કોબાલ્ટનો

કોબાલ્ટનો (Co)

chemical element with symbol Co and atomic number 27
Atomic Number27
Atomic Weight58.933194
mass number59
Group9
Period4
Blockd
પ્રોટોન27 p+
neutron32 n0
ઈલેક્ટ્રોન27 e-
Animated બૉહરનો સિદ્ધાંત of Co (કોબાલ્ટનો)

Physical Property

Atomic Radius
135 pm
molar volume
Covalent Radius
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waals radius
200 pm
density
8.86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: કોબાલ્ટનો0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtomic RadiusCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

રાસાયણિક ગુણધર્મ

ઉર્જા
proton affinity
742.7 kJ/mol
electron affinity
0.66225646 eV/particle
ionization energy
7.88101 eV/particle
ionization energy of Co (કોબાલ્ટનો)
enthalpy of vaporization
389.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
15.48 kJ/mol
standard enthalpy of formation
426.7 kJ/mol
ઈલેક્ટ્રોન
electron shell2, 8, 15, 2
બૉહરનો સિદ્ધાંત: Co (કોબાલ્ટનો)
valence electron2
Lewis structure: Co (કોબાલ્ટનો)
electron configuration[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced બૉહરનો સિદ્ધાંત of Co (કોબાલ્ટનો)
Orbital Diagram of Co (કોબાલ્ટનો)
oxidation number-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
વિદ્યુતઋણતા
1.88
Electrophilicity Index
1.2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,200.15 K
Melting Point
1,768.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
color
Gray
appearancehard lustrous gray metal
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0.000013 1/K
molar heat capacity
24.81 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
17 MS/m
electrical resistivity
0.00000006000000000002 m Ω
superconductivity
magnetism
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1,394 K
Néel temperature
structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
bulk modulus
180 GPa
shear modulus
75 GPa
Young's modulus
209 GPa
Poisson's ratio
0.31
અવાજની ઝડપ
4,720 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
719.8 kJ/mol
polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Neutron cross section
37.2
Neutron Mass Absorption
0.021
quantum number4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes1

47Co

mass number47
neutron number20
relative atomic mass
47.011401 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

48Co

mass number48
neutron number21
relative atomic mass
48.001857 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી+

decay modeintensity
p (proton emission)

49Co

mass number49
neutron number22
relative atomic mass
48.989501 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ
પૅરિટી-

decay modeintensity
p (proton emission)

50Co

mass number50
neutron number23
relative atomic mass
49.981117 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
38.8 ± 0.2 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

mass number51
neutron number24
relative atomic mass
50.970647 ± 0.000052 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
68.8 ± 1.9 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

mass number52
neutron number25
relative atomic mass
51.963130224 ± 0.000005669 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
111.7 ± 2.1 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1987
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

mass number53
neutron number26
relative atomic mass
52.954203278 ± 0.000001854 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
244.6 ± 2.8 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1970
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

mass number54
neutron number27
relative atomic mass
53.948459075 ± 0.00000038 Da
g-factor
0
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
193.27 ± 0.06 ms
પ્રચક્રણ0
nuclear quadrupole moment
0
શોધની તારીખ1952
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

mass number55
neutron number28
relative atomic mass
54.941996416 ± 0.000000434 Da
g-factor
1.3777142857143 ± 0.00085714285714286
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
17.53 ± 0.03 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1938
પૅરિટી-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

mass number56
neutron number29
relative atomic mass
55.939838032 ± 0.00000051 Da
g-factor
0.9625 ± 0.0025
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
77.236 ± 0.026 d
પ્રચક્રણ4
nuclear quadrupole moment
0.25 ± 0.09
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

mass number57
neutron number30
relative atomic mass
56.936289819 ± 0.000000553 Da
g-factor
1.3485714285714 ± 0.0028571428571429
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
271.811 ± 0.032 d
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.54 ± 0.1
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

mass number58
neutron number31
relative atomic mass
57.935751292 ± 0.000001237 Da
g-factor
2.022 ± 0.004
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
70.844 ± 0.02 d
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.03
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

mass number59
neutron number32
relative atomic mass
58.933193524 ± 0.000000426 Da
g-factor
natural abundance
100
radioactivitystable isotope
half-lifeNot Radioactive ☢️
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.03
શોધની તારીખ1923
પૅરિટી-

60Co

mass number60
neutron number33
relative atomic mass
59.933815536 ± 0.000000433 Da
g-factor
0.7598 ± 0.0016
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
5.2714 ± 0.0006 y
પ્રચક્રણ5
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.06
શોધની તારીખ1941
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

mass number61
neutron number34
relative atomic mass
60.932476031 ± 0.000000901 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.649 ± 0.005 h
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1947
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

mass number62
neutron number35
relative atomic mass
61.934058198 ± 0.00001994 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.54 ± 0.1 m
પ્રચક્રણ2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1949
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

mass number63
neutron number36
relative atomic mass
62.93359963 ± 0.000019941 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.9 ± 0.4 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1960
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

mass number64
neutron number37
relative atomic mass
63.935810176 ± 0.000021476 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
300 ± 30 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1969
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

mass number65
neutron number38
relative atomic mass
64.936462071 ± 0.000002235 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
1.16 ± 0.03 s
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1978
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

mass number66
neutron number39
relative atomic mass
65.939442943 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
194 ± 17 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

mass number67
neutron number40
relative atomic mass
66.940609625 ± 0.000006917 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
329 ± 28 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

mass number68
neutron number41
relative atomic mass
67.944559401 ± 0.000004142 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
200 ± 20 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

mass number69
neutron number42
relative atomic mass
68.945909 ± 0.000092 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
180 ± 20 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1985
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

mass number70
neutron number43
relative atomic mass
69.9500534 ± 0.0000118 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
508 ± 7 ms
પ્રચક્રણ1
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1998
પૅરિટી+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

mass number71
neutron number44
relative atomic mass
70.952366923 ± 0.00049923 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
80 ± 3 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

mass number72
neutron number45
relative atomic mass
71.956736 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
51.5 ± 0.3 ms
પ્રચક્રણ6
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1992
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

mass number73
neutron number46
relative atomic mass
72.959238 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
42 ± 0.8 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

mass number74
neutron number47
relative atomic mass
73.963993 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
31.3 ± 1.3 ms
પ્રચક્રણ7
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

mass number75
neutron number48
relative atomic mass
74.967192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
26.5 ± 1.2 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ1995
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

mass number76
neutron number49
relative atomic mass
75.972453 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
23 ± 6 ms
પ્રચક્રણ8
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2010
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

mass number77
neutron number50
relative atomic mass
76.976479 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
15 ± 6 ms
પ્રચક્રણ7/2
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2014
પૅરિટી-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

mass number78
neutron number51
relative atomic mass
77.983553 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
radioactivity☢️ radioactive element
half-life
પ્રચક્રણ
nuclear quadrupole moment
શોધની તારીખ2017
પૅરિટી

decay modeintensity
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

ઈતિહાસ

શોધક અથવા સંશોધકGeorge Brandt
શોધનું સ્થળSweden
શોધની તારીખ1739
etymologyGerman: kobold (goblin).
ઉચ્ચારKO-bolt (અંગ્રેજી)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0.00002 mg/L
natural abundance (માનવ શરીર)
0.000002 %
natural abundance (ઉલ્કા)
0.059 %
natural abundance (સૂર્ય)
0.0004 %
Abundance in Universe
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236