ઝેનોનનો

ઝેનોનનો (Xe)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number54
Atomic Weight131.293
mass number132
Group18
Period5
Blockp
પ્રોટોન54 p+
neutron78 n0
ઈલેક્ટ્રોન54 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Xe (ઝેનોનનો)

Physical Property

Atomic Radius
molar volume
Covalent Radius
131 pm
Metallic Radius
ionic radius
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waals radius
216 pm
density
0.005366 g/cm³

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
499.6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
12.1298431 eV/particle
ionization energy of Xe (ઝેનોનનો)
enthalpy of vaporization
12.65 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 18, 8
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Xe (ઝેનોનનો)
valence electron8
Lewis structure: Xe (ઝેનોનનો)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Xe (ઝેનોનનો)
Orbital Diagram of Xe (ઝેનોનનો)
oxidation number0, 2, 4, 6, 8
વિદ્યુતઋણતા
2.6
Electrophilicity Index
1.4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterMonoatomic
Boiling Point
165.051 K
Melting Point
161.4 K
critical pressure
5.842 MPa
critical temperature
289.733 K
triple point
161.405 K
81.77 kPa
appearance
color
Colorless
appearancecolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
refractive index
1.000702
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0.0057 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.158 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000043 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000565 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000254
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6.2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
1,090 m/s
classification
CategoryNoble gases, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
478.1 kJ/mol
polarizability
27.32 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Xenon

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

mass number108
neutron number54
relative atomic mass
107.954232285 ± 0.000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
72 ± 35 us
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

109Xe

mass number109
neutron number55
relative atomic mass
108.950434955 ± 0.000322178 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13 ± 2 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2006
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

mass number110
neutron number56
relative atomic mass
109.944258759 ± 0.000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
93 ± 3 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1981
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

mass number111
neutron number57
relative atomic mass
110.94147 ± 0.000124 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
740 ± 200 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1979
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

mass number112
neutron number58
relative atomic mass
111.935559068 ± 0.000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.7 ± 0.8 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

mass number113
neutron number59
relative atomic mass
112.933221663 ± 0.000007342 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.74 ± 0.08 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

mass number114
neutron number60
relative atomic mass
113.927980329 ± 0.000012 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1977
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

mass number115
neutron number61
relative atomic mass
114.926293943 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
18 ± 3 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

mass number116
neutron number62
relative atomic mass
115.921580955 ± 0.000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
59 ± 2 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

mass number117
neutron number63
relative atomic mass
116.920358758 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.23752 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
61 ± 2 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.1 ± 0.4
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

mass number118
neutron number64
relative atomic mass
117.916178678 ± 0.000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.8 ± 0.9 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

mass number119
neutron number65
relative atomic mass
118.915410641 ± 0.000011141 Da
g-factor
-0.26168 ± 0.0006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.8 ± 0.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.29 ± 0.05
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

mass number120
neutron number66
relative atomic mass
119.911784267 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
46 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1965
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

mass number121
neutron number67
relative atomic mass
120.911453012 ± 0.000010995 Da
g-factor
-0.2804 ± 0.0012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40.1 ± 2 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
1.31 ± 0.05
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

mass number122
neutron number68
relative atomic mass
121.908367655 ± 0.000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
20.1 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

mass number123
neutron number69
relative atomic mass
122.908482235 ± 0.000010234 Da
g-factor
-0.3 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.08 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

mass number124
neutron number70
relative atomic mass
123.905885174 ± 0.000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0.095 ± 0.005
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

mass number125
neutron number71
relative atomic mass
124.90638764 ± 0.000001518 Da
g-factor
-0.538 ± 0.006
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.87 ± 0.08 h
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

mass number126
neutron number72
relative atomic mass
125.904297422 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0.089 ± 0.003
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

mass number127
neutron number73
relative atomic mass
126.905183636 ± 0.000004388 Da
g-factor
-1.0066 ± 0.0022
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
36.342 ± 0.003 d
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

mass number128
neutron number74
relative atomic mass
127.90353075341 ± 0.00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1.91 ± 0.013
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

129Xe

mass number129
neutron number75
relative atomic mass
128.90478085742 ± 0.00000000542 Da
g-factor
-1.555922 ± 0.000032
natural abundance
26.401 ± 0.138
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

130Xe

mass number130
neutron number76
relative atomic mass
129.903509346 ± 0.00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4.071 ± 0.022
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1922
પૅરિટી+

131Xe

mass number131
neutron number77
relative atomic mass
130.90508412808 ± 0.00000000549 Da
g-factor
0.46123 ± 0.0000046666666666667
natural abundance
21.232 ± 0.051
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
-0.114 ± 0.001
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

132Xe

mass number132
neutron number78
relative atomic mass
131.90415508346 ± 0.00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26.909 ± 0.055
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

133Xe

mass number133
neutron number79
relative atomic mass
132.905910748 ± 0.000002576 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.2474 ± 0.0005 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.14 ± 0.005
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Xe

mass number134
neutron number80
relative atomic mass
133.90539303 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10.436 ± 0.035
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)

135Xe

mass number135
neutron number81
relative atomic mass
134.907231441 ± 0.000003938 Da
g-factor
0.60213333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
9.14 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.007
શોધની તારીખ1940
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

136Xe

mass number136
neutron number82
relative atomic mass
135.907214474 ± 0.000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8.857 ± 0.072
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.18 ± 0.05 Zy
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1920
પૅરિટી+

decay modeintensity
(double β decay)100%

137Xe

mass number137
neutron number83
relative atomic mass
136.911557771 ± 0.000000111 Da
g-factor
-0.27725714285714 ± 0.00028571428571429
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.818 ± 0.013 m
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.02
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

138Xe

mass number138
neutron number84
relative atomic mass
137.914146268 ± 0.00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
14.14 ± 0.07 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1943
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

139Xe

mass number139
neutron number85
relative atomic mass
138.9187922 ± 0.0000023 Da
g-factor
-0.20266666666667 ± 0.0010666666666667
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39.68 ± 0.14 s
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.02
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

140Xe

mass number140
neutron number86
relative atomic mass
139.921645814 ± 0.0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.6 ± 0.1 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

141Xe

mass number141
neutron number87
relative atomic mass
140.926787181 ± 0.0000031 Da
g-factor
0.004 ± 0.0012
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.73 ± 0.01 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
-0.57 ± 0.02
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

mass number142
neutron number88
relative atomic mass
141.929973095 ± 0.0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.23 ± 0.02 s
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

mass number143
neutron number89
relative atomic mass
142.93536955 ± 0.000005 Da
g-factor
-0.184 ± 0.0008
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
511 ± 6 ms
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
0.91 ± 0.03
શોધની તારીખ1951
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

mass number144
neutron number90
relative atomic mass
143.938945076 ± 0.0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
388 ± 7 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

mass number145
neutron number91
relative atomic mass
144.944719631 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
188 ± 4 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

mass number146
neutron number92
relative atomic mass
145.948518245 ± 0.000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
146 ± 6 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1989
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

mass number147
neutron number93
relative atomic mass
146.954482 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
88 ± 14 ms
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1994
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

mass number148
neutron number94
relative atomic mass
147.958508 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
85 ± 15 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

mass number149
neutron number95
relative atomic mass
148.964573 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

mass number150
neutron number96
relative atomic mass
149.968878 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2018
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકSir William Ramsay; M. W. Travers
શોધનું સ્થળEngland
શોધની તારીખ1898
etymologyGreek: xenos (strange).
ઉચ્ચારZEE-non (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0.00003 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.00005 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
natural abundance (ઉલ્કા)
natural abundance (સૂર્ય)
Abundance in Universe
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782