پولونیم

پولونیم (Po)

عنصر شبه فلزی رادیواکتیو
عدد اتمی84
عدد جرمی209
عدد جرمی186
گروه16
تناوب6
بلوکp
پروتون84 p+
نوترون102 n0
الکترون84 e-
Animated مدل بور of Po (پولونیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۹۰ pm
حجم مولی
۲۲٫۷ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۴۵ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۴ pm
Crystal Radius
۱۰۸ pm
شعاع واندروالسی
۱۹۷ pm
density
۹٫۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: پولونیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۸٫۴۱۴ eV/particle
ionization energy of Po (پولونیم)
آنتالپی تبخیر
۱۰۲٫۹ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۰ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 18, 6
مدل بور: Po (پولونیم)
الکترون‌های ظرفیت6
ساختار لوویس: Po (پولونیم)
آرایش اتمی[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced مدل بور of Po (پولونیم)
Orbital Diagram of Po (پولونیم)
عدد اکسایش-2, 2, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی
2
Electrophilicity Index
۲٫۰۴۱۳۴۵۴۸۶۶۴۴۱۵۱۴ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۱٬۲۳۵٫۱۵ K
نقطه ذوب
۵۲۷٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۲٫۳ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۴۳ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب ساده (SC)
ثابت شبکه
۳٫۳۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهشبه فلزات, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۴ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
سطح مقطع نوترون
۰٫۵
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی3P2
گروه فضایی221 (Pm-3m)

ایزوتوپ‌های پولونیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار42
Natural Isotopes0

186Po

عدد جرمی186
عدد جرمی102
جرم اتمی نسبی
۱۸۶٫۰۰۴۴۰۳۱۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۶۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۴ ± ۱۲ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

عدد جرمی187
عدد جرمی103
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۰۰۳۰۳۱۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۵۰۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴ ± ۰٫۲۵ ms
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2005
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

عدد جرمی188
عدد جرمی104
جرم اتمی نسبی
۱۸۷٫۹۹۹۴۱۵۵۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۴۳۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷۰ ± ۳۰ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1999
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

عدد جرمی189
عدد جرمی105
جرم اتمی نسبی
۱۸۸٫۹۹۸۴۷۳۴۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۳۶۸۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵ ± ۰٫۵ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1999
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

عدد جرمی190
عدد جرمی106
جرم اتمی نسبی
۱۸۹٫۹۹۵۱۰۱۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۱۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۴۵ ± ۰٫۰۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1996
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

عدد جرمی191
عدد جرمی107
جرم اتمی نسبی
۱۹۰٫۹۹۴۵۵۸۴۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۶۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۲ ± ۱ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1993
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

عدد جرمی192
عدد جرمی108
جرم اتمی نسبی
۱۹۱٫۹۹۱۳۴۰۲۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۴۱۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۲ ± ۰٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

عدد جرمی193
عدد جرمی109
جرم اتمی نسبی
۱۹۲٫۹۹۱۰۶۲۴۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۵۹۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۹ ± ۳۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۱٫۳ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

عدد جرمی194
عدد جرمی110
جرم اتمی نسبی
۱۹۳٫۹۸۸۱۸۶۰۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹۲ ± ۴ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

عدد جرمی195
عدد جرمی111
جرم اتمی نسبی
۱۹۴٫۹۸۸۰۶۵۷۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۴۸۶ Da
g-factor
‎−۰٫۴ ± ۰٫۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴٫۶۴ ± ۰٫۰۹ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۹ ± ۰٫۳
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

عدد جرمی196
عدد جرمی112
جرم اتمی نسبی
۱۹۵٫۹۸۵۵۴۰۷۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۷۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۶۳ ± ۰٫۰۷ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

عدد جرمی197
عدد جرمی113
جرم اتمی نسبی
۱۹۶٫۹۸۵۶۲۱۹۳۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۵۸۵ Da
g-factor
‎−۰٫۵۸۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۳٫۶ ± ۰٫۹ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴ ± ۰٫۲
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

عدد جرمی198
عدد جرمی114
جرم اتمی نسبی
۱۹۷٫۹۸۳۳۸۸۷۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۸۷۰۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۶ ± ۰٫۰۲۴ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

عدد جرمی199
عدد جرمی115
جرم اتمی نسبی
۱۹۸٫۹۸۳۶۴۰۴۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۲۸ Da
g-factor
‎−۰٫۶۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۴۷ ± ۰٫۱۵ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۲۷ ± ۰٫۱۵
تاریخ کشف1965
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

عدد جرمی200
عدد جرمی116
جرم اتمی نسبی
۱۹۹٫۹۸۱۸۱۲۳۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۱۳۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۵۱ ± ۰٫۰۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

