રેડૉનનો

રેડૉનનો (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Atomic Number86
Atomic Weight222
mass number193
Group18
Period6
Blockp
પ્રોટોન86 p+
neutron107 n0
ઈલેક્ટ્રોન86 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rn (રેડૉનનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
220 pm
density
0.009074 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
10.7485 eV/particle
ionization energy of Rn (રેડૉનનો)
enthalpy of vaporization
18.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 8
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Rn (રેડૉનનો)
valence electron8
Lewis structure: Rn (રેડૉનનો)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Rn (રેડૉનનો)
Orbital Diagram of Rn (રેડૉનનો)
oxidation number2, 6
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
211.45 K
Melting Point
202.15 K
critical pressure
6.28 MPa
critical temperature
377.15 K
triple point
appearance
color
Colorless
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.0036 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.7
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Radon

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

193Rn

mass number193
neutron number107
relative atomic mass
193.009707973 ± 0.000026958 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.15 ± 0.27 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

mass number194
neutron number108
relative atomic mass
194.006145636 ± 0.000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
780 ± 160 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

mass number195
neutron number109
relative atomic mass
195.005421703 ± 0.000055487 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 3 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

mass number196
neutron number110
relative atomic mass
196.002120431 ± 0.000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.7 ± 1.1 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

mass number197
neutron number111
relative atomic mass
197.001621446 ± 0.000017383 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
54 ± 6 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

mass number198
neutron number112
relative atomic mass
197.998679197 ± 0.000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
64.4 ± 1.6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

mass number199
neutron number113
relative atomic mass
198.998325436 ± 0.000007833 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
590 ± 30 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1980
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

mass number200
neutron number114
relative atomic mass
199.995705335 ± 0.000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.09 ± 0.16 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

mass number201
neutron number115
relative atomic mass
200.995590511 ± 0.000010865 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

mass number202
neutron number116
relative atomic mass
201.993263982 ± 0.000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.7 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

mass number203
neutron number117
relative atomic mass
202.993361155 ± 0.000006242 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
44.2 ± 1.6 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

mass number204
neutron number118
relative atomic mass
203.991443729 ± 0.000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.242 ± 0.023 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

mass number205
neutron number119
relative atomic mass
204.991723228 ± 0.000005453 Da
g-factor
0.3192 ± 0.00064
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
170 ± 4 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.062 ± 0.006
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

mass number206
neutron number120
relative atomic mass
205.990195409 ± 0.000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.67 ± 0.17 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

mass number207
neutron number121
relative atomic mass
206.990730224 ± 0.00000509 Da
g-factor
0.32496 ± 0.00064
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.25 ± 0.17 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
શોધની તારીખ1954
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

mass number208
neutron number122
relative atomic mass
207.989634513 ± 0.00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.35 ± 0.14 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

mass number209
neutron number123
relative atomic mass
208.990401389 ± 0.000010692 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
28.8 ± 1 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

mass number210
neutron number124
relative atomic mass
209.989688862 ± 0.000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.4 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

mass number211
neutron number125
relative atomic mass
210.990600767 ± 0.000007314 Da
g-factor
1.1968 ± 0.0024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.6 ± 0.2 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

mass number212
neutron number126
relative atomic mass
211.990703946 ± 0.000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23.9 ± 1.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

mass number213
neutron number127
relative atomic mass
212.993885147 ± 0.000003618 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
19.5 ± 0.1 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

mass number214
neutron number128
relative atomic mass
213.99536265 ± 0.000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
259 ± 3 ns
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

mass number215
neutron number129
relative atomic mass
214.998745037 ± 0.000006538 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.3 ± 0.1 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

mass number216
neutron number130
relative atomic mass
216.000271942 ± 0.000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
29 ± 4 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

mass number217
neutron number131
relative atomic mass
217.003927632 ± 0.000004506 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
593 ± 38 us
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

mass number218
neutron number132
relative atomic mass
218.005601123 ± 0.000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
33.75 ± 0.15 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1948
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

mass number219
neutron number133
relative atomic mass
219.009478683 ± 0.000002254 Da
g-factor
-0.17596 ± 0.00048
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.96 ± 0.01 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.15 ± 0.12
શોધની તારીખ1903
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

mass number220
neutron number134
relative atomic mass
220.011392443 ± 0.000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
55.6 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1900
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

mass number221
neutron number135
relative atomic mass
221.015535637 ± 0.000006134 Da
g-factor
-0.0057428571428571 ± 0.00017142857142857
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
25.7 ± 0.5 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.05
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

mass number222
neutron number136
relative atomic mass
222.017576017 ± 0.000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8215 ± 0.0002 d
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1899
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

mass number223
neutron number137
relative atomic mass
223.021889283 ± 0.000008397 Da
g-factor
-0.22057142857143 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
24.3 ± 0.4 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.08
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

mass number224
neutron number138
relative atomic mass
224.024095803 ± 0.000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
107 ± 3 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1964
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

mass number225
neutron number139
relative atomic mass
225.028485572 ± 0.000011958 Da
g-factor
-0.198 ± 0.0022857142857143
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.66 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.08
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

mass number226
neutron number140
relative atomic mass
226.03086138 ± 0.000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.4 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

mass number227
neutron number141
relative atomic mass
227.035304393 ± 0.000015127 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.2 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

mass number228
neutron number142
relative atomic mass
228.037835415 ± 0.000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
65 ± 2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

mass number229
neutron number143
relative atomic mass
229.042257272 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.9 ± 1.3 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2009
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

mass number230
neutron number144
relative atomic mass
230.045271 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

231Rn

mass number231
neutron number145
relative atomic mass
231.049973 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકFredrich Ernst Dorn
શોધનું સ્થળGermany
શોધની તારીખ1898
etymologyVariation of the name of another element, radium.
ઉચ્ચારRAY-don (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.0000000000004 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.0000000000000006 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676