காபன்

காபன் (C)

அணு எண் 6 கொண்ட தனிமம்
Atomic Number6
Atomic Weight12.011
திணிவெண்12
Group14
Period2
Blockp
நேர்மின்னி6 p+
நொதுமி6 n0
எதிர்மின்னி6 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of C (காபன்)

Physical Property

அணு ஆரம்
70 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
75 pm
Metallic Radius
ionic radius
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
170 pm
அடர்த்தி
2.2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: காபன்0102030405060708090100110120130140150160170pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
1.262119 eV/particle
ionization energy
11.260296 eV/particle
ionization energy of C (காபன்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
716.87 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 4
போர் அணு மாதிரி: C (காபன்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி4
Lewis structure: C (காபன்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of C (காபன்)
Orbital Diagram of C (காபன்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.55
Electrophilicity Index
1.960493365843406 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4,098.15 K
Melting Point
4,762.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
4,762.15 K
10,300 kPa
appearance
நிறம்
Black
appearance
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
2.417
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
1.59 W/(m K)
வெப்ப விரிவு
0.0000071 1/K
molar heat capacity
8.517 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.709 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
0.1 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00001 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typediamagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
-0.0000000000745 m³/mol
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
-0.000014
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (DIA)
lattice constant
3.57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
0.5 MPa
அமுங்குமை
33 GPa
shear modulus
யங்கின் மட்டு
பாய்சான் விகிதம்
ஒலியின் விரைவு
18,350 m/s
classification
CategoryOther nonmetals, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
polarizability
11.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46.6 a₀
allotropeGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
Neutron cross section
0.0035
Neutron Mass Absorption
0.000015
குவாண்டம் எண்3P0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Carbon

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1298.94%1298.94%131.06%131.06%

8C

திணிவெண்8
neutron number2
relative atomic mass
8.037643039 ± 0.000019584 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
3.5 ± 1.4 zs
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

9C

திணிவெண்9
neutron number3
relative atomic mass
9.031037202 ± 0.000002293 Da
g-factor
0.9276 ± 0.00033333333333333
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
126.5 ± 0.9 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1964
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

திணிவெண்10
neutron number4
relative atomic mass
10.016853217 ± 0.000000075 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
19.3011 ± 0.0015 s
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

திணிவெண்11
neutron number5
relative atomic mass
11.011432597 ± 0.000000064 Da
g-factor
-0.64266666666667 ± 0.00066666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
20.3402 ± 0.0053 m
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
0.0333 ± 0.0002
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

திணிவெண்12
neutron number6
relative atomic mass
12 Da
g-factor
0
natural abundance
98.94 ± 0.06
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1919
parity+

13C

திணிவெண்13
neutron number7
relative atomic mass
13.00335483534 ± 0.00000000025 Da
g-factor
1.404738 ± 0.000008
natural abundance
1.06 ± 0.06
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1929
parity-

14C

திணிவெண்14
neutron number8
relative atomic mass
14.00324198862 ± 0.00000000403 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.7 ± 0.03 ky
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

15C

திணிவெண்15
neutron number9
relative atomic mass
15.010599256 ± 0.000000858 Da
g-factor
3.44 ± 0.018
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
2.449 ± 0.005 s
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

16C

திணிவெண்16
neutron number10
relative atomic mass
16.014701255 ± 0.00000384 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
750 ± 6 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

திணிவெண்17
neutron number11
relative atomic mass
17.02257865 ± 0.000018641 Da
g-factor
0.50533333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
193 ± 6 ms
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)

18C

திணிவெண்18
neutron number12
relative atomic mass
18.02675193 ± 0.000032206 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
92 ± 2 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)

19C

திணிவெண்19
neutron number13
relative atomic mass
19.034797594 ± 0.000105625 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
46.2 ± 2.3 ms
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

திணிவெண்20
neutron number14
relative atomic mass
20.040261732 ± 0.000247585 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
16 ± 3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

திணிவெண்21
neutron number15
relative atomic mass
21.049 ± 0.00064 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி1/2
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)

22C

திணிவெண்22
neutron number16
relative atomic mass
22.05755399 ± 0.000248515 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
6.2 ± 1.3 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

திணிவெண்23
neutron number17
relative atomic mass
23.06889 ± 0.00107 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி3/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)
Coal anthracite
Electron shell 006 Carbon

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்Known to the ancients
location of discovery
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
சொற்பிறப்பியல்Latin: carbo, (charcoal).
pronunciationKAR-ben (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
200 mg/kg
natural abundance (பெருங்கடல்)
28 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
23 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
1.5 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.3 %
Abundance in Universe
0.5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834