คุณสมบัติ

CAS Number7440-57-5
PubChem CID23985
รัศมีอะตอม144
ปริมาณอะตอม10.2
มวลอะตอม196.967
บล็อกd
จุดเดือด2,856
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
สีสีทอง
รัศมีโควาเลนต์136
ความหนาแน่น19.282
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 18, 1
อิเล็กโตรเนกาติวิตี2.54
Electrons79
หมู่11
ความร้อนของการหลอมเหลว12.5
ความร้อนของการกลายเป็นไอ330
พลังงานไอออไนเซชัน9.226
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล196.967
Mass Number79
จุดหลอมเหลว1,064.2
ชื่อทองคำ
นิวตรอน118
เลขอะตอม197
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 5
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน79
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.129
สัญลักษณ์Au
สภาพนำความร้อน3.17
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก3.1×10-7%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล6×10-8%
Au ทองคำ 79 196.966569 11 6 d 79 1064.0 3080.0 [Xe] 4f14 5d10 6s1 2 8 18 32 18 1 19.3 3.1E-7% Gold Cubic: Face centered 2.5 1.92 {"1":"890.1","2":"1980"} 890 222.8 +3,1 1.46 10.2 12.36 324.43 0.128 317.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural GOLD Soft, malleable, bright yellow metal. Very malleable. Used in electronics, jewelry and coins. It is a good reflector of infrared radiation, so a thin film of gold is applied to the glass of skyscrapers to reduce internal heating from sunlight. Found in veins in the crust, with cooper ore and native . 3OoLHe-4aNA Gold
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886. From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist 79 From the Anglo-Saxon word "gold" (the origin of the symbol Au is the Latin word "aurum" meaning "gold")

Isotopes of Gadolinium

Standard Atomic Weight

196.966569(5)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

197Au

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

169Au 170Au 171Au 172Au 173Au 174Au 175Au 176Au 177Au 178Au 179Au 180Au 181Au 182Au 183Au 184Au 185Au 186Au 187Au 188Au 189Au 190Au 191Au 192Au 193Au 194Au 195Au 196Au 198Au 199Au 200Au 201Au 202Au 203Au 204Au 205Au

Gadolinium is considered to be moderately toxic
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.