سزیم

سزیم (Cs)

یکی از عنصرهای جدول تناوبی با عدد اتمی ۵۵
عدد اتمی55
عدد جرمی132.90545196
عدد جرمی133
گروه1
تناوب6
بلوکs
پروتون55 p+
نوترون78 n0
الکترون55 e-
Animated مدل بور of Cs (سزیم)

ویژگی فیزیکی

شعاع اتمی
۲۶۰ pm
حجم مولی
شعاع کووالانسی
۲۳۲ pm
Metallic Radius
۲۳۵ pm
شعاع یونی
۱۶۷ pm
Crystal Radius
۱۸۱ pm
شعاع واندروالسی
۳۴۳ pm
density
۱٫۸۷۳ g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: سزیم0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350pmشعاع اتمیشعاع کووالانسیMetallic Radiusشعاع واندروالسی

خواص شیمیایی

انرژی
پروتون‌خواهی
میل ترکیبی الکترون
۰٫۴۷۱۶۲۶ eV/particle
ionization energy
۳٫۸۹۳۹۰۵۵۴۸ eV/particle
ionization energy of Cs (سزیم)
آنتالپی تبخیر
۶۸٫۳ kJ/mol
آنتالپی ذوب
۲٫۰۹ kJ/mol
آنتالپی استاندارد تشکیل
۷۶٫۵ kJ/mol
الکترون
لایه الکترونی2, 8, 18, 18, 8, 1
مدل بور: Cs (سزیم)
الکترون‌های ظرفیت1
ساختار لوویس: Cs (سزیم)
آرایش اتمی[Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1
Enhanced مدل بور of Cs (سزیم)
Orbital Diagram of Cs (سزیم)
عدد اکسایش-1, 1
الکترونگاتیوی
0.79
Electrophilicity Index
۰٫۶۹۶۰۹۵۴۴۷۱۰۱۹۴۷ eV/particle
fundamental state of matter
حالت یا فازجامد
gaseous state of matter
نقطه جوش
۹۴۴٫۱۵ K
نقطه ذوب
۳۰۱٫۶۵ K
critical pressure
۹٫۴ MPa
دمای بحرانی
۱٬۹۳۸٫۱۵ K
نقطه سه‌گانه
appearance
رنگ
نقره ای
appearancesilvery gold
ضریب شکست
خواص مواد
رسانایی گرما
۳۵٫۹ W/(m K)
انبساط گرمایی
ظرفیت حرارتی مولی
۳۲٫۲۱ J/(mol K)
ظرفیت گرمایی ویژه
۰٫۲۴۲ J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی
۵ MS/m
رسانایی الکتریکی
۰٫۰۰۰۰۰۰۲ m Ω
ابررسانایی
مغناطیس
typeparamagnetic
پذیرفتاری مغناطیسی (Mass)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸ m³/Kg
پذیرفتاری مغناطیسی (Molar)
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۲ m³/mol
پذیرفتاری مغناطیسی (Volume)
۰٫۰۰۰۰۰۵۲۶
magnetic ordering
نقطه کوری
دمای نیل
سازه
ساختار کریستالیمکعب بدن محور (BCC)
ثابت شبکه
۶٫۰۵ Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
خواص مکانیکی مواد
سختی
۰٫۲ MPa
مدول حجمی
۱٫۶ GPa
مدول برشی
مدول یانگ
۱٫۷ GPa
نسبت پواسون
سرعت صوت
دسته‌بندی
دستهفلزات قلیایی, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
قطبش‌پذیری
۴۰۰٫۹ ± ۰٫۷ a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
سطح مقطع نوترون
۲۹
Neutron Mass Absorption
۰٫۰۰۷۷
عدد کوانتومی2S1/2
گروه فضایی229 (Im_3m)

ایزوتوپ‌های سزیم

ایزوتوپ های پایدار1
ایزوتوپ های ناپایدار41
Natural Isotopes1

111Cs

عدد جرمی111
عدد جرمی56
جرم اتمی نسبی
۱۱۰٫۹۵۳۹۴۵ ± ۰٫۰۰۰۲۱۵ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)

112Cs

عدد جرمی112
عدد جرمی57
جرم اتمی نسبی
۱۱۱٫۹۵۰۱۷۲ ± ۰٫۰۰۰۱۲۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۹۰ ± ۳۰ us
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1994
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

عدد جرمی113
عدد جرمی58
جرم اتمی نسبی
۱۱۲٫۹۴۴۴۲۸۴۸۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۲۰۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۶٫۹۴ ± ۰٫۰۹ us
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1984
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
p (proton emission)100%

114Cs

عدد جرمی114
عدد جرمی59
جرم اتمی نسبی
۱۱۳٫۹۴۱۲۹۲۲۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۹۱۳۲۳ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۷۰ ± ۲۰ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

عدد جرمی115
عدد جرمی60
جرم اتمی نسبی
۱۱۴٫۹۳۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۱۱ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۴ ± ۰٫۸ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

عدد جرمی116
عدد جرمی61
جرم اتمی نسبی
۱۱۵٫۹۳۳۳۹۵ ± ۰٫۰۰۰۱۰۸ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۷۰۰ ± ۴۰ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1975
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

عدد جرمی117
عدد جرمی62
جرم اتمی نسبی
۱۱۶٫۹۲۸۶۱۶۷۲۳ ± ۰٫۰۰۰۰۶۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸٫۴ ± ۰٫۶ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1972
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

عدد جرمی118
عدد جرمی63
جرم اتمی نسبی
۱۱۷٫۹۲۶۵۵۹۵۱۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳۶۹ Da
g-factor
۱٫۹۳۵ ± ۰٫۰۰۲۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۴ ± ۲ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳۱ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

عدد جرمی119
عدد جرمی64
جرم اتمی نسبی
۱۱۸٫۹۲۲۳۷۷۳۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴۹۶۵ Da
g-factor
۱٫۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ± ۰٫۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۳ ± ۰٫۲ s
اسپین9/2
nuclear quadrupole moment
۲٫۶۵ ± ۰٫۱۷
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

عدد جرمی120
عدد جرمی65
جرم اتمی نسبی
۱۱۹٫۹۲۰۶۷۷۲۷۷ ± ۰٫۰۰۰۰۱۰۷۰۲ Da
g-factor
۱٫۹۳ ± ۰٫۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۰٫۴ ± ۰٫۶ s
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۱٫۳۶ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

عدد جرمی121
عدد جرمی66
جرم اتمی نسبی
۱۲۰٫۹۱۷۲۲۷۲۳۵ ± ۰٫۰۰۰۰۱۵۳۴ Da
g-factor
۰٫۵۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۵ ± ۴ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۷۹ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

عدد جرمی122
عدد جرمی67
جرم اتمی نسبی
۱۲۱٫۹۱۶۱۰۸۱۴۴ ± ۰٫۰۰۰۰۳۶۱۶۴ Da
g-factor
۰٫۱۳۳ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۱٫۱۸ ± ۰٫۱۹ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۱۷۹ ± ۰٫۰۱
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

عدد جرمی123
عدد جرمی68
جرم اتمی نسبی
۱۲۲٫۹۱۲۹۹۶۰۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۳ Da
g-factor
۲٫۷۵ ± ۰٫۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵٫۸۸ ± ۰٫۰۳ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

عدد جرمی124
عدد جرمی69
جرم اتمی نسبی
۱۲۳٫۹۱۲۲۴۷۳۶۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۲۳ Da
g-factor
۰٫۶۷۲ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۹ ± ۰٫۴ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶۹ ± ۰٫۰۴
تاریخ کشف1969
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

عدد جرمی125
عدد جرمی70
جرم اتمی نسبی
۱۲۴٫۹۰۹۷۲۵۹۵۳ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۳۰۴ Da
g-factor
۲٫۸۱۴ ± ۰٫۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۴۴٫۳۵ ± ۰٫۲۹ m
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

عدد جرمی126
عدد جرمی71
جرم اتمی نسبی
۱۲۵٫۹۰۹۴۴۵۸۲۱ ± ۰٫۰۰۰۰۱۱۱۲ Da
g-factor
۰٫۷۷۶ ± ۰٫۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۴ ± ۰٫۰۲ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۶۴ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1954
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

عدد جرمی127
عدد جرمی72
جرم اتمی نسبی
۱۲۶٫۹۰۷۴۱۷۵۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۹۸۷ Da
g-factor
۲٫۹۱۴ ± ۰٫۰۱۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۲۵ ± ۰٫۱ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

عدد جرمی128
عدد جرمی73
جرم اتمی نسبی
۱۲۷٫۹۰۷۷۴۸۴۵۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۵۷۷۱ Da
g-factor
۰٫۹۷۲ ± ۰٫۰۰۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳٫۶۴ ± ۰٫۰۱۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۵۴ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

عدد جرمی129
عدد جرمی74
جرم اتمی نسبی
۱۲۸٫۹۰۶۰۶۵۹۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۴۸۸۸ Da
g-factor
۲٫۹۷۸ ± ۰٫۰۱۶
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲٫۰۶ ± ۰٫۰۶ h
اسپین1/2
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1950
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

عدد جرمی130
عدد جرمی75
جرم اتمی نسبی
۱۲۹٫۹۰۶۷۰۹۲۸۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۷۱ Da
g-factor
۱٫۴۵۸ ± ۰٫۰۰۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۹٫۲۱ ± ۰٫۰۴ m
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۵۶ ± ۰٫۰۰۶
تاریخ کشف1952
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

عدد جرمی131
عدد جرمی76
جرم اتمی نسبی
۱۳۰٫۹۰۵۴۶۸۴۵۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹ Da
g-factor
۱٫۴۱۴۴ ± ۰٫۰۰۱۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۶۸۹ ± ۰٫۰۱۶ d
اسپین5/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۹ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1947
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
ϵ (electron capture)100%

132Cs

عدد جرمی132
عدد جرمی77
جرم اتمی نسبی
۱۳۱٫۹۰۶۴۳۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۱۱۱۲ Da
g-factor
۱٫۱۰۹۵ ± ۰٫۰۰۳۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶٫۴۸ ± ۰٫۰۰۶ d
اسپین2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۸ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1953
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

عدد جرمی133
عدد جرمی78
جرم اتمی نسبی
۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹۵۸ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۸ Da
g-factor
۰٫۷۳۶۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
۱۰۰
واپاشی هسته ایایزوتوپ پایدار
نیمه‌عمرNot Radioactive ☢️
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۰۳۴۳ ± ۰٫۰۰۰۱
تاریخ کشف1921
پاریته+

134Cs

عدد جرمی134
عدد جرمی79
جرم اتمی نسبی
۱۳۳٫۹۰۶۷۱۸۵۰۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱۷ Da
g-factor
۰٫۷۴۷۳۲۵ ± ۰٫۰۰۰۳۵
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲٫۰۶۵ ± ۰٫۰۰۰۴ y
اسپین4
nuclear quadrupole moment
۰٫۳۷ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1940
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

عدد جرمی135
عدد جرمی80
جرم اتمی نسبی
۱۳۴٫۹۰۵۹۷۶۹۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۹ Da
g-factor
۰٫۷۷۹۵۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹ ± ۰٫۰۰۰۳۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۳۳ ± ۰٫۱۹ My
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۴۸ ± ۰٫۰۰۳
تاریخ کشف1949
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

136Cs

عدد جرمی136
عدد جرمی81
جرم اتمی نسبی
۱۳۵٫۹۰۷۳۱۱۴۳۱ ± ۰٫۰۰۰۰۰۲۰۱ Da
g-factor
۰٫۷۴۱ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۳٫۰۱ ± ۰٫۰۵ d
اسپین5
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱۳ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

137Cs

عدد جرمی137
عدد جرمی82
جرم اتمی نسبی
۱۳۶٫۹۰۷۰۸۹۲۹۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۲۴ Da
g-factor
۰٫۸۱۰۶۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱ ± ۰٫۰۰۰۴
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۰٫۰۴ ± ۰٫۰۴ y
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۰۴۸ ± ۰٫۰۰۲
تاریخ کشف1951
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

138Cs

عدد جرمی138
عدد جرمی83
جرم اتمی نسبی
۱۳۷٫۹۱۱۰۱۷۱۱۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۳۱ Da
g-factor
۰٫۲۳۳ ± ۰٫۰۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۳٫۵ ± ۰٫۲ m
اسپین3
nuclear quadrupole moment
۰٫۱۱۲ ± ۰٫۰۱۷
تاریخ کشف1943
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

139Cs

عدد جرمی139
عدد جرمی84
جرم اتمی نسبی
۱۳۸٫۹۱۳۳۶۳۸۲۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۳۶۴ Da
g-factor
۰٫۷۶۸ ± ۰٫۰۰۱۱۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹٫۲۷ ± ۰٫۰۵ m
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۶۳ ± ۰٫۰۱۴
تاریخ کشف1939
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

140Cs

عدد جرمی140
عدد جرمی85
جرم اتمی نسبی
۱۳۹٫۹۱۷۲۸۳۷۰۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۸۰۱ Da
g-factor
۰٫۱۳۴ ± ۰٫۰۰۱
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۶۳٫۷ ± ۰٫۳ s
اسپین1
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۰۹۴ ± ۰٫۰۱۵
تاریخ کشف1950
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%

141Cs

عدد جرمی141
عدد جرمی86
جرم اتمی نسبی
۱۴۰٫۹۲۰۰۴۵۲۷۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۷۱ Da
g-factor
۰٫۶۹۴۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۳ ± ۰٫۰۰۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۴٫۸۴ ± ۰٫۱۶ s
اسپین7/2
nuclear quadrupole moment
‎−۰٫۴۲ ± ۰٫۰۷
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

عدد جرمی142
عدد جرمی87
جرم اتمی نسبی
۱۴۱٫۹۲۴۲۹۹۵۱۴ ± ۰٫۰۰۰۰۰۷۵۸۶ Da
g-factor
۰
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۶۸۷ ± ۰٫۰۱ s
اسپین0
nuclear quadrupole moment
۰
تاریخ کشف1962
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

عدد جرمی143
عدد جرمی88
جرم اتمی نسبی
۱۴۲٫۹۲۷۳۴۷۳۴۶ ± ۰٫۰۰۰۰۰۸۱۳ Da
g-factor
۰٫۵۷۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱٫۸۰۲ ± ۰٫۰۰۸ s
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۴۴ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1962
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

عدد جرمی144
عدد جرمی89
جرم اتمی نسبی
۱۴۳٫۹۳۲۰۷۵۴۰۲ ± ۰٫۰۰۰۰۲۱۶۱۲ Da
g-factor
‎−۰٫۵۴۵ ± ۰٫۰۰۳
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۹۹۴ ± ۶ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۹ ± ۰٫۰۲
تاریخ کشف1967
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

عدد جرمی145
عدد جرمی90
جرم اتمی نسبی
۱۴۴٫۹۳۵۵۲۸۹۲۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹۷۳۳ Da
g-factor
۰٫۵۲۲ ± ۰٫۰۰۲۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۸۲ ± ۴ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
۰٫۵۸ ± ۰٫۰۶
تاریخ کشف1971
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

عدد جرمی146
عدد جرمی91
جرم اتمی نسبی
۱۴۵٫۹۴۰۶۲۱۸۶۷ ± ۰٫۰۰۰۰۰۳۱۰۶ Da
g-factor
‎−۰٫۵۱۴ ± ۰٫۰۰۲
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۳۲۱٫۶ ± ۰٫۹ ms
اسپین1
nuclear quadrupole moment
۰٫۲۱ ± ۰٫۰۳
تاریخ کشف1971
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)

147Cs

عدد جرمی147
عدد جرمی92
جرم اتمی نسبی
۱۴۶٫۹۴۴۲۶۱۵۱۲ ± ۰٫۰۰۰۰۰۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۲۳۰٫۵ ± ۰٫۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

عدد جرمی148
عدد جرمی93
جرم اتمی نسبی
۱۴۷٫۹۴۹۶۳۹۰۲۶ ± ۰٫۰۰۰۰۱۴ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۵۱٫۸ ± ۱ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1978
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)

149Cs

عدد جرمی149
عدد جرمی94
جرم اتمی نسبی
۱۴۸٫۹۵۳۵۱۶ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۱۱۲٫۳ ± ۲٫۵ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)

150Cs

عدد جرمی150
عدد جرمی95
جرم اتمی نسبی
۱۴۹٫۹۵۹۰۲۳ ± ۰٫۰۰۰۴۲۹ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۸۱ ± ۲٫۶ ms
اسپین2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته-

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)

151Cs

عدد جرمی151
عدد جرمی96
جرم اتمی نسبی
۱۵۰٫۹۶۳۱۹۹ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
۵۹ ± ۱۹ ms
اسپین3/2
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1979
پاریته+

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

152Cs

عدد جرمی152
عدد جرمی97
جرم اتمی نسبی
۱۵۱٫۹۶۸۷۲۸ ± ۰٫۰۰۰۵۳۷ Da
g-factor
natural abundance
واپاشی هسته ای☢️ radioactive element
نیمه‌عمر
اسپین
nuclear quadrupole moment
تاریخ کشف1987
پاریته

شیوهٔ نیمه‌عمرشدت
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cesium

تاریخ

کاشفGustov Kirchoff, Robert Bunsen
مکان کشفGermany
تاریخ کشف1860
ریشه‌شناسیLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
pronunciationSEE-zi-em (انگلیسی)

source

فراوانی
فراوانی در پوسته زمین
natural abundance (اقیانوس)
۰٫۰۰۰۳ mg/L
natural abundance (بدن انسان)
۰٫۰۰۰۰۰۲ %
natural abundance (شهاب‌وار)
۰٫۰۰۰۰۱۴ %
natural abundance (خورشید)
۰٫۰۰۰۰۰۰۸ %
فراوانی در جهان
۰٫۰۰۰۰۰۰۰۸ %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637