வனேடியம்

வனேடியம் (V)

chemical element with symbol V and atomic number 23
Atomic Number23
Atomic Weight50.9415
திணிவெண்51
Group5
Period4
Blockd
நேர்மின்னி23 p+
நொதுமி28 n0
எதிர்மின்னி23 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of V (வனேடியம்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
207 pm
அடர்த்தி
Atomic Radii Of The Elements: வனேடியம்0153045607590105120135150165180195210pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
859.4 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
ionization energy
6.746187 eV/particle
ionization energy of V (வனேடியம்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
460 kJ/mol
enthalpy of fusion
17.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
515.5 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 11, 2
போர் அணு மாதிரி: V (வனேடியம்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: V (வனேடியம்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of V (வனேடியம்)
Orbital Diagram of V (வனேடியம்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.63
Electrophilicity Index
1.0623004980594741 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,680.15 K
Melting Point
2,183.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Silver
appearanceblue-silver-grey metal
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
30.7 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000084 1/K
molar heat capacity
24.89 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.489 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
5 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.0000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
5.4 K
காந்தவியல்
typeparamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
0.0000000628 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
0.000000003199 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
0.0003837
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3.02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
7 MPa
அமுங்குமை
160 GPa
shear modulus
47 GPa
யங்கின் மட்டு
128 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.37
ஒலியின் விரைவு
4,560 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
836.8 kJ/mol
polarizability
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Neutron cross section
5.06
Neutron Mass Absorption
0.0033
குவாண்டம் எண்4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Vanadium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

திணிவெண்39
neutron number16
relative atomic mass
39.02423 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

40V

திணிவெண்40
neutron number17
relative atomic mass
40.013387 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

41V

திணிவெண்41
neutron number18
relative atomic mass
41.000333 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

42V

திணிவெண்42
neutron number19
relative atomic mass
41.99182 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

43V

திணிவெண்43
neutron number20
relative atomic mass
42.980766 ± 0.000046 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
79.3 ± 2.4 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

திணிவெண்44
neutron number21
relative atomic mass
43.974440977 ± 0.000007799 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
111 ± 7 ms
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1971
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

திணிவெண்45
neutron number22
relative atomic mass
44.965768498 ± 0.000000926 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
547 ± 6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

திணிவெண்46
neutron number23
relative atomic mass
45.960197389 ± 0.000000143 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
422.62 ± 0.05 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

திணிவெண்47
neutron number24
relative atomic mass
46.954903558 ± 0.000000118 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
32.6 ± 0.3 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1942
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

திணிவெண்48
neutron number25
relative atomic mass
47.9522509 ± 0.000001043 Da
g-factor
0.503 ± 0.00275
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15.9735 ± 0.0025 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

திணிவெண்49
neutron number26
relative atomic mass
48.948510509 ± 0.000000884 Da
g-factor
1.2771428571429 ± 0.014285714285714
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
330 ± 15 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

திணிவெண்50
neutron number27
relative atomic mass
49.947156681 ± 0.000000099 Da
g-factor
natural abundance
0.25 ± 0.01
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
271 ± 13 Py
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

திணிவெண்51
neutron number28
relative atomic mass
50.943957664 ± 0.000000104 Da
g-factor
natural abundance
99.75 ± 0.01
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
-0.052 ± 0.01
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1924
parity-

52V

திணிவெண்52
neutron number29
relative atomic mass
51.944773636 ± 0.00000017 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.743 ± 0.005 m
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

53V

திணிவெண்53
neutron number30
relative atomic mass
52.94433494 ± 0.000003331 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.543 ± 0.014 m
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

54V

திணிவெண்54
neutron number31
relative atomic mass
53.946432009 ± 0.000012001 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
49.8 ± 0.5 s
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

55V

திணிவெண்55
neutron number32
relative atomic mass
54.947262 ± 0.000029 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.54 ± 0.15 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1977
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

56V

திணிவெண்56
neutron number33
relative atomic mass
55.950420082 ± 0.000188819 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
216 ± 4 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

திணிவெண்57
neutron number34
relative atomic mass
56.952297 ± 0.000091 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
350 ± 10 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

திணிவெண்58
neutron number35
relative atomic mass
57.956595985 ± 0.000102862 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
191 ± 10 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

திணிவெண்59
neutron number36
relative atomic mass
58.959623343 ± 0.000147505 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
95 ± 6 ms
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

திணிவெண்60
neutron number37
relative atomic mass
59.964479215 ± 0.000195327 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
122 ± 18 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

திணிவெண்61
neutron number38
relative atomic mass
60.967603529 ± 0.000252196 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
48.2 ± 0.6 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

திணிவெண்62
neutron number39
relative atomic mass
61.972932556 ± 0.000283723 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
33.6 ± 2.3 ms
சுழற்சி3
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

திணிவெண்63
neutron number40
relative atomic mass
62.976661 ± 0.000365 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.6 ± 0.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

திணிவெண்64
neutron number41
relative atomic mass
63.98248 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 2 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

திணிவெண்65
neutron number42
relative atomic mass
64.986999 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

திணிவெண்66
neutron number43
relative atomic mass
65.993237 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

திணிவெண்67
neutron number44
relative atomic mass
66.998128 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி5/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2013
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Nils Sefström
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1830
சொற்பிறப்பியல்From Scandinavian goddess, Vanadis.
pronunciationveh-NAY-di-em (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
120 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.0025 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000003 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.0061 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.00004 %
Abundance in Universe
0.0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188