Plutoni

Plutoni (Pu)

element with the atomic number of 94
Số nguyên tử94
Nguyên tử khối244
số khối221
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton94 p+
Nơ tron127 n0
Electrons94 e-
Animated Mô hình Bohr of Pu (Plutoni)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Bán kính van der Waals
243 pm
mật độ
19,7 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Pu (Plutoni)
Nhiệt bay hơi
343,5 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
345 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Mô hình Bohr: Pu (Plutoni)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Pu (Plutoni)
Cấu hình electron[Rn] 5f6 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Pu (Plutoni)
Orbital Diagram of Pu (Plutoni)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
độ âm điện
1.3
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.501,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
913,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white, tarnishing to dark gray in air
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,67 MS/m
điện trở suất
0,0000015 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểMột nghiêng đơn giản (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
43 GPa
mô đun Young
96 GPa
Hệ số Poisson
0,21
tốc độ âm thanh
2.260 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1,7
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử7F0
space group11 (P121/m1)

Đồng vị của Plutoni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền27
Radioactive Isotopes27

221Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,038572 ± 0,000322 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

221Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

222Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,037638 ± 0,000322 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

222Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

223Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,038777 ± 0,000322 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

223Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

224Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,037875 ± 0,000322 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

224Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,03897 ± 0,000322 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

225Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,03825 ± 0,000215 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

226Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,039474 ± 0,000107 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

227Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

228Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,038763325 ± 0,000025069 Da
số khối228
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,1 ± 1,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

228Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

229Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,040145099 ± 0,000065092 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
91 ± 26 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

229Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,039648313 ± 0,000015514 Da
số khối230
g-factor
0
chu kỳ bán rã
105 ± 10 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

230Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

231Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,041125946 ± 0,000023683 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
8,6 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

231Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)13%

232Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,041182133 ± 0,000018126 Da
số khối232
g-factor
0
chu kỳ bán rã
33,7 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

232Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)%
α (α emission)20%

233Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,042997411 ± 0,000058162 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
20,9 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

233Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,043317489 ± 0,000007298 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,8 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

234Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,045284609 ± 0,00002203 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
25,3 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

235Pu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,046056661 ± 0,000001942 Da
số khối236
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,858 ± 0,008 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

236Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)%

237Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,048407888 ± 0,000001821 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
45,64 ± 0,04 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

237Pu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,049558175 ± 0,000001221 Da
số khối238
g-factor
0
chu kỳ bán rã
87,7 ± 0,1 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

238Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,052161596 ± 0,000001194 Da
số khối239
g-factor
0,404 ± 0,008
chu kỳ bán rã
24,11 ± 0,03 ky
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1946
parity+

239Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,05381174 ± 0,000001186 Da
số khối240
g-factor
0
chu kỳ bán rã
6,561 ± 0,007 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity+

240Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,056849651 ± 0,000001186 Da
số khối241
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
chu kỳ bán rã
14,329 ± 0,029 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
ngày khám phá1949
parity+

241Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,058740979 ± 0,000001336 Da
số khối242
g-factor
0
chu kỳ bán rã
375 ± 2 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

242Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,062002068 ± 0,000002728 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
4,9553 ± 0,0025 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

243Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

244Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,064204401 ± 0,000002518 Da
số khối244
g-factor
0
chu kỳ bán rã
81,3 ± 0,3 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

244Pu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,067824554 ± 0,000014621 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
10,5 ± 0,1 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

245Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

246Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,070204172 ± 0,000016087 Da
số khối246
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,84 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

246Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

247Pu

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,0743 ± 0,000215 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
2,27 ± 0,23 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

247Pu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1940
từ nguyên họcNamed for the planet Pluto.
cách phát âmploo-TOE-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants