ბერილიუმი

ბერილიუმი (Be)

chemical element with symbol Be and atomic number 4
Atomic Number4
Atomic Weight9.0121831
mass number9
Group2
Period2
Blocks
პროტონი4 p+
ნეიტრონი5 n0
ელექტრონი4 e-
Animated ბორის მოდელი of Be (ბერილიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
105 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
102 pm
Metallic Radius
89 pm
იონური რადიუსი
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Van der Waals radius
153 pm
density
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ბერილიუმი0102030405060708090100110120130140150160pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9,322699 eV/particle
ionization energy of Be (ბერილიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
309 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
12,21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 2
ბორის მოდელი: Be (ბერილიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Be (ბერილიუმი)
electron configuration[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced ბორის მოდელი of Be (ბერილიუმი)
Orbital Diagram of Be (ბერილიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2
ელექტროუარყოფითობა
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 741,15 K
Melting Point
1 560,15 K
critical pressure
critical temperature
5 205,15 K
triple point
appearance
ფერი
Slate Gray
appearancewhite-gray metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000113 1/K
molar heat capacity
16,443 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
1,825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
25 MS/m
electrical resistivity
0,00000003999999999998 m Ω
ზეგამტარობა
0,026 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
5,5 MPa
bulk modulus
130 GPa
shear modulus
132 GPa
Young's modulus
287 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,032
speed of sound
13 000 m/s
კლასიფიცირება
CategoryAlkaline earth metals, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes11
Natural Isotopes1

5Be

mass number5
neutron number1
relative atomic mass
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

6Be

mass number6
neutron number2
relative atomic mass
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 0,3 zs
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)100%

7Be

mass number7
neutron number3
relative atomic mass
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53,22 ± 0,06 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

8Be

mass number8
neutron number4
relative atomic mass
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
81,9 ± 3,7 as
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

9Be

mass number9
neutron number5
relative atomic mass
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
აღმოჩენის თარიღი1921
parity-

10Be

mass number10
neutron number6
relative atomic mass
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,387 ± 0,012 My
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

11Be

mass number11
neutron number7
relative atomic mass
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,76 ± 0,07 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

mass number12
neutron number8
relative atomic mass
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,46 ± 0,05 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

mass number13
neutron number9
relative atomic mass
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1 ± 0,7 zs
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1983
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)

14Be

mass number14
neutron number10
relative atomic mass
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,53 ± 0,27 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1973
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

mass number15
neutron number11
relative atomic mass
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
790 ± 270 ys
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

16Be

mass number16
neutron number12
relative atomic mass
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
650 ± 130 ys
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

ისტორია

აღმომჩენიFredrich Wöhler, A.A.Bussy
location of discoveryGermany/France
აღმოჩენის თარიღი1798
ეტიმოლოგიაGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
pronunciationbeh-RIL-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
2,8 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0000056 mg/L
natural abundance (human body)
0,00000004 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0000029 %
natural abundance (მზე)
0,00000001 %
Abundance in Universe
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088