રીનિયમનો

રીનિયમનો (Re)

અણુ ક્રમાંક ૭૫ વાળુ રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number75
Atomic Weight186.207
mass number187
Group7
Period6
Blockd
પ્રોટોન75 p+
neutron112 n0
ઈલેક્ટ્રોન75 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Re (રીનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
135 pm
molar volume
Covalent Radius
131 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waals radius
216 pm
density
20.8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: રીનિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7.83352 eV/particle
ionization energy of Re (રીનિયમનો)
enthalpy of vaporization
704 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
774 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 13, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Re (રીનિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Re (રીનિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d5 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Re (રીનિયમનો)
Orbital Diagram of Re (રીનિયમનો)
oxidation number-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
વિદ્યુતઋણતા
1.9
Electrophilicity Index
1.0369041726708592 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5,863.15 K
Melting Point
3,458.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Gray
appearancesilvery-grayish
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000062 1/K
molar heat capacity
25.48 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.137 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
5.6 MS/m
electrical resistivity
0.00000018 m Ω
superconductivity
1.7 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000456 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000849 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000959
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.76 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
7 MPa
bulk modulus
370 GPa
shear modulus
178 GPa
Young's modulus
463 GPa
Poisson's ratio
0.3
અવાજની ઝડપ
4,700 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number58
Mendeleev Number57
Pettifor Number59
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
62 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
90
Neutron Mass Absorption
0.016
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Rhenium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition18762.60%18762.60%18537.40%18537.40%

159Re

mass number159
neutron number84
relative atomic mass
158.984106 ± 0.000327 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

160Re

mass number160
neutron number85
relative atomic mass
159.98188 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
611 ± 7 us
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

161Re

mass number161
neutron number86
relative atomic mass
160.977624313 ± 0.00016093 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
440 ± 1 us
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)

162Re

mass number162
neutron number87
relative atomic mass
161.975896 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
107 ± 13 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

163Re

mass number163
neutron number88
relative atomic mass
162.972085434 ± 0.000019897 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
390 ± 70 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)32%

164Re

mass number164
neutron number89
relative atomic mass
163.970507122 ± 0.000058566 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
719 ± 89 ms
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Re

mass number165
neutron number90
relative atomic mass
164.967085831 ± 0.000025328 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.6 ± 0.6 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

166Re

mass number166
neutron number91
relative atomic mass
165.965821216 ± 0.000094731 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.25 ± 0.21 s
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

167Re

mass number167
neutron number92
relative atomic mass
166.962604 ± 0.000043 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.4 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Re

mass number168
neutron number93
relative atomic mass
167.961572607 ± 0.000033087 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.4 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.005%

169Re

mass number169
neutron number94
relative atomic mass
168.958765979 ± 0.000012204 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.1 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.005%

170Re

mass number170
neutron number95
relative atomic mass
169.958234844 ± 0.000012267 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Re

mass number171
neutron number96
relative atomic mass
170.955716 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.2 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Re

mass number172
neutron number97
relative atomic mass
171.955376165 ± 0.000038183 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55 ± 5 s
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Re

mass number173
neutron number98
relative atomic mass
172.953243 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Re

mass number174
neutron number99
relative atomic mass
173.953115 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1972
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Re

mass number175
neutron number100
relative atomic mass
174.951381 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.89 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Re

mass number176
neutron number101
relative atomic mass
175.951623 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.3 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Re

mass number177
neutron number102
relative atomic mass
176.950328 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14 ± 1 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Re

mass number178
neutron number103
relative atomic mass
177.950989 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Re

mass number179
neutron number104
relative atomic mass
178.949989686 ± 0.00002645 Da
g-factor
1.12 ± 0.16
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.5 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Re

mass number180
neutron number105
relative atomic mass
179.950791568 ± 0.000022965 Da
g-factor
1.6 ± 0.2
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.46 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Re

mass number181
neutron number106
relative atomic mass
180.950061507 ± 0.000013471 Da
g-factor
1.276 ± 0.028
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.9 ± 0.7 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1957
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Re

mass number182
neutron number107
relative atomic mass
181.95121156 ± 0.000109483 Da
g-factor
0.40571428571429 ± 0.0085714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
64.2 ± 0.5 h
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Re

mass number183
neutron number108
relative atomic mass
182.950821306 ± 0.000008625 Da
g-factor
1.2632 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70 ± 1.4 d
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

184Re

mass number184
neutron number109
relative atomic mass
183.952528073 ± 0.00000459 Da
g-factor
0.84333333333333 ± 0.016666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
35.4 ± 0.7 d
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Re

mass number185
neutron number110
relative atomic mass
184.95295832 ± 0.000000879 Da
g-factor
natural abundance
37.4 ± 0.05
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
2.07 ± 0.05
શોધની તારીખ1931
પૅરિટી+

186Re

mass number186
neutron number111
relative atomic mass
185.954989172 ± 0.00000088 Da
g-factor
1.734 ± 0.003
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.7185 ± 0.0005 d
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)92.53%
ϵ (electron capture)7.47%

187Re

mass number187
neutron number112
relative atomic mass
186.955752217 ± 0.000000791 Da
g-factor
natural abundance
62.6 ± 0.05
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
41.6 ± 0.02 Gy
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.94 ± 0.05
શોધની તારીખ1931
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0%

188Re

mass number188
neutron number113
relative atomic mass
187.958113658 ± 0.000000792 Da
g-factor
1.783 ± 0.005
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.005 ± 0.003 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1939
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Re

mass number189
neutron number114
relative atomic mass
188.959227764 ± 0.000008793 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.3 ± 0.4 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Re

mass number190
neutron number115
relative atomic mass
189.961800064 ± 0.000005227 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Re

mass number191
neutron number116
relative atomic mass
190.963123322 ± 0.000011019 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.8 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1963
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

192Re

mass number192
neutron number117
relative atomic mass
191.966088 ± 0.000076 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15.4 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

193Re

mass number193
neutron number118
relative atomic mass
192.967545 ± 0.000042 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

194Re

mass number194
neutron number119
relative atomic mass
193.970735 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 1 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Re

mass number195
neutron number120
relative atomic mass
194.97256 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6 ± 1 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Re

mass number196
neutron number121
relative atomic mass
195.975996 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 1.5 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)

197Re

mass number197
neutron number122
relative atomic mass
196.978153 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

198Re

mass number198
neutron number123
relative atomic mass
197.98176 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

199Re

mass number199
neutron number124
relative atomic mass
198.984187 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકWalter Noddack, Ida Tacke, Otto Berg
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1925
etymologyLatin: Rhenus, the Rhine River.
ઉચ્ચારREE-ni-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0007 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.000004 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000049 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4522
2p4.438
2s19.5902
3d13.5453
3p21.5655
3s22.3515
4d36.9456
4f39.0752
4p34.6268
4s33.6436
5d57.617
5p52.856
5s50.643
6s64.884