Prometi

Prometi (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
Số nguyên tử61
Nguyên tử khối144.91276
số khối126
Nhóm
Chu kỳ6
Phân lớpf
Prô ton61 p+
Nơ tron65 n0
Electrons61 e-
Animated Mô hình Bohr of Pm (Prometi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
185 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
173 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Bán kính van der Waals
238 pm
mật độ
7,26 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Pm (Prometi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 23, 8, 2
Mô hình Bohr: Pm (Prometi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Pm (Prometi)
Cấu hình electron[Xe] 4f5 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Pm (Prometi)
Orbital Diagram of Pm (Prometi)
trạng thái oxy hóa2, 3
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.315,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancemetallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
17,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000011 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,3 MS/m
điện trở suất
0,00000075 m Ω
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
33 GPa
Modul ngang
18 GPa
mô đun Young
46 GPa
Hệ số Poisson
0,28
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
8.400
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6H5/2
space group ()

Đồng vị của Promethi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes40

126Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,957327 ± 0,000537 Da
số khối126
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

126Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,951358 ± 0,000429 Da
số khối127
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

127Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

128Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,948234 ± 0,000322 Da
số khối128
g-factor
chu kỳ bán rã
1 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

128Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

129Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,942909 ± 0,000322 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,9 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity+

129Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

130Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,940451 ± 0,000215 Da
số khối130
g-factor
chu kỳ bán rã
2,6 ± 0,2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

130Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,935834 ± 0,000215 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
6,3 ± 0,8 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

131Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,93384 ± 0,00016 Da
số khối132
g-factor
chu kỳ bán rã
6,2 ± 0,6 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

132Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,929782 ± 0,000054 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
13,5 ± 2,1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

133Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,928326 ± 0,000045 Da
số khối134
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 1 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

134Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,924785 ± 0,000089 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
49 ± 3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity+

135Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,923595949 ± 0,000074152 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
107 ± 6 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

136Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,920479519 ± 0,000014 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

137Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,919576119 ± 0,000012456 Da
số khối138
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
chu kỳ bán rã
3,24 ± 0,05 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

138Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,916799228 ± 0,000014587 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
4,15 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity

139Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,916035918 ± 0,000026001 Da
số khối140
g-factor
chu kỳ bán rã
9,2 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity+

140Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,913555081 ± 0,000015 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
20,9 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

141Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,912890982 ± 0,00002533 Da
số khối142
g-factor
chu kỳ bán rã
40,5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity+

142Pm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,910938068 ± 0,00000316 Da
số khối143
g-factor
1,52 ± 0,2
chu kỳ bán rã
265 ± 7 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

143Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,912596208 ± 0,000003126 Da
số khối144
g-factor
0,338 ± 0,028
chu kỳ bán rã
363 ± 14 d
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity-

144Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,912755748 ± 0,000003011 Da
số khối145
g-factor
1,52 ± 0,064
chu kỳ bán rã
17,7 ± 0,4 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
ngày khám phá1951
parity+

145Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,91470224 ± 0,000004589 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
5,53 ± 0,05 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity-

146Pm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,915144944 ± 0,000001382 Da
số khối147
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
chu kỳ bán rã
2,6234 ± 0,0002 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
ngày khám phá1947
parity+

147Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,917481091 ± 0,000006108 Da
số khối148
g-factor
2,1 ± 0,2
chu kỳ bán rã
5,368 ± 0,007 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
ngày khám phá1947
parity-

148Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,918341507 ± 0,000002344 Da
số khối149
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
chu kỳ bán rã
53,08 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity+

149Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,920990014 ± 0,000021504 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
2,698 ± 0,015 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity-

150Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,921216613 ± 0,000004949 Da
số khối151
g-factor
0,72 ± 0,08
chu kỳ bán rã
28,4 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
ngày khám phá1952
parity+

151Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,923505185 ± 0,000027809 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
4,12 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity+

152Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,924156252 ± 0,000009729 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
5,25 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity-

153Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

154Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,926712791 ± 0,000026861 Da
số khối154
g-factor
chu kỳ bán rã
2,68 ± 0,07 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity+

154Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

155Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,928136951 ± 0,000005065 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
41,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity-

155Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,931114059 ± 0,000001275 Da
số khối156
g-factor
chu kỳ bán rã
27,4 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

156Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,933121298 ± 0,000007521 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
10,56 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

157Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,936546948 ± 0,000000953 Da
số khối158
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,8 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

158Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,939286409 ± 0,000010777 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
1,49 ± 0,13 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

159Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,943215272 ± 0,0000022 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
725 ± 57 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

160Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,946229837 ± 0,0000097 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
1,05 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

161Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,950574 ± 0,000322 Da
số khối162
g-factor
chu kỳ bán rã
630 ± 180 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

162Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

163Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,953881 ± 0,000429 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
255 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity-

163Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

164Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,958819 ± 0,000429 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

164Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Pm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,96278 ± 0,000537 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

165Pm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Promethium
Promethium spectrum visible

lịch sử

được phát hiện bởiJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1945
từ nguyên họcNamed for the Greek god, Prometheus.
cách phát âmpro-MEE-thi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046