બૅરીલીયમનો

બૅરીલીયમનો (Be)

રાસાયણિક તત્વ
Atomic Number4
Atomic Weight9.0121831
mass number9
Group2
Period2
Blocks
પ્રોટોન4 p+
neutron5 n0
ઈલેક્ટ્રોન4 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Be (બૅરીલીયમનો)

Physical Property

Atomic Radius
105 pm
molar volume
Covalent Radius
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Van der Waals radius
153 pm
density
1.85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: બૅરીલીયમનો0102030405060708090100110120130140150160pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9.322699 eV/particle
ionization energy of Be (બૅરીલીયમનો)
enthalpy of vaporization
309 kJ/mol
enthalpy of fusion
12.21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Be (બૅરીલીયમનો)
valence electron2
Lewis structure: Be (બૅરીલીયમનો)
electron configuration[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Be (બૅરીલીયમનો)
Orbital Diagram of Be (બૅરીલીયમનો)
oxidation number0, 1, 2
વિદ્યુતઋણતા
1.57
Electrophilicity Index
0.5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2,741.15 K
Melting Point
1,560.15 K
critical pressure
critical temperature
5,205.15 K
triple point
appearance
color
Slate Gray
appearancewhite-gray metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.0000113 1/K
molar heat capacity
16.443 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1.825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
25 MS/m
electrical resistivity
0.00000003999999999998 m Ω
superconductivity
0.026 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000126 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000001136 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00002328
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
bulk modulus
130 GPa
shear modulus
132 GPa
Young's modulus
287 GPa
Poisson's ratio
0.032
અવાજની ઝડપ
13,000 m/s
classification
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
37.74 ± 0.03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.0092
Neutron Mass Absorption
0.00003
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes11
Natural Isotopes1

5Be

mass number5
neutron number1
relative atomic mass
5.03987 ± 0.00215 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

6Be

mass number6
neutron number2
relative atomic mass
6.019726409 ± 0.000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5 ± 0.3 zs
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

mass number7
neutron number3
relative atomic mass
7.016928714 ± 0.000000076 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
53.22 ± 0.06 d
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

mass number8
neutron number4
relative atomic mass
8.005305102 ± 0.000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
81.9 ± 3.7 as
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1932
પૅરિટી+

decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

mass number9
neutron number5
relative atomic mass
9.012183062 ± 0.000000082 Da
g-factor
-0.78495333333333 ± 0.0000033333333333333
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ3/2
nuclear quadrupole moment
0.0529 ± 0.0004
શોધની તારીખ1921
પૅરિટી-

10Be

mass number10
neutron number6
relative atomic mass
10.013534692 ± 0.000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.387 ± 0.012 My
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1935
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

mass number11
neutron number7
relative atomic mass
11.02166108 ± 0.000000255 Da
g-factor
-3.3632 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
13.76 ± 0.07 s
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1958
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

mass number12
neutron number8
relative atomic mass
12.026922082 ± 0.000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
21.46 ± 0.05 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1966
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

mass number13
neutron number9
relative atomic mass
13.036134506 ± 0.000010929 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1 ± 0.7 zs
પ્રચક્રણ1/2
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1983
પૅરિટી-

decay modeintensity
n (neutron emission)

14Be

mass number14
neutron number10
relative atomic mass
14.04289292 ± 0.00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
4.53 ± 0.27 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1973
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

mass number15
neutron number11
relative atomic mass
15.053490215 ± 0.00017799 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
790 ± 270 ys
પ્રચક્રણ5/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2013
પૅરિટી+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

mass number16
neutron number12
relative atomic mass
16.061672036 ± 0.00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
650 ± 130 ys
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ2012
પૅરિટી+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકFredrich Wöhler, A.A.Bussy
શોધનું સ્થળGermany/France
શોધની તારીખ1798
etymologyGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
ઉચ્ચારbeh-RIL-i-em (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2.8 mg/kg
natural abundance (ocean)
0.0000056 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.00000004 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.0000029 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.00000001 %
Abundance in Universe
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088