સમૅરિયમનો

સમૅરિયમનો (Sm)

અણુ ક્રમાંક ૬૨ વાળુ રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number62
Atomic Weight150.36
mass number152
Group
Period6
Blockf
પ્રોટોન62 p+
neutron90 n0
ઈલેક્ટ્રોન62 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sm (સમૅરિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
185 pm
molar volume
Covalent Radius
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Van der Waals radius
236 pm
density
7.52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: સમૅરિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5.64371 eV/particle
ionization energy of Sm (સમૅરિયમનો)
enthalpy of vaporization
165 kJ/mol
enthalpy of fusion
8.9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206.7 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 24, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Sm (સમૅરિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Sm (સમૅરિયમનો)
electron configuration[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Sm (સમૅરિયમનો)
Orbital Diagram of Sm (સમૅરિયમનો)
oxidation number0, 1, 2, 3
વિદ્યુતઋણતા
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,067.15 K
Melting Point
1,345.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000127 1/K
molar heat capacity
29.54 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1.1 MS/m
electrical resistivity
0.00000094 m Ω
superconductivity
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000111 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000001669 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00081618
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
106 K
structure
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
38 GPa
shear modulus
20 GPa
Young's modulus
50 GPa
Poisson's ratio
0.27
અવાજની ઝડપ
2,130 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5,900
Neutron Mass Absorption
4.7
quantum number7F0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

mass number128
neutron number66
relative atomic mass
127.957971 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

mass number129
neutron number67
relative atomic mass
128.954557 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
550 ± 100 ms
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

mass number130
neutron number68
relative atomic mass
129.948792 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1999
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

mass number131
neutron number69
relative atomic mass
130.946022 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.2 ± 0.2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

mass number132
neutron number70
relative atomic mass
131.940805 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

mass number133
neutron number71
relative atomic mass
132.93856 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.89 ± 0.16 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

mass number134
neutron number72
relative atomic mass
133.93411 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.5 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

mass number135
neutron number73
relative atomic mass
134.93252 ± 0.000166 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

mass number136
neutron number74
relative atomic mass
135.928275553 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
47 ± 2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

mass number137
neutron number75
relative atomic mass
136.927007959 ± 0.000030718 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
45 ± 1 s
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

mass number138
neutron number76
relative atomic mass
137.923243988 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.1 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1982
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

mass number139
neutron number77
relative atomic mass
138.922296631 ± 0.000011684 Da
g-factor
-1.06 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.57 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1971
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

mass number140
neutron number78
relative atomic mass
139.918994714 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.82 ± 0.12 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

mass number141
neutron number79
relative atomic mass
140.918481545 ± 0.000009162 Da
g-factor
-1.48 ± 0.04
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.2 ± 0.2 m
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

mass number142
neutron number80
relative atomic mass
141.915209415 ± 0.000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
72.49 ± 0.05 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1959
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

mass number143
neutron number81
relative atomic mass
142.914634848 ± 0.000002951 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.75 ± 0.06 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.2
શોધની તારીખ1956
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

mass number144
neutron number82
relative atomic mass
143.912006285 ± 0.000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3.08 ± 0.04
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

145Sm

mass number145
neutron number83
relative atomic mass
144.913417157 ± 0.000001594 Da
g-factor
-0.32 ± 0.0031428571428571
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
340 ± 3 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.07
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

mass number146
neutron number84
relative atomic mass
145.913046835 ± 0.000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
68 ± 7 My
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1953
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

mass number147
neutron number85
relative atomic mass
146.914904401 ± 0.000001354 Da
g-factor
-0.23114285714286 ± 0.0004
natural abundance
15 ± 0.14
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
106.6 ± 0.5 Gy
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.03
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

mass number148
neutron number86
relative atomic mass
147.914829233 ± 0.000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11.25 ± 0.09
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
6.3 ± 1.3 Py
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

mass number149
neutron number87
relative atomic mass
148.917191211 ± 0.000001241 Da
g-factor
-0.19077142857143 ± 0.00031428571428571
natural abundance
13.82 ± 0.1
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.075 ± 0.008
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)

150Sm

mass number150
neutron number88
relative atomic mass
149.917281993 ± 0.000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7.37 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1934
પૅરિટી+

151Sm

mass number151
neutron number89
relative atomic mass
150.919938859 ± 0.000001191 Da
g-factor
-0.1442 ± 0.00024
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
94.6 ± 0.6 y
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.07
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

mass number152
neutron number90
relative atomic mass
151.919738646 ± 0.00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26.74 ± 0.09
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

153Sm

mass number153
neutron number91
relative atomic mass
152.922103576 ± 0.0000011 Da
g-factor
-0.014 ± 0.002
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
46.2846 ± 0.0023 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.12
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

mass number154
neutron number92
relative atomic mass
153.922215756 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22.74 ± 0.14
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1933
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

155Sm

mass number155
neutron number93
relative atomic mass
154.924646645 ± 0.000001429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
22.18 ± 0.06 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.13
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

mass number156
neutron number94
relative atomic mass
155.925538191 ± 0.000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.4 ± 0.2 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

mass number157
neutron number95
relative atomic mass
156.928418598 ± 0.000004759 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
8.03 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

mass number158
neutron number96
relative atomic mass
157.929949262 ± 0.000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.3 ± 0.03 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

mass number159
neutron number97
relative atomic mass
158.93321713 ± 0.00000637 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.37 ± 0.15 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

mass number160
neutron number98
relative atomic mass
159.935337032 ± 0.0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.6 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1986
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

mass number161
neutron number99
relative atomic mass
160.939160062 ± 0.000007318 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.8 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

mass number162
neutron number100
relative atomic mass
161.941621687 ± 0.000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.7 ± 0.3 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2005
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

mass number163
neutron number101
relative atomic mass
162.945679085 ± 0.0000079 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.3 ± 0.5 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

mass number164
neutron number102
relative atomic mass
163.948550061 ± 0.0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.43 ± 0.24 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

mass number165
neutron number103
relative atomic mass
164.95329 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
980 ± 210 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

mass number166
neutron number104
relative atomic mass
165.956575 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
800 ± 630 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

mass number167
neutron number105
relative atomic mass
166.962072 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

mass number168
neutron number106
relative atomic mass
167.966033 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
શોધનું સ્થળFrance
શોધની તારીખ1879
etymologyNamed after the mineral samarskite.
ઉચ્ચારseh-MER-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
7.05 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00000045 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
0.000017 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882