คุณสมบัติ

CAS Number54084-26-3
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม-
ปริมาณอะตอม-
มวลอะตอม[285]
บล็อกd
จุดเดือด-
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึก
สี
รัศมีโควาเลนต์122
ความหนาแน่น-
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี-
Electrons112
หมู่12
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน-
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[285]
Mass Number112
จุดหลอมเหลว-
ชื่ออะนันเมียม
นิวตรอน173
เลขอะตอม285
สถานะออกซิเดชัน2, 4
คาบ7
สถานะเหลว
Poisson Ratio
โปรตอน112
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Cn
สภาพนำความร้อน-
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Cn อะนันเมียม 112 (285) 12 7 d 112 [Rn] 5f14 6d10 7s2 2 8 18 32 32 18 2 None 1 40 m 58.3m AlphaEmission TransitionMetal, Metal, Radioactive, Synthetic QHcbQfcwegY Copernicium
Plutonium was first produced in 1940 by Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, Joseph W. Kennedy and Arthur Wahl.

Plutonium-238 was produced by deuteron bombardment of uranium-238 in the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley.

The Berkeley team made neptunium-238 which decayed to plutonium-238. Named after the planet Pluto 112 1996 S. Hofmann, V. Ninov, F. P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg, and others Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, Germany. Temporary systematic IUPAC nomenclature

Isotopes of Plutonium

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

277Cn 278Cn 279Cn 280Cn 281Cn 282Cn 283Cn 284Cn 285Cn

Plutonium is harmful due to its radioactivity
The atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945 had a plutonium core
The isotope plutonium-239 is a key fissile component in nuclear weapons, due to its ease of fission and availability.

Plutonium-238 has also been used successfully to power artificial heart pacemakers, to reduce the risk of repeated surgery.

Plutonium-238 mixed with beryllium is used to generate neutrons for research purposes.