கோபால்ட்

கோபால்ட் (Co)

chemical element with symbol Co and atomic number 27
Atomic Number27
Atomic Weight58.933194
திணிவெண்59
Group9
Period4
Blockd
நேர்மின்னி27 p+
நொதுமி32 n0
எதிர்மின்னி27 e-
Animated போர் அணு மாதிரி of Co (கோபால்ட்)

Physical Property

அணு ஆரம்
135 pm
molar volume
பங்கீட்டு ஆரை
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
வாண்டெர்வால்சு ஆரம்
200 pm
அடர்த்தி
8.86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: கோபால்ட்0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmஅணு ஆரம்பங்கீட்டு ஆரைMetallic Radiusவாண்டெர்வால்சு ஆரம்

Chemical Property

ஆற்றல்
proton affinity
742.7 kJ/mol
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி
0.66225646 eV/particle
ionization energy
7.88101 eV/particle
ionization energy of Co (கோபால்ட்)
ஆவியாதல் உள்ளீட்டு வெப்பம்
389.1 kJ/mol
enthalpy of fusion
15.48 kJ/mol
standard enthalpy of formation
426.7 kJ/mol
எதிர்மின்னி
electron shell2, 8, 15, 2
போர் அணு மாதிரி: Co (கோபால்ட்)
இணைதிறன் எதிர்மின்னி2
Lewis structure: Co (கோபால்ட்)
எதிர்மின்னி அமைப்பு[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced போர் அணு மாதிரி of Co (கோபால்ட்)
Orbital Diagram of Co (கோபால்ட்)
ஆக்சிசனேற்ற எண்-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.88
Electrophilicity Index
1.2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
பௌதிக நிலைSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3,200.15 K
Melting Point
1,768.15 K
critical pressure
critical temperature
மும்மைப் புள்ளி
appearance
நிறம்
Gray
appearancehard lustrous gray metal
ஒளிவிலகல் குறிப்பெண்
பொருளின் பண்புகள்
Thermal Conductivity
வெப்ப விரிவு
0.000013 1/K
molar heat capacity
24.81 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0.421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
மின் கடத்துதிறன்
17 MS/m
மின்கடத்துதிறன் மற்றும் மின்தடைத்திறன்
0.00000006000000000002 m Ω
மீக்கடத்துத்திறன்
காந்தவியல்
typeferromagnetic
காந்த ஏற்புத்திறன் (Mass)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Molar)
காந்த ஏற்புத்திறன் (Volume)
magnetic ordering
கியூரி வெப்பநிலை
1,394 K
Néel temperature
கட்டமைப்பு
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
அமுங்குமை
180 GPa
shear modulus
75 GPa
யங்கின் மட்டு
209 GPa
பாய்சான் விகிதம்
0.31
ஒலியின் விரைவு
4,720 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
719.8 kJ/mol
polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Neutron cross section
37.2
Neutron Mass Absorption
0.021
குவாண்டம் எண்4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes1

47Co

திணிவெண்47
neutron number20
relative atomic mass
47.011401 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

48Co

திணிவெண்48
neutron number21
relative atomic mass
48.001857 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

49Co

திணிவெண்49
neutron number22
relative atomic mass
48.989501 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

50Co

திணிவெண்50
neutron number23
relative atomic mass
49.981117 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
38.8 ± 0.2 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

திணிவெண்51
neutron number24
relative atomic mass
50.970647 ± 0.000052 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
68.8 ± 1.9 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

திணிவெண்52
neutron number25
relative atomic mass
51.963130224 ± 0.000005669 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
111.7 ± 2.1 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

திணிவெண்53
neutron number26
relative atomic mass
52.954203278 ± 0.000001854 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
244.6 ± 2.8 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

திணிவெண்54
neutron number27
relative atomic mass
53.948459075 ± 0.00000038 Da
g-factor
0
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
193.27 ± 0.06 ms
சுழற்சி0
nuclear quadrupole moment
0
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

திணிவெண்55
neutron number28
relative atomic mass
54.941996416 ± 0.000000434 Da
g-factor
1.3777142857143 ± 0.00085714285714286
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
17.53 ± 0.03 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

திணிவெண்56
neutron number29
relative atomic mass
55.939838032 ± 0.00000051 Da
g-factor
0.9625 ± 0.0025
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
77.236 ± 0.026 d
சுழற்சி4
nuclear quadrupole moment
0.25 ± 0.09
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

திணிவெண்57
neutron number30
relative atomic mass
56.936289819 ± 0.000000553 Da
g-factor
1.3485714285714 ± 0.0028571428571429
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
271.811 ± 0.032 d
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.54 ± 0.1
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

திணிவெண்58
neutron number31
relative atomic mass
57.935751292 ± 0.000001237 Da
g-factor
2.022 ± 0.004
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
70.844 ± 0.02 d
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

திணிவெண்59
neutron number32
relative atomic mass
58.933193524 ± 0.000000426 Da
g-factor
natural abundance
100
கதிரியக்கம்நிலைப்பெற்ற ஓரிடத்தான்
அரைவாழ்வுக் காலம்Not Radioactive ☢️
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.03
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1923
parity-

60Co

திணிவெண்60
neutron number33
relative atomic mass
59.933815536 ± 0.000000433 Da
g-factor
0.7598 ± 0.0016
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
5.2714 ± 0.0006 y
சுழற்சி5
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.06
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

திணிவெண்61
neutron number34
relative atomic mass
60.932476031 ± 0.000000901 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.649 ± 0.005 h
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

திணிவெண்62
neutron number35
relative atomic mass
61.934058198 ± 0.00001994 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.54 ± 0.1 m
சுழற்சி2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1949
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

திணிவெண்63
neutron number36
relative atomic mass
62.93359963 ± 0.000019941 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.9 ± 0.4 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

திணிவெண்64
neutron number37
relative atomic mass
63.935810176 ± 0.000021476 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
300 ± 30 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

திணிவெண்65
neutron number38
relative atomic mass
64.936462071 ± 0.000002235 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
1.16 ± 0.03 s
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

திணிவெண்66
neutron number39
relative atomic mass
65.939442943 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
194 ± 17 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

திணிவெண்67
neutron number40
relative atomic mass
66.940609625 ± 0.000006917 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
329 ± 28 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

திணிவெண்68
neutron number41
relative atomic mass
67.944559401 ± 0.000004142 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
200 ± 20 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

திணிவெண்69
neutron number42
relative atomic mass
68.945909 ± 0.000092 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
180 ± 20 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

திணிவெண்70
neutron number43
relative atomic mass
69.9500534 ± 0.0000118 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
508 ± 7 ms
சுழற்சி1
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

திணிவெண்71
neutron number44
relative atomic mass
70.952366923 ± 0.00049923 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
80 ± 3 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

திணிவெண்72
neutron number45
relative atomic mass
71.956736 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
51.5 ± 0.3 ms
சுழற்சி6
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

திணிவெண்73
neutron number46
relative atomic mass
72.959238 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
42 ± 0.8 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

திணிவெண்74
neutron number47
relative atomic mass
73.963993 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
31.3 ± 1.3 ms
சுழற்சி7
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

திணிவெண்75
neutron number48
relative atomic mass
74.967192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
26.5 ± 1.2 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

திணிவெண்76
neutron number49
relative atomic mass
75.972453 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
23 ± 6 ms
சுழற்சி8
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

திணிவெண்77
neutron number50
relative atomic mass
76.976479 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
15 ± 6 ms
சுழற்சி7/2
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2014
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

திணிவெண்78
neutron number51
relative atomic mass
77.983553 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
கதிரியக்கம்☢️ radioactive element
அரைவாழ்வுக் காலம்
சுழற்சி
nuclear quadrupole moment
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்2017
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

வரலாறு

கண்டுபிடிப்பாளர்George Brandt
location of discoverySweden
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம்1739
சொற்பிறப்பியல்German: kobold (goblin).
pronunciationKO-bolt (ஆங்கிலம்)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (பெருங்கடல்)
0.00002 mg/L
natural abundance (மனித உடல்)
0.000002 %
natural abundance (எரிவெள்ளி)
0.059 %
natural abundance (ஞாயிறு (சூரியன்))
0.0004 %
Abundance in Universe
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236