عدد جرمی201
عدد جرمی117
جرم اتمی نسبی
۲۰۰٫۹۸۲۲۶۳۷۹۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۳۰۵ Da
g-factor
‎−۰٫۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵٫۶ ± ۰٫۱ m
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

عدد جرمی202
عدد جرمی118
جرم اتمی نسبی
۲۰۱٫۹۸۰۷۳۸۹۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۳۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴٫۶ ± ۰٫۴ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

عدد جرمی203
عدد جرمی119
جرم اتمی نسبی
۲۰۲٫۹۸۱۴۱۶۰۷۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۹۸۱ Da
g-factor
۰٫۲۹۶ ± ۰٫۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۷ ± ۰٫۵ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۷ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

عدد جرمی204
عدد جرمی120
جرم اتمی نسبی
۲۰۳٫۹۸۰۳۱۰۰۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۸۱۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۵۱۹ ± ۰٫۰۱۲ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

عدد جرمی205
عدد جرمی121
جرم اتمی نسبی
۲۰۴٫۹۸۱۱۹۰۰۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۹۸ Da
g-factor
۰٫۳۰۴ ± ۰٫۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۴ ± ۰٫۰۸ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

عدد جرمی206
عدد جرمی122
جرم اتمی نسبی
۲۰۵٫۹۸۰۴۷۳۶۶۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۸ ± ۰٫۱ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

عدد جرمی207
عدد جرمی123
جرم اتمی نسبی
۲۰۶٫۹۸۱۵۹۳۳۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۱۴۸ Da
g-factor
۰٫۳۱۶ ± ۰٫۰۲۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۰٫۰۲ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۸ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

عدد جرمی208
عدد جرمی124
جرم اتمی نسبی
۲۰۷٫۹۸۱۲۴۶۰۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۷۹۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۸۹۸ ± ۰٫۰۰۲ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

عدد جرمی209
عدد جرمی125
جرم اتمی نسبی
۲۰۸٫۹۸۲۴۳۰۳۶۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۰۹ Da
g-factor
۱٫۳۶ ± ۰٫۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲۴ ± ۳ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

عدد جرمی210
عدد جرمی126
جرم اتمی نسبی
۲۰۹٫۹۸۲۸۷۳۶۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳۸٫۳۷۶ ± ۰٫۰۰۲ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1898
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

211Po

عدد جرمی211
عدد جرمی127
جرم اتمی نسبی
۲۱۰٫۹۸۶۶۵۳۱۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۳۴۷ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۱۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۶ ± ۳ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۷۷ ± ۰٫۱۵
تاریخ کشف1913
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

212Po

عدد جرمی212
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۱۱٫۹۸۸۸۶۷۹۸۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹۴٫۴ ± ۰٫۸ ns
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1906
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

213Po

عدد جرمی213
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۱۲٫۹۹۲۸۵۷۱۵۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۲۷۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۷۰۵ ± ۰٫۰۰۱ us
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

214Po

عدد جرمی214
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۱۳٫۹۹۵۲۰۱۲۸۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۵۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶۳٫۴۷ ± ۰٫۰۳ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1912
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

215Po

عدد جرمی215
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۱۴٫۹۹۹۴۱۸۳۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۸۱ ± ۰٫۰۰۵ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1911
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

عدد جرمی216
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۱۶٫۰۰۱۹۱۳۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۹۴۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۴ ± ۰٫۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1910
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

عدد جرمی217
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۱۷٫۰۰۶۳۱۶۱۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۰۲۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۳ ± ۰٫۰۵ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

عدد جرمی218
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۱۸٫۰۰۸۹۷۱۲۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۰۹۷ ± ۰٫۰۱۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1904
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

عدد جرمی219
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۱۹٫۰۱۳۶۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۱ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

عدد جرمی220
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۲۰٫۰۱۶۳۸۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

221Po

عدد جرمی221
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۲۱٫۰۲۱۲۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۲ ± ۰٫۷ m
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

222Po

عدد جرمی222
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۲۲٫۰۲۴۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۴۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱ ± ۷٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

223Po

عدد جرمی223
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۲۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین11/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

224Po

عدد جرمی224
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۳۲۱۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

225Po

عدد جرمی225
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۳۷۱۲۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

226Po

عدد جرمی226
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۴۰۳۱ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

227Po

عدد جرمی227
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۴۵۳۹ ± ۰٫۰۰۰۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

تاریخ

کاشفPierre and Marie Curie
مکان کشفFrance
تاریخ کشف1898
ریشه‌شناسیNamed for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692