யுனுனுனியம்

யுனுனுனியம் (Rg)

chemical element with atomic number 111
Atomic Number111
Atomic Weight281
திணிவெண்272
Group11
Period7
Blockd
நேர்மின்னி111 p+
நொதுமி161 n0
எதிர்மின்னி111 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Rg (யுனுனுனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
அடர்த்தி
28.7 g/cm³

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
போர் அணு மாதிரி: Rg (யுனுனுனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Rg (யுனுனுனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Rg (யுனுனுனியம்)
Orbital Diagram of Rg (யுனுனுனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Colorless
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
மின் கடத்துதிறன்
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
type
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
குவாண்டம் எண்2S1/2
space group ()

Isotopes of Roentgenium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes15
Natural Isotopes0

272Rg

திணிவெண்272
neutron number161
relative atomic mass
272.153273 ± 0.000251 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.2 ± 1.1 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

திணிவெண்273
neutron number162
relative atomic mass
273.153393 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

274Rg

திணிவெண்274
neutron number163
relative atomic mass
274.155247 ± 0.000225 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20 ± 11 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

திணிவெண்275
neutron number164
relative atomic mass
275.156088 ± 0.000479 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)

276Rg

திணிவெண்276
neutron number165
relative atomic mass
276.158226 ± 0.000675 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

திணிவெண்277
neutron number166
relative atomic mass
277.159322 ± 0.000504 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

திணிவெண்278
neutron number167
relative atomic mass
278.16159 ± 0.000417 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 5 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

திணிவெண்279
neutron number168
relative atomic mass
279.16288 ± 0.000453 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
170 ± 110 ms
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

திணிவெண்280
neutron number169
relative atomic mass
280.165204 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.3 ± 0.5 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

திணிவெண்281
neutron number170
relative atomic mass
281.166757 ± 0.000831 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19 ± 5 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

திணிவெண்282
neutron number171
relative atomic mass
282.169343 ± 0.000631 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
130 ± 50 s
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

திணிவெண்283
neutron number172
relative atomic mass
283.171101 ± 0.000728 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

திணிவெண்284
neutron number173
relative atomic mass
284.173882 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

திணிவெண்285
neutron number174
relative atomic mass
285.175771 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

திணிவெண்286
neutron number175
relative atomic mass
286.178756 ± 0.000492 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
location of discoveryGermany
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
சொற்பிறப்பியல்Named in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
natural abundance (மனித உடல்)
0 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants