સીબોર્ગીયમનો

સીબોર્ગીયમનો (Sg)

૧૦૬ પરમાણુ ક્રમાંક વાળું રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number106
Atomic Weight271
mass number258
Group6
Period7
Blockd
પ્રોટોન106 p+
neutron152 n0
ઈલેક્ટ્રોન106 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sg (સીબોર્ગીયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
density

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Sg (સીબોર્ગીયમનો)
enthalpy of vaporization
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Sg (સીબોર્ગીયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Sg (સીબોર્ગીયમનો)
electron configuration[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sg (સીબોર્ગીયમનો)
Orbital Diagram of Sg (સીબોર્ગીયમનો)
oxidation number0, 6
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D0
space group ()

Isotopes of Seaborgium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

258Sg

mass number258
neutron number152
relative atomic mass
258.11304 ± 0.000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.7 ± 0.5 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1997
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

mass number259
neutron number153
relative atomic mass
259.114353 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
402 ± 56 ms
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

mass number260
neutron number154
relative atomic mass
260.114383435 ± 0.000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.95 ± 0.33 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

mass number261
neutron number155
relative atomic mass
261.115948135 ± 0.000019853 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
183 ± 5 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1984
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

mass number262
neutron number156
relative atomic mass
262.116338978 ± 0.000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 1.7 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2001
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

mass number263
neutron number157
relative atomic mass
263.118299 ± 0.000101 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
940 ± 140 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1974
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

mass number264
neutron number158
relative atomic mass
264.11893 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
78 ± 25 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

mass number265
neutron number159
relative atomic mass
265.121089 ± 0.000149 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.2 ± 1.6 s
પ્રચક્રણ11/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

mass number266
neutron number160
relative atomic mass
266.121973 ± 0.000263 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
390 ± 110 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

mass number267
neutron number161
relative atomic mass
267.124323 ± 0.000281 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 0.7 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2008
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

mass number268
neutron number162
relative atomic mass
268.125389 ± 0.000504 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

mass number269
neutron number163
relative atomic mass
269.128495 ± 0.000395 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 2 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

mass number270
neutron number164
relative atomic mass
270.130362 ± 0.000492 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

mass number271
neutron number165
relative atomic mass
271.133782 ± 0.000634 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.2 ± 1.1 m
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2004
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

mass number272
neutron number166
relative atomic mass
272.135825 ± 0.000743 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

mass number273
neutron number167
relative atomic mass
273.139475 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
શોધનું સ્થળUSSR/United States
શોધની તારીખ1974
etymologyNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
ઉચ્ચારsee-BORG-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants