کبالت

کبالت (Co)

عنصری از جدول تناوبی با عدد اتمی ۲۷
عدد اتمی27
عدد جرمی58.933194
عدد جرمی59
گروه9
تناوب4
بلوکd
پروتون27 p+
نوترون32 n0
الکترون27 e-
Animated مدل بور of Co (کبالت)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۱۳۵ pm
حجم مولی
۶٫۷ cm³/mol
شعاع کووالانسی
۱۱۱ pm
Metallic Radius
۱۱۶ pm
شعاع یونی
۵۸ pm
Crystal Radius
۷۲ pm
شعاع واندروالسی
۲۰۰ pm
density
۸٫۸۶ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: کبالت0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
۷۴۲٫۷ kJ/mol
میل ترکیبی الکترون
۰٫۶۶۲۲۵۶۴۶ eV/particle
ionization energy
۷٫۸۸۱۰۱ eV/particle
ionization energy of Co (کبالت)
آنتالپی تبخیر
۳۸۹٫۱ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۱۵٫۴۸ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۴۲۶٫۷ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 15, 2
مدل بور: Co (کبالت)
الکترون‌های ظرفیت2
ساختار لوویس: Co (کبالت)
آرایش اتمی[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced مدل بور of Co (کبالت)
Orbital Diagram of Co (کبالت)
عدد اکسایش-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
الکترونگاتیوی
1.88
Electrophilicity Index
۱٫۲۶۳۸۵۰۴۹۳۷۵۴۳۷۱۳ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۳٬۲۰۰٫۱۵ K
نقطه ذوب
۱٬۷۶۸٫۱۵ K
critical pressure
دمای بحرانی
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
خاکستری
appearancehard lustrous gray metal
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۱۰۰ W/(m K)
انبساط گرمایی
۰٫۰۰۰۰۱۳ 1/K
ظرفیت حرارتی مولی
۲۴٫۸۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۴۲۱ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۱۷ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeferromagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
magnetic ordering
نقطه کوری
۱٬۳۹۴ K
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیشش ضلعی ساده (HEX)
ثابت شبکه
۲٫۵۱ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
خواص مکانیکی مواد
سختی
۵ MPa
مدول حجمی
۱۸۰ GPa
مدول برشی
۷۵ GPa
مدول یانگ
۲۰۹ GPa
نسبت پواسون
۰٫۳۱
سرعت صوت
۴٬۷۲۰ m/s
دسته‌بندی
دستهفلزات واسطه, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
۷۱۹٫۸ kJ/mol
قطبش‌پذیری
۵۵ ± ۴ a₀
C6 Dispersion Coefficient
۴۰۸ a₀
allotrope
سطح مقطع نوترون
۳۷٫۲
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۲۱
عدد کوانتومی4F9/2
گروه فضایی194 (P63/mmc)

ایزوتوپ‌های کبالت

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار31
Natural Isotopes1

47Co

عدد جرمی47
عدد جرمی20
جرم اتمی نسبی
۴۷٫۰۱۱۴۰۱ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

48Co

عدد جرمی48
عدد جرمی21
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۰۰۱۸۵۷ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

49Co

عدد جرمی49
عدد جرمی22
جرم اتمی نسبی
۴۸٫۹۸۹۵۰۱ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

50Co

عدد جرمی50
عدد جرمی23
جرم اتمی نسبی
۴۹٫۹۸۱۱۱۷ ± ۰٫۰۰۰۱۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۸٫۸ ± ۰٫۲ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

عدد جرمی51
عدد جرمی24
جرم اتمی نسبی
۵۰٫۹۷۰۶۴۷ ± ۰٫۰۰۰۰۵۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۸٫۸ ± ۱٫۹ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

عدد جرمی52
عدد جرمی25
جرم اتمی نسبی
۵۱٫۹۶۳۱۳۰۲۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۶۶۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۱٫۷ ± ۲٫۱ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

عدد جرمی53
عدد جرمی26
جرم اتمی نسبی
۵۲٫۹۵۴۲۰۳۲۷۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۸۵۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴۴٫۶ ± ۲٫۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1970
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

عدد جرمی54
عدد جرمی27
جرم اتمی نسبی
۵۳٫۹۴۸۴۵۹۰۷۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۸ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۳٫۲۷ ± ۰٫۰۶ ms
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

عدد جرمی55
عدد جرمی28
جرم اتمی نسبی
۵۴٫۹۴۱۹۹۶۴۱۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۳۴ Da
g-factor
۱٫۳۷۷۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۷٫۵۳ ± ۰٫۰۳ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1938
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

عدد جرمی56
عدد جرمی29
جرم اتمی نسبی
۵۵٫۹۳۹۸۳۸۰۳۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۱ Da
g-factor
۰٫۹۶۲۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۷٫۲۳۶ ± ۰٫۰۲۶ d
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۵ ± ۰٫۰۹
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

عدد جرمی57
عدد جرمی30
جرم اتمی نسبی
۵۶٫۹۳۶۲۸۹۸۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۵۵۳ Da
g-factor
۱٫۳۴۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴ ± ۰٫۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۷۱٫۸۱۱ ± ۰٫۰۳۲ d
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۴ ± ۰٫۱
تاریخ کشف1941
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

58Co

عدد جرمی58
عدد جرمی31
جرم اتمی نسبی
۵۷٫۹۳۵۷۵۱۲۹۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۲۳۷ Da
g-factor
۲٫۰۲۲ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰٫۸۴۴ ± ۰٫۰۲ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۳ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

عدد جرمی59
عدد جرمی32
جرم اتمی نسبی
۵۸٫۹۳۳۱۹۳۵۲۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۲۶ Da
g-factor
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۲ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1923
پاریته-

60Co

عدد جرمی60
عدد جرمی33
جرم اتمی نسبی
۵۹٫۹۳۳۸۱۵۵۳۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۴۳۳ Da
g-factor
۰٫۷۵۹۸ ± ۰٫۰۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۲۷۱۴ ± ۰٫۰۰۰۶ y
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۶ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1941
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

61Co

عدد جرمی61
عدد جرمی34
جرم اتمی نسبی
۶۰٫۹۳۲۴۷۶۰۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۹۰۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۴۹ ± ۰٫۰۰۵ h
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1947
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

62Co

عدد جرمی62
عدد جرمی35
جرم اتمی نسبی
۶۱٫۹۳۴۰۵۸۱۹۸ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۹۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۵۴ ± ۰٫۱ m
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1949
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

63Co

عدد جرمی63
عدد جرمی36
جرم اتمی نسبی
۶۲٫۹۳۳۵۹۹۶۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۹۹۴۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۹ ± ۰٫۴ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1960
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

64Co

عدد جرمی64
عدد جرمی37
جرم اتمی نسبی
۶۳٫۹۳۵۸۱۰۱۷۶ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۴۷۶ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰۰ ± ۳۰ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

65Co

عدد جرمی65
عدد جرمی38
جرم اتمی نسبی
۶۴٫۹۳۶۴۶۲۰۷۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۲۳۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۱۶ ± ۰٫۰۳ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

66Co

عدد جرمی66
عدد جرمی39
جرم اتمی نسبی
۶۵٫۹۳۹۴۴۲۹۴۳ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۹۴ ± ۱۷ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

عدد جرمی67
عدد جرمی40
جرم اتمی نسبی
۶۶٫۹۴۰۶۰۹۶۲۵ ± ۰٫۰۰۰۰۰۶۹۱۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲۹ ± ۲۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

عدد جرمی68
عدد جرمی41
جرم اتمی نسبی
۶۷٫۹۴۴۵۵۹۴۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۱۴۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۰۰ ± ۲۰ ms
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

عدد جرمی69
عدد جرمی42
جرم اتمی نسبی
۶۸٫۹۴۵۹۰۹ ± ۰٫۰۰۰۰۹۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۸۰ ± ۲۰ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1985
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

عدد جرمی70
عدد جرمی43
جرم اتمی نسبی
۶۹٫۹۵۰۰۵۳۴ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۰۸ ± ۷ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1998
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

عدد جرمی71
عدد جرمی44
جرم اتمی نسبی
۷۰٫۹۵۲۳۶۶۹۲۳ ± ۰٫۰۰۰۴۹۹۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۰ ± ۳ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

عدد جرمی72
عدد جرمی45
جرم اتمی نسبی
۷۱٫۹۵۶۷۳۶ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۱٫۵ ± ۰٫۳ ms
اسپین6
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1992
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

عدد جرمی73
عدد جرمی46
جرم اتمی نسبی
۷۲٫۹۵۹۲۳۸ ± ۰٫۰۰۰۳۲۲ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۲ ± ۰٫۸ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

عدد جرمی74
عدد جرمی47
جرم اتمی نسبی
۷۳٫۹۶۳۹۹۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۱٫۳ ± ۱٫۳ ms
اسپین7
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

عدد جرمی75
عدد جرمی48
جرم اتمی نسبی
۷۴٫۹۶۷۱۹۲ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۶٫۵ ± ۱٫۲ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1995
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

عدد جرمی76
عدد جرمی49
جرم اتمی نسبی
۷۵٫۹۷۲۴۵۳ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳ ± ۶ ms
اسپین8
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2010
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

عدد جرمی77
عدد جرمی50
جرم اتمی نسبی
۷۶٫۹۷۶۴۷۹ ± ۰٫۰۰۰۶۴۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵ ± ۶ ms
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2014
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

عدد جرمی78
عدد جرمی51
جرم اتمی نسبی
۷۷٫۹۸۳۵۵۳ ± ۰٫۰۰۰۷۵۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف2017
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

تاریخ

کاشفGeorge Brandt
مکان کشفSweden
تاریخ کشف1739
ریشه‌شناسیGerman: kobold (goblin).
pronunciationKO-bolt (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
۲۵ mg/kg
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۰۲ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۵۹ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۴ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۳ %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236