ઍમરિશિયમનો

ઍમરિશિયમનો (Am)

અણુક્રમાંક ૯૫ ધરાવતું તત્વ
Atomic Number95
Atomic Weight243
mass number223
Group
Period7
Blockf
પ્રોટોન95 p+
neutron128 n0
ઈલેક્ટ્રોન95 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Am (ઍમરિશિયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
175 pm
molar volume
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waals radius
244 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: ઍમરિશિયમનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Am (ઍમરિશિયમનો)
enthalpy of vaporization
238.5 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
284 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Am (ઍમરિશિયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Am (ઍમરિશિયમનો)
electron configuration[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Am (ઍમરિશિયમનો)
Orbital Diagram of Am (ઍમરિશિયમનો)
oxidation number2, 3, 4, 5, 6, 7
વિદ્યુતઋણતા
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1,449.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
superconductivity
0.6 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000515 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000001251 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000704
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
અવાજની ઝડપ
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
quantum number8S7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

223Am

mass number223
neutron number128
relative atomic mass
223.04584 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10 ± 9 ms
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

mass number224
neutron number129
relative atomic mass
224.046442 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

mass number225
neutron number130
relative atomic mass
225.045508 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

mass number226
neutron number131
relative atomic mass
226.04613 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

mass number227
neutron number132
relative atomic mass
227.045282 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ9/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

mass number228
neutron number133
relative atomic mass
228.046001 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

mass number229
neutron number134
relative atomic mass
229.045282534 ± 0.000114169 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.8 ± 1.5 s
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2015
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

mass number230
neutron number135
relative atomic mass
230.046025 ± 0.000153 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
40 ± 9 s
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2003
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

mass number231
neutron number136
relative atomic mass
231.045529 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

mass number232
neutron number137
relative atomic mass
232.046613 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.31 ± 0.04 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

mass number233
neutron number138
relative atomic mass
233.046468 ± 0.000123 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.2 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2000
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

mass number234
neutron number139
relative atomic mass
234.047731 ± 0.000172 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.32 ± 0.08 m
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

mass number235
neutron number140
relative atomic mass
235.047906478 ± 0.000056661 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.3 ± 0.6 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1996
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

mass number236
neutron number141
relative atomic mass
236.049427 ± 0.000127 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
3.6 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

mass number237
neutron number142
relative atomic mass
237.049995 ± 0.000064 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
73.6 ± 0.8 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

mass number238
neutron number143
relative atomic mass
238.051982531 ± 0.000063243 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
98 ± 3 m
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

mass number239
neutron number144
relative atomic mass
239.053022729 ± 0.000002127 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
11.9 ± 0.1 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

mass number240
neutron number145
relative atomic mass
240.055298374 ± 0.000014849 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
50.8 ± 0.3 h
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

mass number241
neutron number146
relative atomic mass
241.056827343 ± 0.000001195 Da
g-factor
0.64 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
432.6 ± 0.6 y
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
4.34 ± 0.05
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

mass number242
neutron number147
relative atomic mass
242.059547358 ± 0.000001199 Da
g-factor
0.3854 ± 0.0017
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
16.02 ± 0.02 h
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
-2.4 ± 0.4
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

mass number243
neutron number148
relative atomic mass
243.061379889 ± 0.00000149 Da
g-factor
0.608 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
7.35 ± 0.009 ky
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
4.32 ± 0.06
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

mass number244
neutron number149
relative atomic mass
244.064282892 ± 0.0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
10.01 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1950
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

245Am

mass number245
neutron number150
relative atomic mass
245.066452827 ± 0.000002024 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
2.05 ± 0.01 h
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Am

mass number246
neutron number151
relative atomic mass
246.069774 ± 0.000019 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
39 ± 3 m
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1955
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Am

mass number247
neutron number152
relative atomic mass
247.072092 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23 ± 1.3 m
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1967
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

248Am

mass number248
neutron number153
relative atomic mass
248.075752 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ3
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)

249Am

mass number249
neutron number154
relative atomic mass
249.07848 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
Americium microscope

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
શોધનું સ્થળUnited States
શોધની તારીખ1945
etymologyNamed for the American continent, by analogy with europium.
ઉચ્ચારam-er-ISH-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (માનવ શરીર)
0 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0 %
natural abundance (સૂર્ય)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants