แคลิฟอร์เนียม

แคลิฟอร์เนียม (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
เลขอะตอม98
มวลอะตอม251
เลขมวล237
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน98 p+
นิวตรอน139 n0
อิเล็กตรอน98 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cf (แคลิฟอร์เนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
15.1 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Cf (แคลิฟอร์เนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cf (แคลิฟอร์เนียม)
electron configuration[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
Orbital Diagram of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,173.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,900
Neutron Mass Absorption
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Natural Isotopes0

237Cf

เลขมวล237
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
237.062199272 ± 0.000104506 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.8 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

เลขมวล238
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
238.06149 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

เลขมวล239
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
239.062482 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

เลขมวล240
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
240.062253447 ± 0.00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.3 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

เลขมวล241
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
241.06369 ± 0.00018 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.35 ± 0.18 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

เลขมวล242
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
242.063754544 ± 0.00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.49 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

เลขมวล243
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
243.065475 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.8 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

เลขมวล244
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
244.065999447 ± 0.000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

เลขมวล245
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
245.068046755 ± 0.000002606 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 1.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

เลขมวล246
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
246.068803685 ± 0.000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.7 ± 0.5 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

เลขมวล247
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
247.070971348 ± 0.00001538 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.11 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

เลขมวล248
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
248.072182905 ± 0.000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
333.5 ± 2.8 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

เลขมวล249
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
249.074850428 ± 0.000001269 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
351 ± 2 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

เลขมวล250
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
250.076404494 ± 0.00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.08 ± 0.09 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

เลขมวล251
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
251.079587171 ± 0.000004187 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
898 ± 44 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

เลขมวล252
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
252.081626507 ± 0.000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.645 ± 0.008 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

เลขมวล253
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
253.085133723 ± 0.00000457 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.81 ± 0.08 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

เลขมวล254
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
254.087323575 ± 0.000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60.5 ± 0.2 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

เลขมวล255
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
255.091046 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85 ± 18 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

เลขมวล256
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
256.093442 ± 0.000338 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.3 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1950
ศัพทมูลวิทยาNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Cf
 • element 98
 • 98Cf

การแปล

 • ฝรั่งเศสcalifornium
 • อังกฤษcalifornium
 • เยอรมันCalifornium
 • อัมฮาราካሊፎርኒየም
 • อาหรับكاليفورنيوم
 • อาเซอร์ไบจานKalifornium
 • เบลารุสКаліфорній
 • บังกลาক্যালিফোর্নিয়াম
 • บอสเนียkalifornij
 • คาตาลันcaliforni
 • คอร์ซิกาCaliforniu
 • เช็กkalifornium
 • ชูวัชКалифорни
 • เวลส์Califforniwm
 • เดนมาร์กcalifornium
 • กรีกκαλιφόρνιο
 • เอสเปรันโตkaliforniumo
 • สเปนcalifornio
 • เอสโตเนียkalifornium
 • บาสก์kalifornio
 • เปอร์เซียکالیفرنیم
 • ฟินแลนด์kalifornium
 • ฟรูลีCaliforni
 • ไอริชCalafoirniam
 • กาลิเซียCalifornio
 • มานซ์Californium
 • จีนแคะcalifornium
 • ฮิบรูקליפורניום
 • ฮินดีฟิจิCalifornium
 • โครเอเชียkalifornij
 • เฮติครีโอลKalifònyòm
 • ฮังการีkalifornium
 • อาร์เมเนียկալիֆոռնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวcalifornium
 • อินโดนีเซียkalifornium
 • อีโดkalifornio
 • อิตาลีcalifornio
 • ญี่ปุ่นカリホルニウム
 • โลชบันjinmrkaliforni
 • ชวาKalifornium
 • เกาหลี캘리포늄
 • โกมิКалифорний
 • ละตินcalifornium
 • ลักเซมเบิร์กCalifornium
 • ลิกูเรียCalifornio
 • ลิทัวเนียkalifornis
 • ลัตเวียkalifornijs
 • มาลายาลัมകാലിഫോർണിയം
 • มราฐีकॅलिफोर्नियम
 • มารีตะวันตกКалифорний
 • มาเลย์Kalifornium
 • พม่าကာလီဖိုနီယမ်
 • ดัตช์californium
 • นอร์เวย์นีนอสก์californium
 • อ็อกซิตันcalifòrni
 • โปแลนด์kaliforn
 • โปรตุเกสcalifórnio
 • เคชวาKalifornyu
 • โรมาเนียcaliforniu
 • รัสเซียкалифорний
 • สันสกฤตकालिफोर्नियम
 • ซาคาКалифорниум
 • ซิซิลีcaliforniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKalifornijum
 • สโลวักkalifornium
 • สโลวีเนียkalifornij
 • แอลเบเนียkaliforniumi
 • เซอร์เบียкалифорнијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Californium
 • สวีเดนcalifornium
 • ตุรกีkaliforniyum
 • อุยกูร์كالىفورنىي
 • ยูเครนкаліфорній
 • อูรดูکیلیفورنیئم
 • เวปส์Kalifornii
 • เวียดนามcaliforni
 • วาเรย์Californyo
 • คัลมืยค์Калифорниүм
 • โยรูบาKalifọ́rníọ̀m
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลcalifornium
 • เซบูCalifornyo
 • มาซิโดเนียкалифорниум
 • เคิร์ดตอนกลางکالیفۆرنیۆم
 • ลาฮ์นดาکیلیفورنیم
 • เบรตันKaliforniom
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Californium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Californium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)californium
 • โปรตุเกส (บราซิล)califórnio
 • กวางตุ้ง
 • โอดิยาକାଲିଫର୍ମିଅମ
 • คุชราตકેલિફોર્નીયમ
 • ทมิฬகலிபோர்னியம்
 • ตาตาร์Калифорний
 • บัลแกเรียкалифорний
 • พีดมอนต์Califòrni
 • เนวาร์क्यालिफोर्नियम
 • กันนาดาಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್
 • คาซัคКалифорний
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Каліфорн
 • อุซเบกKaliforniy
 • อาโรมาเนียCaliforniu
 • เนปาลक्यालिफोर्नियम
 • คีร์กีซКалифорний
 • เตลูกูకాలిఫోర్నియం
 • มอลตาkalifornju
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ฮินดีकैलीफोर्नियम
 • เกลิกสกอตCalafòrnium
 • บาลีक्यालिफोर्नियम
 • cdoCalifornium
 • จีนมินหนานCalifornium
 • แฟโรKalifornium
 • อัสตูเรียสCalifornio
 • ลิมเบิร์กCalifornium
 • โภชปุรีकैलिफोर्नियम
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcalifornio
 • ตากาล็อกKalipornyo
 • แอฟริกานส์Kalifornium
 • kbpKalɩfɔrnɩyɔm
 • จีนคลาสสิก
 • ฟริเซียนเหนือKalifornium
 • โวลาพึคkalifornin
 • oloKalifornii
 • ทาจิกКалифорний
 • จอร์เจียკალიფორნიუმი
 • มองโกเลียкалифорни
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาCalifòrniu
 • สวาฮีลีKaliforni
 • อาหรับโมร็อกโกكاليفورنيوم
 • บัชคีร์Калифорний
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كاليفورنيوم
 • พัชโตکاليفورنيوم
 • คอร์นิชKaliforniom
 • บาหลีKalifornium
 • ซูลูUmNgcalife