คุณสมบัติ

CAS Number7440-44-0
PubChem CID5462310
รัศมีอะตอม67
ปริมาณอะตอม5.31
มวลอะตอม12.011
บล็อกp
จุดเดือด4,027
Bulk Modulus
ประเภทอโลหะ
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีดำ
รัศมีโควาเลนต์77
ความหนาแน่น2.267
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 4
อิเล็กโตรเนกาติวิตี2.55
Electrons6
หมู่14
ความร้อนของการหลอมเหลว105
ความร้อนของการกลายเป็นไอ715
พลังงานไอออไนเซชัน11.26
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล12.011
Mass Number6
จุดหลอมเหลว3,675
ชื่อคาร์บอน
นิวตรอน6
เลขอะตอม12
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
คาบ2
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน6
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.709
สัญลักษณ์C
สภาพนำความร้อน1.29
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.18%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.5%
C คาร์บอน 6 12.0107 14 2 p 6 3367.0 4827.0 [He] 2s2 2p2 2 4 2.25 0.18% Black Hexagonal 2.6 2.544 {"1":"1086.5","2":"2352.6","3":"4620.5","4":"6222.7","5":"37831","6":"47277.0"} 1086 153.9 77 ±4 0.91 5.3 715.0 0.709 155.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, Stable, Natural, Nonmetal KAR-ben Allotropic forms include diamonds and graphite. Sixth most abundant element in the universe. For making steel, in filters, and many more uses. Radiocarbon dating uses the carbon-14 isotope to date old objects. Made by burning organic compounds with insufficient oxygen. wmC8Dg4n-ZA Carbon
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms. ตั้งชื่อตาม เออร์เนส รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) นักฟิสิกส์และนักเคมีชาวนิวซีแลนด์ 6 From the Latin word "carbo" meaning "charcoal"

Isotopes of Rutherfordium

Standard Atomic Weight

[12.0096,12.0116]

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

12C 13C

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

8C 9C 10C 11C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C 21C 22C

Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
Rutherfordium is the first transactinide element
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.