คุณสมบัติ

CAS Number7782-41-4
PubChem CID24524
รัศมีอะตอม42
ปริมาณอะตอม17.1
มวลอะตอม18.998
บล็อกp
จุดเดือด-188.12
Bulk Modulus
ประเภทแฮโลเจน
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง
สี
รัศมีโควาเลนต์64
ความหนาแน่น0.002
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p5
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 7
อิเล็กโตรเนกาติวิตี3.98
Electrons9
หมู่17
ความร้อนของการหลอมเหลว0.26
ความร้อนของการกลายเป็นไอ3.27
พลังงานไอออไนเซชัน17.423
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล18.998
Mass Number9
จุดหลอมเหลว-219.62
ชื่อฟลูออรีน
นิวตรอน10
เลขอะตอม19
สถานะออกซิเดชัน-1
คาบ2
สถานะก๊าซ
Poisson Ratio
โปรตอน9
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.824
สัญลักษณ์F
สภาพนำความร้อน0
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.054%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.00004%
F ฟลูออรีน 9 18.9984032 17 2 p 9 -219.8 -188.1 [He] 2s2 2p5 2 7 0.0017 0.054% Colorless Cubic 4.0 4.193 {"1":"1681.0","2":"3374.2","3":"6050.4","4":"8407.7","5":"11022.7","6":"15164.1","7":"17868","8":"92038.1","9":"106434.3"} 1681 328 72 -1 0.57 17.1 0.26 3.2698 0.824 0.0279 0 Gas, Halogen, Nonmetal, Stable, Natural FLU-eh-reen Greenish-yellow, pungent, corrosive gas. Extremely reactive. Does not occur uncombined in nature. Used in refrigerants and other fluorocarbons. Also in toothpaste as sodium fluoride (NaF) and stannous fluoride (SnF2); also in Teflon. Found in the minerals fluorite (CaF2) and cryolite(Na3AlF6). Electrolysis of hydrofluoric acid (HF) or potassium acid fluoride (KHF2) is the only practical method of commercial production. wm2AdknTcMI Fluorine
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262. Named after Niels Bohr, the Danish physicist 9 1886 Henri Moissan France From the Latin word "fluere" meaning "to flow"

Isotopes of Bohrium

Standard Atomic Weight

18.998403163(6)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

19F

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

14F 15F 16F 17F 18F 20F 21F 22F 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F 31F

Bohrium is harmful due to its radioactivity
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Bohrium is used for scientific research purposes only.