ტიტანი

ტიტანი (Ti)

chemical element with symbol Ti and atomic number 22
Atomic Number22
Atomic Weight47.867
mass number48
Group4
Period4
Blockd
პროტონი22 p+
ნეიტრონი26 n0
ელექტრონი22 e-
Animated ბორის მოდელი of Ti (ტიტანი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
140 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
136 pm
Metallic Radius
132 pm
იონური რადიუსი
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waals radius
211 pm
density
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ტიტანი020406080100120140160180200220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
876 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,82812 eV/particle
ionization energy of Ti (ტიტანი)
აორთქლების კუთრი სითბო
422,6 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
18,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
473 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 10, 2
ბორის მოდელი: Ti (ტიტანი)
valence electron2
Lewis structure: Ti (ტიტანი)
electron configuration[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ti (ტიტანი)
Orbital Diagram of Ti (ტიტანი)
ჟანგვის რიცხვი-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 560,15 K
Melting Point
1 943,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery grey-white metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
21,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2,5 MS/m
electrical resistivity
0,0000004 m Ω
ზეგამტარობა
0,4 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000001919 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
6 MPa
bulk modulus
110 GPa
shear modulus
44 GPa
Young's modulus
116 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,32
speed of sound
4 140 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

mass number37
neutron number15
relative atomic mass
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

38Ti

mass number38
neutron number16
relative atomic mass
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)

39Ti

mass number39
neutron number17
relative atomic mass
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,5 ± 0,9 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

mass number40
neutron number18
relative atomic mass
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
52,4 ± 0,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

mass number41
neutron number19
relative atomic mass
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
81,9 ± 0,5 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

mass number42
neutron number20
relative atomic mass
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
208,3 ± 0,4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

mass number43
neutron number21
relative atomic mass
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
509 ± 5 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

mass number44
neutron number22
relative atomic mass
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
59,1 ± 0,3 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

45Ti

mass number45
neutron number23
relative atomic mass
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
184,8 ± 0,5 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
აღმოჩენის თარიღი1941
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

mass number46
neutron number24
relative atomic mass
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8,25 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

47Ti

mass number47
neutron number25
relative atomic mass
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
natural abundance
7,44 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

48Ti

mass number48
neutron number26
relative atomic mass
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73,72 ± 0,03
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity+

49Ti

mass number49
neutron number27
relative atomic mass
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
natural abundance
5,41 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1934
parity-

50Ti

mass number50
neutron number28
relative atomic mass
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5,18 ± 0,02
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

51Ti

mass number51
neutron number29
relative atomic mass
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,76 ± 0,01 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

52Ti

mass number52
neutron number30
relative atomic mass
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,7 ± 0,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

53Ti

mass number53
neutron number31
relative atomic mass
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,7 ± 0,9 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

54Ti

mass number54
neutron number32
relative atomic mass
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,1 ± 1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

55Ti

mass number55
neutron number33
relative atomic mass
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,3 ± 0,1 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

mass number56
neutron number34
relative atomic mass
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
200 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

mass number57
neutron number35
relative atomic mass
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
95 ± 8 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

mass number58
neutron number36
relative atomic mass
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55 ± 6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

mass number59
neutron number37
relative atomic mass
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28,5 ± 1,9 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

mass number60
neutron number38
relative atomic mass
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,2 ± 1,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

mass number61
neutron number39
relative atomic mass
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 4 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

mass number62
neutron number40
relative atomic mass
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

mass number63
neutron number41
relative atomic mass
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

mass number64
neutron number42
relative atomic mass
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

mass number65
neutron number43
relative atomic mass
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

ისტორია

აღმომჩენიWilliam Gregor
location of discoveryEngland
აღმოჩენის თარიღი1791
ეტიმოლოგიაGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
5 650 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,001 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,054 %
natural abundance (მზე)
0,0004 %
Abundance in Universe
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832