คุณสมบัติ

CAS Number7440-56-4
PubChem CID6326954
รัศมีอะตอม122
ปริมาณอะตอม13.6
มวลอะตอม72.63
บล็อกp
จุดเดือด2,833
Bulk Modulus
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
สีสีเทา
รัศมีโควาเลนต์122
ความหนาแน่น5.323
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 4
อิเล็กโตรเนกาติวิตี2.01
Electrons32
หมู่14
ความร้อนของการหลอมเหลว31.8
ความร้อนของการกลายเป็นไอ334
พลังงานไอออไนเซชัน7.899
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล72.63
Mass Number32
จุดหลอมเหลว938.25
ชื่อเจอร์เมเนียม
นิวตรอน41
เลขอะตอม73
สถานะออกซิเดชัน-4, 1, 2, 3, 4
คาบ4
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน32
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.32
สัญลักษณ์Ge
สภาพนำความร้อน0.599
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00014%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.00002%
Ge เจอร์เมเนียม 32 72.64 14 4 p 32 947.4 2830.0 [Ar] 3d10 4s2 4p2 2 8 18 4 5.32 0.00014% Gray Cubic: Face centered 2.0 1.994 {"1":"762","2":"1537.5","3":"3302.1","4":"4411","5":"9020"} 762 119 122 +4,2 1.37 13.6 31.8 334.3 0.32 59.9 0 Solid, Diamagnetic, Semiconductor, Stable, Natural, Metalloid jer-MAY-ni-em Grayish-white metal. Widely used in semiconductors. It is a good semiconductor when combined with tiny amounts of phosphorus, arsenic, gallium, and antimony. Obtained from refining copper, zinc and lead. osrKWVknkgs Germanium
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues. From the Latin word Scandia, Scandinavia 32 1886 Clemens Winkler Germany From the Latin word "Germania" meaning "Germany"

Isotopes of Scandium

Standard Atomic Weight

72.630(8)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

70Ge 72Ge 73Ge 74Ge 76Ge

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

58Ge 59Ge 60Ge 61Ge 62Ge 63Ge 64Ge 65Ge 66Ge 67Ge 68Ge 69Ge 71Ge 75Ge 77Ge 78Ge 79Ge 80Ge 81Ge 82Ge 83Ge 84Ge 85Ge 86Ge 87Ge 88Ge 89Ge

Scandium is considered to be of low toxicity
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.