રધર્ફોર્ડિયમનો

રધર્ફોર્ડિયમનો (Rf)

રાસાયણિક તત્વ, ચિહ્ન Rf અને આણ્વિય‌ ક્રમાંક 104
Atomic Number104
Atomic Weight267
mass number253
Group4
Period7
Blockd
પ્રોટોન104 p+
neutron149 n0
ઈલેક્ટ્રોન104 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
23.3 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d2 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)
Orbital Diagram of Rf (રધર્ફોર્ડિયમનો)
oxidation number4
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number
Mendeleev Number46
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number3F2
space group ()

Isotopes of Rutherfordium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

253Rf

mass number253
neutron number149
relative atomic mass
253.100528 ± 0.00044 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13 ± 5 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

254Rf

mass number254
neutron number150
relative atomic mass
254.100055 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22.9 ± 1 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)1.5%

255Rf

mass number255
neutron number151
relative atomic mass
255.101267 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.63 ± 0.05 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)52.8%
SF (spontaneous fission)47.2%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)6%

256Rf

mass number256
neutron number152
relative atomic mass
256.101151464 ± 0.00001916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.6 ± 0.05 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1975
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%

257Rf

mass number257
neutron number153
relative atomic mass
257.102916796 ± 0.000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)89.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)9.4%
SF (spontaneous fission)1.3%

258Rf

mass number258
neutron number154
relative atomic mass
258.103429895 ± 0.000017288 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
12.5 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)95.1%
α (α emission)4.9%

259Rf

mass number259
neutron number155
relative atomic mass
259.105601 ± 0.000078 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.63 ± 0.26 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)3%

260Rf

mass number260
neutron number156
relative atomic mass
260.10644 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21 ± 1 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

261Rf

mass number261
neutron number157
relative atomic mass
261.108769591 ± 0.000070492 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.1 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)82%
α (α emission)18%

262Rf

mass number262
neutron number158
relative atomic mass
262.109923 ± 0.00024 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
250 ± 100 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

263Rf

mass number263
neutron number159
relative atomic mass
263.112461 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11 ± 3 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

264Rf

mass number264
neutron number160
relative atomic mass
264.113876 ± 0.000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)

265Rf

mass number265
neutron number161
relative atomic mass
265.116683 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.6 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

266Rf

mass number266
neutron number162
relative atomic mass
266.118236 ± 0.000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

267Rf

mass number267
neutron number163
relative atomic mass
267.121787 ± 0.000617 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.5 ± 1.5 h
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

268Rf

mass number268
neutron number164
relative atomic mass
268.123968 ± 0.000711 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 104 Rutherfordium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકA. Ghiorso, et al
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1969
etymologyNamed in honor of Ernest Rutherford
ઉચ્ચારruth-er-FORD-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants