Amerixi

Amerixi (Am)

chemical element with the atomic number of 95
Số nguyên tử95
Nguyên tử khối243
số khối223
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton95 p+
Nơ tron128 n0
Electrons95 e-
Animated Mô hình Bohr of Am (Amerixi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
175 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Bán kính van der Waals
244 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Am (Amerixi)
Nhiệt bay hơi
238,5 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
284 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Mô hình Bohr: Am (Amerixi)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Am (Amerixi)
Cấu hình electron[Rn] 5f7 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Am (Amerixi)
Orbital Diagram of Am (Amerixi)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.449,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
0,6 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử8S7/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Americi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền27
Radioactive Isotopes27

223Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,04584 ± 0,000322 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
10 ± 9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

223Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,046442 ± 0,000429 Da
số khối224
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

224Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,045508 ± 0,000429 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

225Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,04613 ± 0,000322 Da
số khối226
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

226Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,045282 ± 0,000215 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

227Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

228Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,046001 ± 0,000215 Da
số khối228
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

228Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

229Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,045282534 ± 0,000114169 Da
số khối229
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 1,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

229Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,046025 ± 0,000153 Da
số khối230
g-factor
chu kỳ bán rã
40 ± 9 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2003
parity-

230Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,045529 ± 0,000322 Da
số khối231
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

231Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

232Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,046613 ± 0,000322 Da
số khối232
g-factor
chu kỳ bán rã
1,31 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

232Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,046468 ± 0,000123 Da
số khối233
g-factor
chu kỳ bán rã
3,2 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2000
parity-

233Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)4.5%

234Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,047731 ± 0,000172 Da
số khối234
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,32 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity-

234Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,047906478 ± 0,000056661 Da
số khối235
g-factor
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,6 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

235Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,049427 ± 0,000127 Da
số khối236
g-factor
chu kỳ bán rã
3,6 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity-

236Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,049995 ± 0,000064 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
73,6 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

237Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,051982531 ± 0,000063243 Da
số khối238
g-factor
chu kỳ bán rã
98 ± 3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

238Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,053022729 ± 0,000002127 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
11,9 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

239Am Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,055298374 ± 0,000014849 Da
số khối240
g-factor
chu kỳ bán rã
50,8 ± 0,3 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity-

240Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,056827343 ± 0,000001195 Da
số khối241
g-factor
0,64 ± 0,004
chu kỳ bán rã
432,6 ± 0,6 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
ngày khám phá1949
parity-

241Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,059547358 ± 0,000001199 Da
số khối242
g-factor
0,3854 ± 0,0017
chu kỳ bán rã
16,02 ± 0,02 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
ngày khám phá1949
parity-

242Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,061379889 ± 0,00000149 Da
số khối243
g-factor
0,608 ± 0,004
chu kỳ bán rã
7,35 ± 0,009 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
ngày khám phá1950
parity-

243Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,064282892 ± 0,0000016 Da
số khối244
g-factor
chu kỳ bán rã
10,01 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

244Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

245Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,066452827 ± 0,000002024 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
2,05 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity+

245Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

246Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,069774 ± 0,000019 Da
số khối246
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 3 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

246Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

247Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,072092 ± 0,000107 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
23 ± 1,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity

247Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

248Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,075752 ± 0,000215 Da
số khối248
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

248Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

249Am

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,07848 ± 0,00032 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

249Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Americium microscope.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1945
từ nguyên họcNamed for the American continent, by analogy with europium.
cách phát âmam-er-ISH-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants