امریسیم

امریسیم (Am)

chemical element with the atomic number of 95
عدد اتمی95
عدد جرمی243
عدد جرمی223
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون95 p+
نوترون128 n0
الکترون95 e-
Animated مدل بور of Am (امریسیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۷۵ pm
حجم مولی
۲۰٫۸ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۶۶ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۱۲۱ pm
Crystal Radius
۱۳۵ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۴ pm
density
۱۲ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: امریسیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۵٫۹۷۳۸ eV/particle
ionization energy of Am (امریسیم)
آنتالپی تبخیر
۲۳۸٫۵ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۰ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۲۸۴ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
مدل بور: Am (امریسیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Am (امریسیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced مدل بور of Am (امریسیم)
Orbital Diagram of Am (امریسیم)
عدد اکسایش2, 3, 4, 5, 6, 7
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۱٬۴۴۹٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery white
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
۰٫۶ K
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۵۱۵ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵۱ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۷۰۴
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده ()
ثابت شبکه
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۳۱ ± ۲۵ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۷۴
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی8S7/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های امریسیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار27
Natural Isotopes0

223Am

عدد جرمی223
عدد جرمی128
جرم اتمی نسبی
۲۲۳٫۰۴۵۸۴ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰ ± ۹ ms
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

عدد جرمی224
عدد جرمی129
جرم اتمی نسبی
۲۲۴٫۰۴۶۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

عدد جرمی225
عدد جرمی130
جرم اتمی نسبی
۲۲۵٫۰۴۵۵۰۸ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

عدد جرمی226
عدد جرمی131
جرم اتمی نسبی
۲۲۶٫۰۴۶۱۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

عدد جرمی227
عدد جرمی132
جرم اتمی نسبی
۲۲۷٫۰۴۵۲۸۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

عدد جرمی228
عدد جرمی133
جرم اتمی نسبی
۲۲۸٫۰۴۶۰۰۱ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

عدد جرمی229
عدد جرمی134
جرم اتمی نسبی
۲۲۹٫۰۴۵۲۸۲۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۱۱۴۱۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸ ± ۱٫۵ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2015
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

عدد جرمی230
عدد جرمی135
جرم اتمی نسبی
۲۳۰٫۰۴۶۰۲۵ ± ۰٫۰۰۰۱۵۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰ ± ۹ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2003
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

عدد جرمی231
عدد جرمی136
جرم اتمی نسبی
۲۳۱٫۰۴۵۵۲۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

عدد جرمی232
عدد جرمی137
جرم اتمی نسبی
۲۳۲٫۰۴۶۶۱۳ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۱ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

عدد جرمی233
عدد جرمی138
جرم اتمی نسبی
۲۳۳٫۰۴۶۴۶۸ ± ۰٫۰۰۰۱۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۲ ± ۰٫۸ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2000
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

عدد جرمی234
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۳۴٫۰۴۷۷۳۱ ± ۰٫۰۰۰۱۷۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۲ ± ۰٫۰۸ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

عدد جرمی235
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۵٫۰۴۷۹۰۶۴۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۵۶۶۶۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۳ ± ۰٫۶ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1996
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

عدد جرمی236
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۶٫۰۴۹۴۲۷ ± ۰٫۰۰۰۱۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶ ± ۰٫۱ m
اسپین5
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

عدد جرمی237
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۴۹۹۹۵ ± ۰٫۰۰۰۰۶۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۳٫۶ ± ۰٫۸ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

عدد جرمی238
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۵۱۹۸۲۵۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۶۳۲۴۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۸ ± ۳ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

عدد جرمی239
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۵۳۰۲۲۷۲۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۱۲۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱٫۹ ± ۰٫۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

عدد جرمی240
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۴۰٫۰۵۵۲۹۸۳۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۸۴۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰٫۸ ± ۰٫۳ h
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

عدد جرمی241
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۴۱٫۰۵۶۸۲۷۳۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۵ Da
g-factor
۰٫۶۴ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳۲٫۶ ± ۰٫۶ y
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۴٫۳۴ ± ۰٫۰۵
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

عدد جرمی242
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۴۲٫۰۵۹۵۴۷۳۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۹۹ Da
g-factor
۰٫۳۸۵۴ ± ۰٫۰۰۱۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۰۲ ± ۰٫۰۲ h
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۲٫۴ ± ۰٫۴
تاریخ کشف1949
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

عدد جرمی243
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۴۳٫۰۶۱۳۷۹۸۸۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۴۹ Da
g-factor
۰٫۶۰۸ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷٫۳۵ ± ۰٫۰۰۹ ky
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۴٫۳۲ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

عدد جرمی244
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۴۴٫۰۶۴۲۸۲۸۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۰۱ ± ۰٫۰۳ h
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

245Am

عدد جرمی245
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۴۵٫۰۶۶۴۵۲۸۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۵ ± ۰٫۰۱ h
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

246Am

عدد جرمی246
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۴۶٫۰۶۹۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۹ ± ۳ m
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1955
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

247Am

عدد جرمی247
عدد جرمی152
جرم اتمی نسبی
۲۴۷٫۰۷۲۰۹۲ ± ۰٫۰۰۰۱۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۱٫۳ m
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1967
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

248Am

عدد جرمی248
عدد جرمی153
جرم اتمی نسبی
۲۴۸٫۰۷۵۷۵۲ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)

249Am

عدد جرمی249
عدد جرمی154
جرم اتمی نسبی
۲۴۹٫۰۷۸۴۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Americium microscope

تاریخ

کاشفG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
مکان کشفUnited States
تاریخ کشف1945
ریشه‌شناسیNamed for the American continent, by analogy with europium.
pronunciationam-er-ISH-i-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants