คุณสมบัติ

CAS Number7440-39-3
PubChem CID5355457
รัศมีอะตอม222
ปริมาณอะตอม39.24
มวลอะตอม137.327
บล็อกs
จุดเดือด1,897
Bulk Modulus
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์215
ความหนาแน่น3.594
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 18, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี0.89
Electrons56
หมู่2
ความร้อนของการหลอมเหลว8
ความร้อนของการกลายเป็นไอ140
พลังงานไอออไนเซชัน5.212
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล137.327
Mass Number56
จุดหลอมเหลว727
ชื่อแบเรียม
นิวตรอน81
เลขอะตอม137
สถานะออกซิเดชัน2
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน56
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.204
สัญลักษณ์Ba
สภาพนำความร้อน0.184
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.034%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล1×10-6%
Ba แบเรียม 56 137.327 2 6 s 56 725.0 1640.0 [Xe] 6s2 2 8 18 18 8 2 3.5 0.034% Silver Cubic: Body centered 0.9 0.881 {"1":"502.9","2":"965.2","3":"3600"} 508 13.95 198 2 2.22 39.0 8.01 140.2 0.204 18.4 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural BAR-i-em Soft, slightly malleable, silvery-white metal. Barite, or barium sulfate (BaSO4), when ground is used as a filter for rubber, plastics, and resins. It is insoluable in water and so is used in X-rays of the digestive system. Barium nitrate, Ba(NO3)2, burns brilliant green and is used in fireworks. Found in barytine (BaSO4) and witherite (BaCO3), never found in pure form due to its reactivity. Must be stored under kerosene to remain pure. IQ2u1JunzgA Barium
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron. From the Greek word technetos, artificial 56 1808 Sir Humphrey Davy England From the Greek word "barys" meaning "heavy"

Isotopes of Technetium

Standard Atomic Weight

137.327(7)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

130Ba 132Ba 134Ba 135Ba 136Ba 137Ba 138Ba

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

114Ba 115Ba 116Ba 117Ba 118Ba 119Ba 120Ba 121Ba 122Ba 123Ba 124Ba 125Ba 126Ba 127Ba 128Ba 129Ba 131Ba 133Ba 139Ba 140Ba 141Ba 142Ba 143Ba 144Ba 145Ba 146Ba 147Ba 148Ba 149Ba 150Ba 151Ba 152Ba 153Ba

Technetium is harmful due to its radioactivity
Technetium was the first element to be produced artificially
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.