ருதெனியம்

ருதெனியம் (Ru)

chemical element with symbol Ru and atomic number 44
Atomic Number44
Atomic Weight101.07
திணிவெண்102
Group8
Period5
Blockd
நேர்மின்னி44 p+
நொதுமி58 n0
எதிர்மின்னி44 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Ru (ருதெனியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
130 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
213 pm
அடர்த்தி
12.1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ருதெனியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
774 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Ru (ருதெனியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
25.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
650.6 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 15, 1
போர் அணு மாதிரி: Ru (ருதெனியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி1
Lewis structure: Ru (ருதெனியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Ru (ருதெனியம்)
Orbital Diagram of Ru (ருதெனியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2
Electrophilicity Index
1.4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,420.15 K
Melting Point
2,606.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white metallic
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.0000064 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.238 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
14 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000007000000000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
0.49 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.00000000542 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000000548 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.000067
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
6.5 MPa
அமுங்குமை
220 GPa
shear modulus
173 GPa
யங்கின் மட்டு
447 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.3
ஒலியின் விரைவு
5,970 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
751.4 kJ/mol
polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
குவாண்டம் எண்5F5
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

திணிவெண்85
neutron number41
relative atomic mass
84.967117 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

திணிவெண்86
neutron number42
relative atomic mass
85.957305 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

திணிவெண்87
neutron number43
relative atomic mass
86.950907 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

திணிவெண்88
neutron number44
relative atomic mass
87.941664 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.5 ± 0.3 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

திணிவெண்89
neutron number45
relative atomic mass
88.937337849 ± 0.000026 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.32 ± 0.03 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

திணிவெண்90
neutron number46
relative atomic mass
89.930344378 ± 0.000004004 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
11.7 ± 0.9 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

திணிவெண்91
neutron number47
relative atomic mass
90.92674153 ± 0.000002384 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 0.4 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

திணிவெண்92
neutron number48
relative atomic mass
91.920234373 ± 0.000002917 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.65 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

திணிவெண்93
neutron number49
relative atomic mass
92.917104442 ± 0.000002216 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
59.7 ± 0.6 s
சுழற்சி9/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

திணிவெண்94
neutron number50
relative atomic mass
93.91134286 ± 0.000003374 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.8 ± 0.6 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

திணிவெண்95
neutron number51
relative atomic mass
94.910404415 ± 0.0000102 Da
g-factor
0.3444 ± 0.0028
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.607 ± 0.004 h
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

திணிவெண்96
neutron number52
relative atomic mass
95.90758891 ± 0.000000182 Da
g-factor
0
natural abundance
5.54 ± 0.14
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

97Ru

திணிவெண்97
neutron number53
relative atomic mass
96.907545776 ± 0.000002965 Da
g-factor
0.3148 ± 0.0032
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.837 ± 0.0014 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

திணிவெண்98
neutron number54
relative atomic mass
97.905286709 ± 0.000006937 Da
g-factor
0
natural abundance
1.87 ± 0.03
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1944
parity+

99Ru

திணிவெண்99
neutron number55
relative atomic mass
98.905930284 ± 0.000000368 Da
g-factor
-0.2564 ± 0.002
natural abundance
12.76 ± 0.14
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.079 ± 0.004
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

100Ru

திணிவெண்100
neutron number56
relative atomic mass
99.90421046 ± 0.000000367 Da
g-factor
0
natural abundance
12.6 ± 0.07
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

101Ru

திணிவெண்101
neutron number57
relative atomic mass
100.905573086 ± 0.000000443 Da
g-factor
-0.2872 ± 0.0024
natural abundance
17.06 ± 0.02
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

102Ru

திணிவெண்102
neutron number58
relative atomic mass
101.904340312 ± 0.000000446 Da
g-factor
0
natural abundance
31.55 ± 0.14
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

103Ru

திணிவெண்103
neutron number59
relative atomic mass
102.906314846 ± 0.000000473 Da
g-factor
0.13733333333333 ± 0.002
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
39.245 ± 0.008 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.62 ± 0.02
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Ru

திணிவெண்104
neutron number60
relative atomic mass
103.905425312 ± 0.000002682 Da
g-factor
0
natural abundance
18.62 ± 0.27
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

105Ru

திணிவெண்105
neutron number61
relative atomic mass
104.907745478 ± 0.000002683 Da
g-factor
0.2 ± 0.13333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.439 ± 0.011 h
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Ru

திணிவெண்106
neutron number62
relative atomic mass
105.907328181 ± 0.000005787 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
371.8 ± 1.8 d
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Ru

திணிவெண்107
neutron number63
relative atomic mass
106.909969837 ± 0.00000931 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.75 ± 0.05 m
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1951
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Ru

திணிவெண்108
neutron number64
relative atomic mass
107.910185793 ± 0.000009318 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.55 ± 0.05 m
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Ru

திணிவெண்109
neutron number65
relative atomic mass
108.913323707 ± 0.000009612 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
34.4 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Ru

திணிவெண்110
neutron number66
relative atomic mass
109.914038501 ± 0.00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12.04 ± 0.17 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Ru

திணிவெண்111
neutron number67
relative atomic mass
110.917567566 ± 0.000010394 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.12 ± 0.07 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ru

திணிவெண்112
neutron number68
relative atomic mass
111.918806922 ± 0.000010305 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.75 ± 0.07 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ru

திணிவெண்113
neutron number69
relative atomic mass
112.922846729 ± 0.000041097 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
800 ± 50 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ru

திணிவெண்114
neutron number70
relative atomic mass
113.92461443 ± 0.000003817 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
540 ± 30 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

திணிவெண்115
neutron number71
relative atomic mass
114.929033049 ± 0.000027016 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
318 ± 19 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

திணிவெண்116
neutron number72
relative atomic mass
115.931219191 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
204 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

திணிவெண்117
neutron number73
relative atomic mass
116.936135 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
151 ± 3 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

திணிவெண்118
neutron number74
relative atomic mass
117.938808 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
99 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

திணிவெண்119
neutron number75
relative atomic mass
118.94409 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
69.5 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

திணிவெண்120
neutron number76
relative atomic mass
119.946623 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
45 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

திணிவெண்121
neutron number77
relative atomic mass
120.952098 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
29 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

திணிவெண்122
neutron number78
relative atomic mass
121.955147 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
25 ± 1 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

திணிவெண்123
neutron number79
relative atomic mass
122.960762 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19 ± 2 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

திணிவெண்124
neutron number80
relative atomic mass
123.96394 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

திணிவெண்125
neutron number81
relative atomic mass
124.969544 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Karl Klaus
location of discoveryRussia
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1844
சொற்பிறப்பியல்Latin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.001 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0000007 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.000081 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0000005 %
Abundance in Universe
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155