રૅન્ટગનિયમનો

રૅન્ટગનિયમનો (Rg)

chemical element with atomic number 111
Atomic Number111
Atomic Weight281
mass number272
Group11
Period7
Blockd
પ્રોટોન111 p+
neutron161 n0
ઈલેક્ટ્રોન111 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rg (રૅન્ટગનિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
28.7 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Rg (રૅન્ટગનિયમનો)
valence electron1
Lewis structure: Rg (રૅન્ટગનિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rg (રૅન્ટગનિયમનો)
Orbital Diagram of Rg (રૅન્ટગનિયમનો)
oxidation number
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Roentgenium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes15
Natural Isotopes0

272Rg

mass number272
neutron number161
relative atomic mass
272.153273 ± 0.000251 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.2 ± 1.1 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

mass number273
neutron number162
relative atomic mass
273.153393 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)

274Rg

mass number274
neutron number163
relative atomic mass
274.155247 ± 0.000225 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20 ± 11 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

mass number275
neutron number164
relative atomic mass
275.156088 ± 0.000479 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)

276Rg

mass number276
neutron number165
relative atomic mass
276.158226 ± 0.000675 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

mass number277
neutron number166
relative atomic mass
277.159322 ± 0.000504 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

mass number278
neutron number167
relative atomic mass
278.16159 ± 0.000417 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8 ± 5 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2007
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

mass number279
neutron number168
relative atomic mass
279.16288 ± 0.000453 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
170 ± 110 ms
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

mass number280
neutron number169
relative atomic mass
280.165204 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.3 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

mass number281
neutron number170
relative atomic mass
281.166757 ± 0.000831 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19 ± 5 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

mass number282
neutron number171
relative atomic mass
282.169343 ± 0.000631 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
130 ± 50 s
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

mass number283
neutron number172
relative atomic mass
283.171101 ± 0.000728 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

mass number284
neutron number173
relative atomic mass
284.173882 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

mass number285
neutron number174
relative atomic mass
285.175771 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

mass number286
neutron number175
relative atomic mass
286.178756 ± 0.000492 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2016
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1994
etymologyNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
ઉચ્ચારoon-nun-OON-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants