தெர்பியம்

தெர்பியம் (Tb)

element with the atomic number of 65
Atomic Number65
Atomic Weight158.92535
திணிவெண்159
Group
Period6
Blockf
நேர்மின்னி65 p+
நொதுமி94 n0
எதிர்மின்னி65 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Tb (தெர்பியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
175 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
92.3 pm
Crystal Radius
106.3 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
233 pm
அடர்த்தி
8.23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: தெர்பியம்0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
ionization energy of Tb (தெர்பியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
389 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
388.7 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 18, 27, 8, 2
போர் அணு மாதிரி: Tb (தெர்பியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Tb (தெர்பியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Tb (தெர்பியம்)
Orbital Diagram of Tb (தெர்பியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
Electrophilicity Index
1.3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,503.15 K
Melting Point
1,632.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearancesilvery white
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
11.1 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000103 1/K
molar heat capacity
28.91 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.83 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000012 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000136 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000002161385 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.1117784
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
222 K
Néel temperature
230 K
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3.6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
அமுங்குமை
38.7 GPa
shear modulus
22 GPa
யங்கின் மட்டு
56 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.26
ஒலியின் விரைவு
2,620 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0.009
குவாண்டம் எண்6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes1

135Tb

திணிவெண்135
neutron number70
relative atomic mass
134.964516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.01 ± 0.28 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

திணிவெண்136
neutron number71
relative atomic mass
135.96146 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

திணிவெண்137
neutron number72
relative atomic mass
136.95602 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

திணிவெண்138
neutron number73
relative atomic mass
137.953193 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

திணிவெண்139
neutron number74
relative atomic mass
138.94833 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.6 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

திணிவெண்140
neutron number75
relative atomic mass
139.945805048 ± 0.000859359 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.29 ± 0.15 s
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

திணிவெண்141
neutron number76
relative atomic mass
140.941448 ± 0.000113 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 0.2 s
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

திணிவெண்142
neutron number77
relative atomic mass
141.939280858 ± 0.000752079 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
597 ± 17 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

திணிவெண்143
neutron number78
relative atomic mass
142.935137332 ± 0.000055 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
12 ± 1 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

திணிவெண்144
neutron number79
relative atomic mass
143.933045 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

திணிவெண்145
neutron number80
relative atomic mass
144.928717001 ± 0.000119051 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
30.9 ± 0.6 s
சுழற்சி11/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

திணிவெண்146
neutron number81
relative atomic mass
145.927252739 ± 0.000048159 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
8 ± 4 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

திணிவெண்147
neutron number82
relative atomic mass
146.92405462 ± 0.000008691 Da
g-factor
3.42 ± 0.1
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.64 ± 0.03 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

திணிவெண்148
neutron number83
relative atomic mass
147.924275476 ± 0.000013379 Da
g-factor
-0.88 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
60 ± 1 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.2
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

திணிவெண்149
neutron number84
relative atomic mass
148.923253792 ± 0.000003895 Da
g-factor
2.72 ± 0.04
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
4.118 ± 0.025 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

திணிவெண்150
neutron number85
relative atomic mass
149.923664799 ± 0.000007912 Da
g-factor
-0.45 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.48 ± 0.16 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

திணிவெண்151
neutron number86
relative atomic mass
150.92310897 ± 0.000004395 Da
g-factor
1.852 ± 0.012
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.609 ± 0.001 h
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

திணிவெண்152
neutron number87
relative atomic mass
151.924081855 ± 0.000042955 Da
g-factor
-0.29 ± 0.01
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.5 ± 0.1 h
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.13
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

திணிவெண்153
neutron number88
relative atomic mass
152.923441694 ± 0.000004237 Da
g-factor
1.388 ± 0.008
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.34 ± 0.01 d
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
1.08 ± 0.14
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

திணிவெண்154
neutron number89
relative atomic mass
153.924683681 ± 0.000048641 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.994 ± 0.039 h
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

திணிவெண்155
neutron number90
relative atomic mass
154.923509511 ± 0.000010552 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.32 ± 0.06 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.41 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

திணிவெண்156
neutron number91
relative atomic mass
155.924754209 ± 0.000004044 Da
g-factor
0.56666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.35 ± 0.1 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
2.3 ± 0.8
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

திணிவெண்157
neutron number92
relative atomic mass
156.924031888 ± 0.000001092 Da
g-factor
1.3533333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
71 ± 7 y
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.4 ± 0.08
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

திணிவெண்158
neutron number93
relative atomic mass
157.925419942 ± 0.00000136 Da
g-factor
0.58433333333333 ± 0.0023333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
180 ± 11 y
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

திணிவெண்159
neutron number94
relative atomic mass
158.925353707 ± 0.000001184 Da
g-factor
1.3393333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.432 ± 0.008
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1933
parity+

160Tb

திணிவெண்160
neutron number95
relative atomic mass
159.927174553 ± 0.000001191 Da
g-factor
0.566 ± 0.0026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
72.3 ± 0.2 d
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
3.85 ± 0.05
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

திணிவெண்161
neutron number96
relative atomic mass
160.927576806 ± 0.000001308 Da
g-factor
1.4666666666667 ± 0.066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.948 ± 0.005 d
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.6
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

திணிவெண்162
neutron number97
relative atomic mass
161.9292754 ± 0.0000022 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
7.6 ± 0.15 m
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

திணிவெண்163
neutron number98
relative atomic mass
162.930653609 ± 0.000004358 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.5 ± 0.3 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

திணிவெண்164
neutron number99
relative atomic mass
163.933327561 ± 0.000002 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3 ± 0.1 m
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

திணிவெண்165
neutron number100
relative atomic mass
164.934955198 ± 0.000001654 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.11 ± 0.1 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

திணிவெண்166
neutron number101
relative atomic mass
165.937939727 ± 0.00000157 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
27.1 ± 1.5 s
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

திணிவெண்167
neutron number102
relative atomic mass
166.940007046 ± 0.000002071 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
18.9 ± 1.6 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

திணிவெண்168
neutron number103
relative atomic mass
167.943337074 ± 0.0000045 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
9.4 ± 0.4 s
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

திணிவெண்169
neutron number104
relative atomic mass
168.945807 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.13 ± 0.32 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

திணிவெண்170
neutron number105
relative atomic mass
169.949855 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
960 ± 78 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

திணிவெண்171
neutron number106
relative atomic mass
170.953011 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.23 ± 0.1 s
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

திணிவெண்172
neutron number107
relative atomic mass
171.957391 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
760 ± 190 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

திணிவெண்173
neutron number108
relative atomic mass
172.960805 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

திணிவெண்174
neutron number109
relative atomic mass
173.965679 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Carl Mosander
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1843
சொற்பிறப்பியல்Named after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
1.2 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00000014 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0000039 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996