კალიფორნიუმი

კალიფორნიუმი (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Atomic Number98
Atomic Weight251
mass number237
Group
Period7
Blockf
პროტონი98 p+
ნეიტრონი139 n0
ელექტრონი98 e-
Animated ბორის მოდელი of Cf (კალიფორნიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
168 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
15,1 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cf (კალიფორნიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
ბორის მოდელი: Cf (კალიფორნიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Cf (კალიფორნიუმი)
electron configuration[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Cf (კალიფორნიუმი)
Orbital Diagram of Cf (კალიფორნიუმი)
ჟანგვის რიცხვი2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 173,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2 900
Neutron Mass Absorption
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

237Cf

mass number237
neutron number139
relative atomic mass
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
0,8 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

mass number238
neutron number140
relative atomic mass
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,1 ± 1,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1995
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

mass number239
neutron number141
relative atomic mass
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
28 ± 2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

mass number240
neutron number142
relative atomic mass
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
40,3 ± 0,9 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

mass number241
neutron number143
relative atomic mass
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,35 ± 0,18 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

mass number242
neutron number144
relative atomic mass
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,49 ± 0,15 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

mass number243
neutron number145
relative atomic mass
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,8 ± 0,3 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

mass number244
neutron number146
relative atomic mass
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,5 ± 0,5 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

mass number245
neutron number147
relative atomic mass
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 1,5 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

mass number246
neutron number148
relative atomic mass
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
35,7 ± 0,5 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

mass number247
neutron number149
relative atomic mass
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,11 ± 0,03 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

mass number248
neutron number150
relative atomic mass
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
333,5 ± 2,8 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

mass number249
neutron number151
relative atomic mass
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
351 ± 2 y
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

mass number250
neutron number152
relative atomic mass
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,08 ± 0,09 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

mass number251
neutron number153
relative atomic mass
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
898 ± 44 y
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

mass number252
neutron number154
relative atomic mass
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,645 ± 0,008 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

mass number253
neutron number155
relative atomic mass
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,81 ± 0,08 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

mass number254
neutron number156
relative atomic mass
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
60,5 ± 0,2 d
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

mass number255
neutron number157
relative atomic mass
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
85 ± 18 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

mass number256
neutron number158
relative atomic mass
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,3 ± 1,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

ისტორია

აღმომჩენიG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
location of discoveryUnited States
აღმოჩენის თარიღი1950
ეტიმოლოგიაNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants