பளாட்டினம்

பளாட்டினம் (Pt)

chemical element with symbol Pt and atomic number 78
Atomic Number78
Atomic Weight195.084
திணிவெண்195
Group10
Period6
Blockd
நேர்மின்னி78 p+
நொதுமி117 n0
எதிர்மின்னி78 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Pt (பளாட்டினம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
123 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
213 pm
அடர்த்தி
21.5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: பளாட்டினம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
8.95883 eV/particle
ionization energy of Pt (பளாட்டினம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
470 kJ/mol
enthalpy of fusion
21.76 kJ/mol
standard enthalpy of formation
565.7 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 17, 1
போர் அணு மாதிரி: Pt (பளாட்டினம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Pt (பளாட்டினம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f14 5d9 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d9 6s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Pt (பளாட்டினம்)
Orbital Diagram of Pt (பளாட்டினம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
2.249320350691278 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,098.15 K
Melting Point
2,041.35 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
71.6 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000089 1/K
molar heat capacity
25.86 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.133 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
9.4 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000011 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000122 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.00000000238 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0002573
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3.92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
3.5 MPa
அமுங்குமை
230 GPa
shear modulus
61 GPa
யங்கின் மட்டு
168 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.38
ஒலியின் விரைவு
2,680 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number64
Mendeleev Number69
Pettifor Number68
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
48 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
10
Neutron Mass Absorption
0.002
குவாண்டம் எண்3D3
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Platinum

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes6
Isotopic Composition19432.86%19432.86%19533.78%19533.78%19625.21%19625.21%1987.36%1987.36%1900.01%1900.01%1920.78%1920.78%

165Pt

திணிவெண்165
neutron number87
relative atomic mass
164.999658 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
370 ± 180 us
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2019
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

166Pt

திணிவெண்166
neutron number88
relative atomic mass
165.994866 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
294 ± 62 us
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

167Pt

திணிவெண்167
neutron number89
relative atomic mass
166.99275 ± 0.000329 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
915 ± 123 us
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

168Pt

திணிவெண்168
neutron number90
relative atomic mass
167.988180196 ± 0.00016096 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.02 ± 0.1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

169Pt

திணிவெண்169
neutron number91
relative atomic mass
168.986619 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.99 ± 0.09 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Pt

திணிவெண்170
neutron number92
relative atomic mass
169.982502087 ± 0.000019588 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
13.93 ± 0.16 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

171Pt

திணிவெண்171
neutron number93
relative atomic mass
170.981248868 ± 0.000086904 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45.5 ± 2.5 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

172Pt

திணிவெண்172
neutron number94
relative atomic mass
171.977341059 ± 0.000011139 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
97.6 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

173Pt

திணிவெண்173
neutron number95
relative atomic mass
172.976449922 ± 0.000068096 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
382 ± 2 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

174Pt

திணிவெண்174
neutron number96
relative atomic mass
173.972820431 ± 0.000011098 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
862 ± 8 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)74.9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

175Pt

திணிவெண்175
neutron number97
relative atomic mass
174.972400593 ± 0.000019982 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.43 ± 0.04 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

176Pt

திணிவெண்176
neutron number98
relative atomic mass
175.968938162 ± 0.000013647 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.33 ± 0.15 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

177Pt

திணிவெண்177
neutron number99
relative atomic mass
176.968469541 ± 0.00001609 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10 ± 0.4 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.3%
α (α emission)5.7%

178Pt

திணிவெண்178
neutron number100
relative atomic mass
177.965649288 ± 0.000010878 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.7 ± 0.7 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.3%
α (α emission)7.7%

179Pt

திணிவெண்179
neutron number101
relative atomic mass
178.965358742 ± 0.000008563 Da
g-factor
0.86 ± 0.06
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
21.2 ± 0.4 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.24%

180Pt

திணிவெண்180
neutron number102
relative atomic mass
179.96303801 ± 0.00001079 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
56 ± 3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.48%
α (α emission)0.52%

181Pt

திணிவெண்181
neutron number103
relative atomic mass
180.963089946 ± 0.000014695 Da
g-factor
0.96 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
52 ± 2.2 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.074%

182Pt

திணிவெண்182
neutron number104
relative atomic mass
181.961171605 ± 0.000014057 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.67 ± 0.12 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.962%
α (α emission)0.038%

