عدد جرمی211
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۹۸۸۷۳۵۲۸۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۴۲۶ Da
g-factor
‎−۰٫۳۱۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۱۶۲۸ ± ۰٫۰۰۲۵ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۹ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1904
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

212Pb

عدد جرمی212
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۹۹۱۸۹۵۸۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۷۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۶۲۷ ± ۰٫۰۰۶ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1905
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

213Pb

عدد جرمی213
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۹۹۶۵۶۰۷۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۴۶۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۲ ± ۰٫۳ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1964
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

214Pb

عدد جرمی214
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۹۹۹۸۰۳۵۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۱۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷٫۰۶ ± ۰٫۰۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1904
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

215Pb

عدد جرمی215
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۱۵٫۰۰۴۶۶۱۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۵۶۵۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۲ ± ۱۱ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

216Pb

عدد جرمی216
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۰۸۰۶۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۶ ± ۰٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

217Pb

عدد جرمی217
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۱۳۱۶۲ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۹ ± ۵٫۳ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

218Pb

عدد جرمی218
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۱۶۷۷۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۸ ± ۶٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

219Pb

عدد جرمی219
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۲۲۱۳۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2009
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

220Pb

عدد جرمی220
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۲۵۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

تاریخ

کاشفKnown to the ancients.
مکان کشف
تاریخ کشف
ریشه‌شناسیAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۱۴ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۱۷ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۱۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۱ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9