کالیفورنیم

کالیفورنیم (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
عدد اتمی98
عدد جرمی251
عدد جرمی237
گروه
تناوب7
بلوکf
پروتون98 p+
نوترون139 n0
الکترون98 e-
Animated مدل بور of Cf (کالیفورنیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۱۶۸ pm
Metallic Radius
شعاع یونی
۹۵ pm
Crystal Radius
۱۰۹ pm
شعاع واندروالسی
۲۴۵ pm
density
۱۵٫۱ g/cm³

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
ionization energy
۶٫۲۸۱۷ eV/particle
ionization energy of Cf (کالیفورنیم)
آنتالپی تبخیر
آنتالپی ذوب
آنتالپی استاندارد تشکیل
۱۹۶ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
مدل بور: Cf (کالیفورنیم)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Cf (کالیفورنیم)
آرایش اتمی[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced مدل بور of Cf (کالیفورنیم)
Orbital Diagram of Cf (کالیفورنیم)
عدد اکسایش2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
نقطه ذوب
۱٬۱۷۳٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
بی رنگ
appearancesilvery
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
ظرفیت گرمایی ویژه
heat capacity ratio
electrical properties
type
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
رسانایی الکتریکی
ابررسانایی
مغناطیس
type
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده ()
ثابت شبکه
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
مدول حجمی
مدول برشی
مدول یانگ
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهاکتینیدها, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۱۲۲ ± ۲۰ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲٬۹۰۰
Neutron Mass Absorption
عدد کوانتومی5I8
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های کالیفرنیم

ایزوتوپ های پایدار0
ایزوتوپ های ناپایدار20
Natural Isotopes0

237Cf

عدد جرمی237
عدد جرمی139
جرم اتمی نسبی
۲۳۷٫۰۶۲۱۹۹۲۷۲ ± ۰٫۰۰۰۱۰۴۵۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۰٫۸ ± ۰٫۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

عدد جرمی238
عدد جرمی140
جرم اتمی نسبی
۲۳۸٫۰۶۱۴۹ ± ۰٫۰۰۰۳۲ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱ ± ۱٫۳ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1995
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

عدد جرمی239
عدد جرمی141
جرم اتمی نسبی
۲۳۹٫۰۶۲۴۸۲ ± ۰٫۰۰۰۱۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۸ ± ۲ s
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

عدد جرمی240
عدد جرمی142
جرم اتمی نسبی
۲۴۰٫۰۶۲۲۵۳۴۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۳۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۰٫۳ ± ۰٫۹ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1970
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

عدد جرمی241
عدد جرمی143
جرم اتمی نسبی
۲۴۱٫۰۶۳۶۹ ± ۰٫۰۰۰۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۳۵ ± ۰٫۱۸ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

عدد جرمی242
عدد جرمی144
جرم اتمی نسبی
۲۴۲٫۰۶۳۷۵۴۵۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۸۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۴۹ ± ۰٫۱۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

عدد جرمی243
عدد جرمی145
جرم اتمی نسبی
۲۴۳٫۰۶۵۴۷۵ ± ۰٫۰۰۰۱۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۰٫۸ ± ۰٫۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1967
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

عدد جرمی244
عدد جرمی146
جرم اتمی نسبی
۲۴۴٫۰۶۵۹۹۹۴۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۰۹ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹٫۵ ± ۰٫۵ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

عدد جرمی245
عدد جرمی147
جرم اتمی نسبی
۲۴۵٫۰۶۸۰۴۶۷۵۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۶۰۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۵ ± ۱٫۵ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1956
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

عدد جرمی246
عدد جرمی148
جرم اتمی نسبی
۲۴۶٫۰۶۸۸۰۳۶۸۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۲۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵٫۷ ± ۰٫۵ h
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

عدد جرمی247
عدد جرمی149
جرم اتمی نسبی
۲۴۷٫۰۷۰۹۷۱۳۴۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۳۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۱۱ ± ۰٫۰۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

عدد جرمی248
عدد جرمی150
جرم اتمی نسبی
۲۴۸٫۰۷۲۱۸۲۹۰۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۹۷ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳۳٫۵ ± ۲٫۸ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

عدد جرمی249
عدد جرمی151
جرم اتمی نسبی
۲۴۹٫۰۷۴۸۵۰۴۲۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۵۱ ± ۲ y
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

عدد جرمی250
عدد جرمی152
جرم اتمی نسبی
۲۵۰٫۰۷۶۴۰۴۴۹۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۶۵ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۰۸ ± ۰٫۰۹ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

عدد جرمی251
عدد جرمی153
جرم اتمی نسبی
۲۵۱٫۰۷۹۵۸۷۱۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱۸۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۹۸ ± ۴۴ y
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

عدد جرمی252
عدد جرمی154
جرم اتمی نسبی
۲۵۲٫۰۸۱۶۲۶۵۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۵۳۱ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۶۴۵ ± ۰٫۰۰۸ y
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

عدد جرمی253
عدد جرمی155
جرم اتمی نسبی
۲۵۳٫۰۸۵۱۳۳۷۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۵۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۸۱ ± ۰٫۰۸ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

عدد جرمی254
عدد جرمی156
جرم اتمی نسبی
۲۵۴٫۰۸۷۳۲۳۵۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۲۳۰۴ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰٫۵ ± ۰٫۲ d
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1955
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

عدد جرمی255
عدد جرمی157
جرم اتمی نسبی
۲۵۵٫۰۹۱۰۴۶ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۵ ± ۱۸ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1981
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

عدد جرمی256
عدد جرمی158
جرم اتمی نسبی
۲۵۶٫۰۹۳۴۴۲ ± ۰٫۰۰۰۳۳۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۲٫۳ ± ۱٫۲ m
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1980
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

تاریخ

کاشفG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
مکان کشفUnited States
تاریخ کشف1950
ریشه‌شناسیNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
natural abundance (بدن انسان)
۰ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰ %
natural abundance (خورشید)
۰ %
فراوانی در جهان
۰ %

Nuclear Screening Constants