گزنون

گزنون (Xe)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها
عدد اتمی54
عدد جرمی131.293
عدد جرمی132
گروه18
تناوب5
بلوکp
پروتون54 p+
نوترون78 n0
الکترون54 e-
Animated مدل بور of Xe (گزنون)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
۴۲٫۹ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۳۱ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۴۰ pm
Crystal Radius
۵۴ pm
شعاع واندروالسی
۲۱۶ pm
density
۰٫۰۰۵۳۶۶ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۴۹۹٫۶ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
‎−۰٫۰۵۶ eV/particle
ionization energy
۱۲٫۱۲۹۸۴۳۱ eV/particle
ionization energy of Xe (گزنون)
آنتالپی تبخیر
۱۲٫۶۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 8
مدل بور: Xe (گزنون)
الکترون‌های ظرفیت8
ساختار لوویس: Xe (گزنون)
آرایش اتمی[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced مدل بور of Xe (گزنون)
Orbital Diagram of Xe (گزنون)
عدد اکسایش0, 2, 4, 6, 8
الکترونگاتیوی
2.6
Electrophilicity Index
۱٫۴۹۵۳۵۹۰۶۱۴۰۳۵۷۲۸ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازگاز
gaseous state of matterMonoatomic
نقطه جوش
۱۶۵٫۰۵۱ K
نقطه ذوب
۱۶۱٫۴ K
critical pressure
۵٫۸۴۲ MPa
دمای بحرانی
۲۸۹٫۷۳۳ K
نقطه سه‌گانه
۱۶۱٫۴۰۵ K
۸۱٫۷۷ kPa
appearance
رنگ
بی رنگ
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
ضریب شکست
۱٫۰۰۰۷۰۲
خواص مواد
رسانایی گرما
۰٫۰۰۵۷ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۲۰٫۷۸۶ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۱۵۸ J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
typediamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶۵ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
‎−۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالی مکعب چهره محور (FCC)
ثابت شبکه
۶٫۲ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
۱٬۰۹۰ m/s
دسته‌بندی
دستهگازهای بی اثر, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
۴۷۸٫۱ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۲۷٫۳۲ ± ۰٫۲ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۵
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۸۳
عدد کوانتومی1S0
گروه فضایی225 (Fm_3m)

ایزوتوپ‌های زنون

ایزوتوپ های پایدار5
ایزوتوپ های ناپایدار38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

عدد جرمی108
عدد جرمی54
جرم اتمی نسبی
۱۰۷٫۹۵۴۲۳۲۲۸۵ ± ۰٫۰۰۰۴۰۷۴۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۲ ± ۳۵ us
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%

109Xe

عدد جرمی109
عدد جرمی55
جرم اتمی نسبی
۱۰۸٫۹۵۰۴۳۴۹۵۵ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲۱۷۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳ ± ۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2006
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

عدد جرمی110
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۰۹٫۹۴۴۲۵۸۷۵۹ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸۴۱۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۳ ± ۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

عدد جرمی111
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۴۱۴۷ ± ۰٫۰۰۰۱۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۴۰ ± ۲۰۰ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

عدد جرمی112
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۳۵۵۵۹۰۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۸۹۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷ ± ۰٫۸ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

عدد جرمی113
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۳۳۲۲۱۶۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۳۴۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۷۴ ± ۰٫۰۸ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1973
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

عدد جرمی114
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۲۷۹۸۰۳۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰ ± ۰٫۴ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1977
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

عدد جرمی115
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۲۶۲۹۳۹۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸ ± ۳ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

عدد جرمی116
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۲۱۵۸۰۹۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۹۷۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹ ± ۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

عدد جرمی117
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۲۰۳۵۸۷۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۴۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۳۷۵۲ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۱ ± ۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۱ ± ۰٫۴
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

عدد جرمی118
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۱۶۱۷۸۶۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۴۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸ ± ۰٫۹ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

عدد جرمی119
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۱۵۴۱۰۶۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۴۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۶۱۶۸ ± ۰٫۰۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸ ± ۰٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۲۹ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

عدد جرمی120
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۱۱۷۸۴۲۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۶۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۶ ± ۰٫۶ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1965
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

عدد جرمی121
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۱۱۴۵۳۰۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۹۹۵ Da
g-factor
‎−۰٫۲۸۰۴ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰٫۱ ± ۲ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳۱ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

عدد جرمی122
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۰۸۳۶۷۶۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۹۲۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰٫۱ ± ۰٫۱ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

123Xe

عدد جرمی123
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۰۸۴۸۲۲۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۲۳۴ Da
g-factor
‎−۰٫۳ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۸ ± ۰٫۰۲ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

عدد جرمی124
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۰۵۸۸۵۱۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۵۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۹۵ ± ۰٫۰۰۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

