คุณสมบัติ

CAS Number7429-90-5
PubChem CID5359268
รัศมีอะตอม143
ปริมาณอะตอม9.98
มวลอะตอม26.982
บล็อกp
จุดเดือด2,519
Bulk Modulus
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์121
ความหนาแน่น2.698
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 3
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.61
Electrons13
หมู่13
ความร้อนของการหลอมเหลว10.7
ความร้อนของการกลายเป็นไอ293
พลังงานไอออไนเซชัน5.986
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล26.982
Mass Number13
จุดหลอมเหลว660.32
ชื่ออะลูมิเนียม
นิวตรอน14
เลขอะตอม27
สถานะออกซิเดชัน1, 3
คาบ3
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน13
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.897
สัญลักษณ์Al
สภาพนำความร้อน2.37
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก8.1%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.005%
Al อะลูมิเนียม 13 26.9815386 13 3 p 13 660.0 2467.0 [Ne] 3s2 3p1 2 8 3 2.7 8.1% Silver Cubic: Face centered 1.6 1.613 {"1":"577.5","2":"1816.7","3":"2744.8","4":"11577","5":"14842","6":"18379","7":"23326","8":"27465","9":"31853","10":"38473","11":"42647","12":"201266","13":"222316"} 580 42.5 118 3 1.43 10.0 10.7 290.8 0.9 237.0 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, PoorMetal ah-LOO-men-em Soft, lightweight, silvery-white metal. Third most abundant element in the earth's crust. Used for many purposes from airplanes to beverage cans. Too soft in its pure form so less than 1% of silicon or iron is added, which hardens and strengthens it. Never occurs in free form. Obtained by electrolysis from bauxite (Al2O3). p2cicHXMs1w Aluminium
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269. Named after the German city of Darmstadt 13 1825 Hans Christian Oersted Denmark From the Latin word "alumen" meaning "alum"

Isotopes of Darmstadtium

Standard Atomic Weight

26.9815385(7)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

27Al

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

21Al 22Al 23Al 24Al 25Al 26Al 28Al 29Al 30Al 31Al 32Al 33Al 34Al 35Al 36Al 37Al 38Al 39Al 40Al 41Al 42Al

Darmstadtium is harmful due to its radioactivity
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.