183Pt

திணிவெண்183
neutron number105
relative atomic mass
182.961595895 ± 0.000015261 Da
g-factor
1 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.5 ± 1 m
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0096%

184Pt

திணிவெண்184
neutron number106
relative atomic mass
183.959921929 ± 0.000015828 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.3 ± 0.2 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0017%

185Pt

திணிவெண்185
neutron number107
relative atomic mass
184.960613659 ± 0.000027731 Da
g-factor
-0.16 ± 0.0024444444444444
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.9 ± 2.4 m
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

186Pt

திணிவெண்186
neutron number108
relative atomic mass
185.959350845 ± 0.000023344 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.08 ± 0.05 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.4%

187Pt

திணிவெண்187
neutron number109
relative atomic mass
186.960616646 ± 0.000025837 Da
g-factor
-0.26466666666667 ± 0.0053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.35 ± 0.03 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Pt

திணிவெண்188
neutron number110
relative atomic mass
187.959397521 ± 0.000005694 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.16 ± 0.18 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.6%

189Pt

திணிவெண்189
neutron number111
relative atomic mass
188.960848485 ± 0.000010832 Da
g-factor
-0.292 ± 0.0053333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.87 ± 0.12 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

190Pt

திணிவெண்190
neutron number112
relative atomic mass
189.959949823 ± 0.000000705 Da
g-factor
0
natural abundance
0.012 ± 0.002
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
483 ± 3 Gy
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

191Pt

திணிவெண்191
neutron number113
relative atomic mass
190.961676261 ± 0.00000443 Da
g-factor
-0.33266666666667 ± 0.0033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.83 ± 0.02 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

192Pt

திணிவெண்192
neutron number114
relative atomic mass
191.961042667 ± 0.000002758 Da
g-factor
0
natural abundance
0.782 ± 0.024
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

193Pt

திணிவெண்193
neutron number115
relative atomic mass
192.962984546 ± 0.000001458 Da
g-factor
1.202 ± 0.016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
50 ± 6 y
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

194Pt

திணிவெண்194
neutron number116
relative atomic mass
193.962683498 ± 0.000000532 Da
g-factor
0
natural abundance
32.864 ± 0.41
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

195Pt

திணிவெண்195
neutron number117
relative atomic mass
194.964794325 ± 0.00000054 Da
g-factor
natural abundance
33.775 ± 0.24
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

196Pt

திணிவெண்196
neutron number118
relative atomic mass
195.964954648 ± 0.000000547 Da
g-factor
0
natural abundance
25.211 ± 0.34
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

197Pt

திணிவெண்197
neutron number119
relative atomic mass
196.96734303 ± 0.000000575 Da
g-factor
1.02 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.8915 ± 0.0019 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Pt

திணிவெண்198
neutron number120
relative atomic mass
197.967896718 ± 0.000002254 Da
g-factor
0
natural abundance
7.356 ± 0.13
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1935
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

199Pt

திணிவெண்199
neutron number121
relative atomic mass
198.970597022 ± 0.000002317 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.8 ± 0.21 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Pt

திணிவெண்200
neutron number122
relative atomic mass
199.971444609 ± 0.000021588 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.6 ± 0.3 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

201Pt

திணிவெண்201
neutron number123
relative atomic mass
200.974513305 ± 0.000053788 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.5 ± 0.1 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Pt

திணிவெண்202
neutron number124
relative atomic mass
201.975639 ± 0.000027 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
44 ± 15 h
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Pt

திணிவெண்203
neutron number125
relative atomic mass
202.979055 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
22 ± 4 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

204Pt

திணிவெண்204
neutron number126
relative atomic mass
203.981084 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
10.3 ± 1.4 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

205Pt

திணிவெண்205
neutron number127
relative atomic mass
204.986237 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

206Pt

திணிவெண்206
neutron number128
relative atomic mass
205.99008 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

207Pt

திணிவெண்207
neutron number129
relative atomic mass
206.995556 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

208Pt

திணிவெண்208
neutron number130
relative atomic mass
207.999463 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Platinum crystals

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Julius Scaliger
location of discoveryItaly
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1735
சொற்பிறப்பியல்Spanish: platina (little silver).
pronunciationPLAT-n-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.005 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000098 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000009 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.506
2p4.4746
2s20.3702
3d13.5027
3p22.1139
3s23.0157
4d37.37
4f38.494
4p35.2696
4s34.3612
5d58.5925
5p53.5805
5s51.412
6s67.2486