125Xe

عدد جرمی125
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۶۳۸۷۶۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۵۱۸ Da
g-factor
‎−۰٫۵۳۸ ± ۰٫۰۰۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۸۷ ± ۰٫۰۸ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

عدد جرمی126
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۴۲۹۷۴۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۰٫۰۸۹ ± ۰٫۰۰۳
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
+ (double β+ decay)

127Xe

عدد جرمی127
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۰۵۱۸۳۶۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۳۸۸ Da
g-factor
‎−۱٫۰۰۶۶ ± ۰٫۰۰۲۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۶٫۳۴۲ ± ۰٫۰۰۳ d
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

128Xe

عدد جرمی128
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۳۵۳۰۷۵۳۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱٫۹۱ ± ۰٫۰۱۳
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

129Xe

عدد جرمی129
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۴۷۸۰۸۵۷۴۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۲ Da
g-factor
‎−۱٫۵۵۵۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۳۲
natural abundance
۲۶٫۴۰۱ ± ۰٫۱۳۸
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

130Xe

عدد جرمی130
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۰۳۵۰۹۳۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
۴٫۰۷۱ ± ۰٫۰۲۲
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1922
پاریته+

131Xe

عدد جرمی131
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۰۵۰۸۴۱۲۸۰۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۹ Da
g-factor
۰٫۴۶۱۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
۲۱٫۲۳۲ ± ۰٫۰۵۱
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۱۴ ± ۰٫۰۰۱
تاریخ کشف1920
پاریته+

132Xe

عدد جرمی132
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۰۴۱۵۵۰۸۳۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
۲۶٫۹۰۹ ± ۰٫۰۵۵
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

133Xe

عدد جرمی133
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۰۵۹۱۰۷۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲۴۷۴ ± ۰٫۰۰۰۵ d
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۴ ± ۰٫۰۰۵
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

134Xe

عدد جرمی134
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۰۵۳۹۳۰۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
۱۰٫۴۳۶ ± ۰٫۰۳۵
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)

135Xe

عدد جرمی135
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۰۷۲۳۱۴۴۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۹۳۸ Da
g-factor
۰٫۶۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۰۴۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۱۴ ± ۰٫۰۲ h
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱ ± ۰٫۰۰۷
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

136Xe

عدد جرمی136
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۰۷۲۱۴۴۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
۸٫۸۵۷ ± ۰٫۰۷۲
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۱۸ ± ۰٫۰۵ Zy
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1920
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
(double β decay)100%

137Xe

عدد جرمی137
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۱۱۵۵۷۷۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۱۱ Da
g-factor
‎−۰٫۲۷۷۲۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۸۱۸ ± ۰٫۰۱۳ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴۷ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1943
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

138Xe

عدد جرمی138
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۱۴۱۴۶۲۶۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۰۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴٫۱۴ ± ۰٫۰۷ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1943
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

139Xe

عدد جرمی139
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۱۸۷۹۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۳ Da
g-factor
‎−۰٫۲۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹٫۶۸ ± ۰٫۱۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۹ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

140Xe

عدد جرمی140
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۲۱۶۴۵۸۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۶ ± ۰٫۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

141Xe

عدد جرمی141
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۲۶۷۸۷۱۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱ Da
g-factor
۰٫۰۰۴ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۷۳ ± ۰٫۰۱ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۵۷ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

عدد جرمی142
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۲۹۹۷۳۰۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۲۳ ± ۰٫۰۲ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1960
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

عدد جرمی143
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۳۵۳۶۹۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵ Da
g-factor
‎−۰٫۱۸۴ ± ۰٫۰۰۰۸
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱۱ ± ۶ ms
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۹۱ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1951
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

عدد جرمی144
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۳۸۹۴۵۰۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸۸ ± ۷ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2003
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

عدد جرمی145
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۴۴۷۱۹۶۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۸ ± ۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2003
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

عدد جرمی146
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۴۸۵۱۸۲۴۵ ± ۰٫۰۰۰۰۲۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴۶ ± ۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1989
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

عدد جرمی147
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۵۴۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۸ ± ۱۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

عدد جرمی148
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۵۸۵۰۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۵ ± ۱۵ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2010
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

عدد جرمی149
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۶۴۵۷۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2018
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

عدد جرمی150
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۶۸۸۷۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف2018
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

تاریخ

کاشفSir William Ramsay; M. W. Travers
مکان کشفEngland
تاریخ کشف1898
ریشه‌شناسیGreek: xenos (strange).
pronunciationZEE-non (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۰٫۰۰۰۰۳ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۵ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
natural abundance (شهاب‌وار)
natural abundance (خورشید)
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۱ %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782